Phát triển phần mềm (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Phát triển phần mềm là việc chuyển nhu cầu của người dùng hoặc mục tiêu tiếp thị thành một sản phẩm phần mềm. Phát triển phần mềm cũng có thể chỉ: