Nhạc pop tiếng Anh

trang định hướng Wikimedia

Nhạc pop tiếng Anh hay nhạc pop Anh ngữ có thể là: