Trong toán học, một phân hoạch đơn vị của một không gian tô pô X là một tập hợp R các hàm liên tục từ X vào đoạn thẳng đơn vị [0,1], sao cho tại mọi điểm , ta có:[1]

  • Tồn tại một lân cận của x sao cho trên đó chỉ có một số hữu hạn các hàm trong R khác 0, và
  • Tổng các giá trị của mỗi hàm tại x bằng 1, tức là, .
Một phân hoạch đơn vị của đường tròn bao gồm bốn hàm số liên tục. Đường tròn được trải ra thành một đoạn thẳng (nằm ngang, đậm). Đường nét đứt phía trên là tổng của các hàm liên tục.

Phân hoạch đơn vị cho phép mở rộng các xây dựng địa phương ra toàn không gian. Nó có vai trò quan trọng trong nội suy dữ liệu, xử lý tín hiệu, và trong lý thuyết về các hàm đa thức từng đoạn (spline functions).

Sự tồn tại sửa

Sự tồn tại của một phân hoạch đơn vị ứng với một phủ mở thường có hai dạng:

  1. Cho trước một phủ mở {Ui}iI của một không gian tô pô, tồn tại một phân hoạch {ρi}iI có cùng một tập chỉ số I (với phủ mở) sao cho supp ρiUi. Một phân hoạch như vậy được gọi là subordinate to the open cover (phụ thuộc vào phủ mở, dưới) {Ui}i.
  2. Nếu không gian là compắc địa phương, cho trước một phủ mở {Ui}iI, tồn tại một phân hoạch {ρj}jJtập chỉ số J (không nhất thiết là I) sao cho mỗi ρj có giá com pắc và với mọi jJ, supp ρjUi với iI nào đó.

(tức là ta thường chọn phân hoạch theo các phủ mở, hoặc là phân hoạch com pắc). Nếu không gian là com pắc, cả hai dạng phân hoạch này đều tồn tại (với mọi phủ mở).

Ví dụ sửa

Đồng nhất phần bủ   (của đường tròn   đối với một điểm  ) với   (chẳng hạn, qua phép chiếu với tâm là  ). Đặt gốc tọa độ của   . Xét hàm bướu   trên   xác định bởi

 

Thế thì cả    có thể được mở rộng thành một hàm nhẵn trên   bằng cách đặt  . Ta có một phân hoạch đơn vị   trên đường tròn  .

Định nghĩa khác sửa

Đôi khi một định nghĩa yếu hơn được sử dụng: tổng các hàm chỉ cần là số dương, không cần bằng 1. Tuy nhiên với một họ hàm   như thế, ta có thể xây dựng một phân hoạch đơn vị theo nghĩa ngặt bằng cách chia cho hàm tổng; xét   với  .

Một số tác giả bỏ cả điều kiện địa phương rằng chỉ có một số hữu hạn hàm khác 0, và chỉ yêu cầu   với mọi  .[2]

Ứng dụng sửa

Phân hoạch đơn vị có thể được sử dụng để định nghĩa tích phân của một hàm trên một đa tạp: đầu tiên ta định nghĩa tích phân của một hàm có giá nằm trong một hệ tọa độ địa phương; sau đó sử dụng phân hoạch đơn vị để định nghĩa tích phân của một hàm bất kì; cuối cùng ta chỉ ra định nghĩa này không phụ thuộc vào cách chọn phân hoạch đơn vị. Đây là ý tưởng chung để sử dụng phân hoạch đơn vị.

Phân hoạch đơn vị được sử dụng để chỉ ra sự tồn tại của một metric Riemann trên một đa tạp bất kì.[3]

Phân hoạch đơn vị được dùng để thiết lập các xấp xỉ nhẵn toàn cục cho các hàm Sobolev trong các miền bị chặn.[4]

Tham khảo sửa

  1. ^ Trần Văn Ân (2013), tr. 109
  2. ^ Strichartz, Robert S. (2003). A guide to distribution theory and Fourier transforms. Singapore: World Scientific Pub. Co. ISBN 981-238-421-9. OCLC 54446554.
  3. ^ Xem thêm Warner (1971), tr. 52, Ex. 23
  4. ^ Evans, Lawrence (ngày 2 tháng 3 năm 2010), “Sobolev spaces”, Partial Differential Equations, Graduate Studies in Mathematics, 19, American Mathematical Society, tr. 253–309, doi:10.1090/gsm/019/05, ISBN 9780821849743

Thư mục sửa

Liên kết ngoài sửa