Nhật thực (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Nhật thực là tên gọi một hiện tượng thiên văn học.

Nhật thực còn có thể chỉ đến: