Họ Actini

(đổi hướng từ Nhóm actini)

Họ Actini (hay Nhóm Actini) là tên nhóm 15 nguyên tố hóa học Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, NoLr. Các nguyên tố trong họ Actini là kim loại và có tính phóng xạ.

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg
** Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Tham khảoSửa đổi