Nitơ ôxít

(đổi hướng từ Nitơ ôxit)

Các loại khí nitơ ôxít thường gặp là: