Nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn

điều kiện vật lý tiêu chuẩn để thực hiện các đo lường

Nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn hay SATP (viết tắt của Standard ambient temperature and pressure trong tiếng Anh) hoặc STP là các điều kiện vật lý tiêu chuẩn để thực hiện các đo lường trong thí nghiệm, cho phép so sánh giữa các bộ kết quả thí nghiệm. Trên thế giới, STP hiện do IUPAC (Liên minh quốc tế về hóa học thuần túy và ứng dụng) định nghĩa là giá trị quy ước có trị số nhiệt độ 298K ( độ C) và áp suất là 100 kPa (1 bar).[1]

Nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn cũng thường được gọi là điều kiện tiêu chuẩn (đktc). Điều kiện tiêu chuẩn còn có thể bao hàm cả độ ẩm tương đối tiêu chuẩn.

Có nhiều định nghĩa cũng đang được dùng bởi các tổ chức khác về điều kiện tiêu chuẩn (xem bảng bên dưới); trong đó đôi khi khái niệm nhiệt độ phòng (khoảng 25 độ C) được sử dụng thay cho 0 độ C.

Các định nghĩa khác nhau về điều kiện tiêu chuẩn
Nhiệt độ Áp suất Độ ẩm tương đối Cơ quan công bố
°C kPa %
0 100 IUPAC (sau-1997) [1]
0 101,325 IUPAC (trước-1997) [1], NIST [2], ISO 10780[3]
15 101,325 0 [4], [5] ISA [4], ISO 13443[5], EEA [6], EGIA [7]
20 101,325 EPA [8], NIST [9]
25 101,325 EPA [10]
25 100 SATP [11]
20 100 0 CAGI [12]
15 100 SPE [13]
°F psi %
60 14,696 SPE [13], OSHA [14], SCAQMD [15]
60 14,73 EGIA [7], OPEC [16], EIA [17]
59 14,696 60 ISO 2314, ISO 3977-2[18]

Chú thích:

 • 101,325 kPa = 1 atmosphere (atm) = 1,01325 bar ≈ 14,696 psi
 • 100 kPa = 1 bar ≈ 14,504 psi = 14,504 lbf/in2
 • 14,504 psi ≈ 750 mmHg ≈ 100 kPa = 1 bar
 • 14,696 psi ≈ 1 atm = 101,325 kPa
 • 14,73 psi ≈ 30 inHg ≈ 1,0156 bar ≈ 101,560 kPa
 • 59 °F = 15 °C
 • 60 °F ≈ 15,6 °C
 • khô = 0% độ ẩm tương đối

Chú thích

sửa
 1. ^ a b c "Compendium of Terminology", 2nd Edition, 1997, IUPAC Secretariat, Research Triangle Park, P.O. Box 13757, NC, USA (pre-1997 and post-1997 definitions) IUPAC Compendium Lưu trữ 2016-05-24 tại Wayback Machine
 2. ^ "NIST Standard Reference Data Base 7 Users Guide", December 1969, NIST, Gaithersburg, MD, USA NIST Data Base 7 Lưu trữ 2011-06-29 tại Wayback Machine
 3. ^ "Stationary source emissions – Measurement of velocity and volume flow rate of gas streams in ducts", ISO 10780, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland ISO
 4. ^ "Handbook of Physics and Chemistry", 56th Edition, pp.F201-F206, CRC Press, Boca Raton, FL, USA
 5. ^ "Natural gas – Standard reference conditions", ISO 13443, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland ISO
 6. ^ "Extraction, First Treatment and Loading of Liquid & Gaseous Fossil Fuels", Emission Inventory Guidebook B521, Activities 050201 - 050303, September 1999, European Environmental Agency, Copenhagen, Denmark Emission Inventory Guidebook[liên kết hỏng]
 7. ^ a b "Electricity and Gas Inspection Act", SOR/86-131 (defines a set of standard conditions for Imperial units and a different set for metric units) Canadian Laws Lưu trữ 2005-01-03 tại Wayback Machine
 8. ^ "Standards of Performance for New Sources", 40 CFR--Protection of the Environment, Chapter I, Part 60, Section 60.2, 1990 New Source Performance Standards
 9. ^ "Design and Uncertainty for a PVTt Gas Flow Standard", Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, Vol.108, Number 1, 2003 NIST Journal Lưu trữ 2006-04-14 tại Wayback Machine
 10. ^ "National Primary and Secondary Ambient Air Quality Standards", 40 CFR--Protection of the Environment, Chapter I, Part 50, Section 50.3, 1998 National Ambient Air Standards
 11. ^ "Table of Chemical Thermodynamic Properties", National Bureau of Standards (NBS), Journal of Physics and Chemical Reference Data, 1982, Vol. 11, Supplement 2.
 12. ^ "Glossary", 2002, Compressed Air and Gas Institute, Cleveland, OH, USA Glossary Lưu trữ 2006-10-02 tại Wayback Machine
 13. ^ a b "The SI Metric System of Units and SPE Metric Standard (Notes for Table 2.3 on page 25)", June 1982, Richardson, TX, USA (defines standard cubic foot and standard cubic meter) SPE
 14. ^ "Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases" and "Storage and Handling of Anhydrous Ammonia", 29 CFR--Labor, Chapter XVII--Occupational Safety and Health Administration, Part 1910, Sect. 1910.110 and 1910.111, 1993 Storage/Handling of LPG Lưu trữ 2006-07-19 tại Wayback Machine
 15. ^ "Rule 102, Definition of Terms (Standard Conditions)", Amended December 2004, South Coast Air Quality Management District, Los Angeles, California, USA SCAQMD Rule 102 Lưu trữ 2008-12-19 tại Wayback Machine
 16. ^ "Annual Statistical Bulletin", 2004, Editor-in-chief: Dr. Omar Ibrahim, Organization of the Petroleum Exporting Countries, Vienna, Austria OPEC Statistical Bulletin Lưu trữ 2008-12-19 tại Wayback Machine
 17. ^ "Natural Gas Annual 2004", DOE/EIA-0131(04), December 2005, U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, Washington, D.C., USA Natural Gas Annual 2004 Lưu trữ 2009-04-27 tại Wayback Machine
 18. ^ "Gas turbines – Procurement – Part 2: Standard reference conditions and ratings", ISO 3977-2:1997 and "Gas turbines - Acceptance tests", ISO 2314:1989, Edition 2, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland ISO Lưu trữ 2008-08-08 tại Wayback Machine