Nu /nj/ (hoa Ν thường ν, hay Ny[1]; tiếng Hy Lạp: Νι hiện đại [ni] Ni) là chữ cái thứ 13 trong bảng chữ cái Hy Lạp. Trong hệ thống số Hy Lạp, nó có giá trị 50.

Nu uc lc.svg
Bảng chữ cái Hy Lạp
Αα Alpha Νν Nu
Ββ Beta Ξξ Xi
Γγ Gamma Οο Omicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Epsilon Ρρ Rho
Ζζ Zeta Σσς Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Theta Υυ Upsilon
Ιι Iota Φφ Phi
Κκ Kappa Χχ Chi
Λλ Lamda Ψψ Psi
Μμ Mu Ωω Omega
Những chữ khác
Stigma uc lc.svg Stigma Sampi uc lc.svg Sampi
Qoppa new uc lc.svg Koppa
Những chữ không dùng nữa
Digamma uc lc.svg Digamma San uc lc.svg San
Heta uc lc.svg Heta Sho uc lc.svg Sho

Dấu phụ tiếng Hy Lạp

Biểu tượngSửa đổi

Không sử dụng chữ hoa, bởi vì nó thường giống với Latin N. Ví dụ chữ thường được sử dụng như là một biểu tượng cho:

  • Mức độ tự do thống kê.
  • Tần số của một làn sóng vật lý và các lĩnh vực khác; Đôi khi cũng không gian tần số.[2]
  • Khối lượng cụ thể trong nhiệt động lực học.
  • Độ nhớt động học trong cơ học chất lỏng.

Tham khảoSửa đổi