Noir

trang định hướng Wikimedia

Noir là một từ tiếng Pháp có nghĩa là đen. Nó có thể là: