Nhóm lập quốc Hoa Kỳ hay các Kiến Quốc Phụ là các cá nhân của mười ba thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ đã dẫn đầu cuộc cách mạng Mỹ chống lại thẩm quyền của Vương quốc Anh và thành lập Hoa Kỳ. Thuật ngữ cũng được sử dụng hẹp hơn, đặc biệt đề cập đến những người đã ký kết Tuyên bố Độc lập năm 1776 hoặc những người đã được ủy quyền cho Công ước Hiến pháp năm 1787 và tham gia soạn thảo Hiến pháp đề xuất của Hoa Kỳ. Một tập hợp con khác bao gồm những người đã ký kết Hiệp hội Lục địa hoặc các Điều khoản của Liên minh[1]. Trong phần lớn thế kỷ 19, họ được gọi là "Người sáng lập" hoặc "Tổ phụ".

Một số nhà sử học đã áp dụng thuật ngữ "Người thành lập tổ tiên" cho một nhóm lớn hơn, bao gồm không chỉ những Người ký tên và người biên soạn mà còn cả những người, dù là chính trị gia, luật gia, chính khách, lính, nhà ngoại giao hay công dân bình thường, đã tham gia chiến thắng Mỹ độc lập và tạo ra Hoa Kỳ[2]. Nhà sử học Richard B. Morris năm 1973 đã xác định 7 nhân vật chính sau: John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison, và George Washington.[3] Adams, Jefferson, và Franklin làm việc trong ủy ban soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập. Hamilton, Madison, và Jay là các tác giả của The Federalist Papers, ủng hộ việc phê chuẩn Hiến pháp. Jay, Adams và Franklin đã đàm phán Hiệp ước Paris (1783) rằng sẽ chấm dứt Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ[4]. Washington chỉ huy quân đội cách mạng. Tất cả đều phục vụ ở các vị trí quan trọng trong chính phủ sớm của Hoa Kỳ.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Stanfield, Jack. America's Founding Fathers: Who Are They? Thumbnail Sketches of 164 Patriots (Universal-Publishers, 2001).
  2. ^ R. B. Bernstein, The Founding Fathers Reconsidered (New York and Oxford: Oxford University Press, 2009).
  3. ^ Richard B. Morris, Seven Who Shaped Our Destiny: The Founding Fathers as Revolutionaries (New York: Harper & Row, 1973).
  4. ^ “What you should know about forgotten founding father John Jay”. PBS NewsHour. Truy cập 6 tháng 4 năm 2017.