Nhóm 7
Chu kỳ
4 25
Mn
5 43
Tc
6 75
Re
7 107
Bh

Nhóm nguyên tố 7 là nhóm gồm 4 nguyên tố mangan (Mn), tecneti (Tc), rheni (Re) và bohri (Bh) trong bảng tuần hoàn, nhóm này còn có tên gọi khác là nhóm mangan.

Tham khảo sửa

NHÓM NGUYÊN TỐ 7
Mangan Tecneti Rheni Bohri
      (chất phóng xạ)