Phát âm

  • Cách đọc một từ hay một ngôn ngữ nào đó.
  • Cách ai đó thốt ra một từ nào đó

Khái quátSửa đổi

Một từ có thể được đọc theo các cách khác nhau tùy thuộc vào chính nó hay nhóm từ chứa nó, tùy thuộc vào nhân tố con người như:

  1. Nơi họ đã lớn lên
  2. Nơi họ đang sống
  3. Họ có thiếu sót trong khả năng nói hay không
  4. Dân tộc của họ
  5. Tầng lớp xã hội của họ
  6. Trình độ văn hóa của họ

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi