Trong cổ sinh vật học, một nhóm thân cây (tiếng Anh: stem group) phát sinh loài là một thuật ngữ để chỉ việc gộp nhóm hệ thống hóa được yêu cầu để đặt các hóa thạch vào vị trí thích hợp trong các phân loại về sinh vật, sao cho nó thể hiện đúng được quá trình tiến hóa của các nhánh sinh vật. Nhóm thân cây nằm ở phần gốc của nhóm chỏm cây và bao gồm các họ hàng có quan hệ gần gũi nhất của nhóm các sinh vật trong nhóm chỏm cây. Nhóm thân cây theo định nghĩa này là cận ngành nhưng có thể được xác định do định nghĩa khách quan của nhóm chỏm cây đã làm phát sinh ra nhóm thân cây này. Dick Jefferies đưa ra đề nghị rằng các đơn vị cận ngành nhỏ nhất của nhóm thân cây được gọi là plesion; và nhóm chỏm cây có thể được mở rộng đủ lớn để tạo thành một nhóm đơn ngành mới có chứa cả một hay nhiều plesion cơ bản. Nhóm đơn ngành mới được ông đề nghị gọi là scion. Tuy nhiên, các thuật ngữ này (đặc biệt là scion) không được sử dụng rộng rãi.

Khái niệm nhóm chỏm cây và nhóm thân cây trong phát sinh loài.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa