OSI

trang định hướng Wikimedia

OSI có thể có một trong các nghĩa sau: