Oxford Advanced Learner's Dictionary

Oxford Advanced Learner's Dictionary là cuốn từ điển đầu tiên dành cho người học tiếng Anh cao cấp, xuất bản lần đầu năm 1948. Đây là cuốn từ điển tiếng Anh đồ sộ nhất của Nhà xuất bản Đại học Oxford dành cho độc giả không phải người bản xứ.

Từ điển Oxford dành cho người học tiếng Anh hiện hành cao cấp. 1980.

Những lần xuất bảnSửa đổi

Từ điển này được xuất bản lần đầu năm 1948 và ấn bản hiện hành là lần in thứ 9. Ngày nay từ điển này có cả phiên bản giấy và CD-ROM (ISBN 0-19-479900-X). Từ điển trong đĩa CD-ROM có chứa nhiều từ nguyên.

  • Ấn bản thứ nhất xuất bản lần đầu năm 1948 (12 bản in)
  • Ấn bản thứ hai xuất bản lần đầu năm 1963 (19 bản in)
  • Ấn bản thứ ba xuất bản lần đầu năm 1974 (28 bản in)
  • Ấn bản thứ tư xuất bản lần đầu năm 1989 (50 bản in)
  • Ấn bản thứ năm xuất bản lần đầu năm 1995 (65 bản in)
  • Ấn bản thứ sáu xuất bản lần đầu năm 2000 (117 bản in)
  • Ấn bản thứ bảy xuất bản lần đầu năm 2005
  • Ấn bản thứ tám xuất bản lần đầu năm 2010
  • Ấn bản thứ chín xuất bản lần đầu ngày 19 tháng 1 năm 2015
  • Ấn bản thứ mười xuất bản lần đầu tháng 1 năm 2020

Tham khảoSửa đổi