Nhóm 16
Chu kỳ
2 8
O
3 16
S
4 34
Se
5 52
Te
6 84
Po
7 116
Lv

Nhóm nguyên tố 16 là nhóm gồm các nguyên tố phi kim: oxy (O), lưu huỳnh (S) và selen (Se); á kim: telu (Te) và poloni (Po); kim loại: livermori (Lv). một số nguyên tố trong nhóm có nhiều trong các quặng, ví dụ như trong FeS2 hay AuTe2.
Nhóm này còn có tên gọi khác là nhóm oxy hay nhóm chalcogen

Đặc biệt: Tuy oxy trong suốt ở thể khí nhưng chuyển thành màu xanh ở thể lỏng.

Tham khảo sửa

NHÓM NGUYÊN TỐ 16 (CHALCOGEN)
Ôxy Lưu huỳnh Selen Telu Poloni Livermori
        (Chất phóng xạ)