Mở trình đơn chính

Các loại khí nitơ ôxít thường gặp là: