Kim ninh tần

Hậu cung tần ngự của Triều Tiên Túc Tông
(Đổi hướng từ Ninh tần Kim thị)

Ninh tần Kim thị (寧嬪 金氏, 1669 - 1735) là một phi tần của Triều Tiên Túc Tông thuộc nhà Triều Tiên.

Cuộc sốngSửa đổi

Quê ở An Đông, thuộc gia tộc họ Kim. Con gái của Kim Xương Quốc (金昌國) và Phu nhân Lý thị (李氏). 1686, Túc Tông năm thứ 12, nhập cung, cùng năm sắc phong Tòng nhị phẩm Thục nghi ở tuổi thứ 18, được ban tặng 150 tấm vải. Sau nhân dịp lễ mừng thọ sáu mươi tuổi của Từ Ý Đại vương Đại phi, Thục nghi Kim thị được tấn phong Chính nhị phẩm Chiêu nghi (昭儀), ngày 5 tháng 11 cùng năm, phong Tòng nhất phẩm Quý nhân (貴人). Ngày 22 tháng 4 năm 1689, do đối đầu với Hy tần Trương thị, nên bị phế cùng với Vương phi Mẫn thị, trở thành thứ dân.

1694, Túc Tông năm thứ 20, Vương phi Trương thị bị giáng xuống lại chức Tần, Phế phi Mẫn thị được hồi cung và phục vị, Phế quý nhân Kim thị cũng được hồi cung theo. 1702, Túc Tông năm thứ 28, tấn phong Chính nhất phẩm Tần.

1720, Túc Tông băng hà, theo lệ bà trở về tư gia và sống hết quãng đời còn lại, Cảnh TôngAnh Tổ sau này lên ngôi cũng khá tử tế và kính trọng bà. 1735, Anh Tổ năm thứ 11, bà mất ở tuổi thứ 67. 1753, Anh Tổ năm thứ 29, Hòa Nhu Ông chúa được lệnh phải phụng tự bà.

Gia quyếnSửa đổi

Thân gia An Đông Kim thị (安東 金氏)

  • Nội tổ phụ: Công Tào tham phán (工曹參判) Kim Thọ Tăng (金壽增, 1624 - 1701)
  • Nội tổ mẫu: Tặng (贈) Trinh phu nhân (貞夫人) Xương Ninh Tào thị (昌寧 曺氏, ? - 1687), con gái của Lễ Tào tham phán (禮曹參判) Tào Hán Anh (曺漢英, 1608 - 1670)
    • Thân phụ: Thành Xuyên Phó sử (成川副使) Kim Xương Quốc (金昌國, 1644 - 1717)
  • Ngoại tổ phụ: Phán Đôn Ninh phủ sự (判敦寧府事) Hiếu Giản công (孝簡公) Lý Chính Anh (李正英, 1616 - 1686)
  • Ngoại tổ mẫu: Tặng (贈) Trinh Kính phu nhân (貞敬夫人) Thanh Tùng Thẩm thị (靑松 沈氏, ? - 1639), con gái của Thẩm Trưởng Thế (沈長世)
  • Sinh ngoại tổ mẫu: Trinh Kính phu nhân (貞敬夫人) Văn Hóa Liễu thị (文化 柳氏, ? - 1691), con gái của Liễu Cơ Thiện (柳基善)

Hoàng tộc Toàn Châu Lý thị (全州 李氏)

Trong văn hóa đại chúngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Thuộc hoàng tộc Toàn Châu Lý thị (全州 李氏) nhà Triều Tiên bấy giờ.