Phân loại giới Động vật

phân loại, mô tả và sự phát sinh của các loài trong giới Động vật

Giới Động vật có khoảng 7,7 triệu loài được mô tả[4] đa dạng hơn là số lượng hóa thạch hơn cả số loài còn tồn tại với nhiều hóa thạch sống khác.[5] Giới động vật có khoảng 43 ngành: Agmata, Annelida (Giun đốt), Archaeocyatha (Động vật chén cổ)[cần dẫn nguồn], Arthropoda (Chân khớp), Acanthocephala (Giun đầu gai), Brachiopoda (Tay cuộn), Bryozoa (Động vật hình rêu), Chaetognatha (Trùng mũi tên), Chordata (Dây sống), Cnidaria (Thích ty bào), Ctenophora (Sứa lược), Cycliophora (Động vật miệng tròn), Dicyemida (Trùng hai phôi), Echinodermata (Da gai), Gastrotricha (Giun bụng lông), Gnathostomulida (Giun hàm), Hemichordata (Động vật bán dây sống), Kinorhyncha (Rồng bùn) , Lobopodia, Loricifera (Trùng áo giáp), Medusoid, Micrognathozoa, Mollusca (Thân mềm), Monoblastozoa, Nematoda (Giun tròn), Nematomorpha (Giun bờm ngựa), Nemertea (Giun ruy băng), Onychophora (Giun nhung), Orthonectida (Trùng lặn thẳng), Petalonamae, Platyhelminthes (Giun dẹp), Phoronida (Giun móng ngựa), Priapulida (Giun dương vật), Proarticulata, Placozoa ("Động vật phẳng"), Porifera (Động vật thân lỗ), Rotifera (Luân trùng), Saccorhytida, Trilobozoa (Động vật ba thuỳ), Tardigrada (Gấu nước), Vetulicolia, Xenacoelomorpha. Có 22 phân ngành (xem văn bản) và 2 phân thứ ngành (phân thứ ngành Gnathostomata[6][7] động vật có quai hàm và Agnatha cá không hàm[8][9]), khoảng 15 nhánh phân loại khác nhau và 5 đơn vị (không phân hạng)[10][11][12], với tất cả các bậc phân loại khác như: liên lớp, lớp, phân lớp, phân thứ lớp, tiểu lớp, tổng bộ, liên bộ, đại bộ, bộ, phân bộ, phân thứ bộ, tiểu bộ, tổng họ, đại họ, liên họ, họ, phân họ, liên tông, tông, phân tông, chi chúng tạo nên giới Động vật.[13][14]

Các bậc phân loại chính của sinh vật là: vực, giới, ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài. Bảng trên đây phân loại về loài cáo đỏ[1], loài này được đặt tên bởi Carl Linnaeus vào năm 1758[2]
Đây là biểu thị của sự đa dạng sinh học (về số lượng loài và môi trường sinh thái phong phú)[3]

Carl Linnaeus, người đã đặt nền móng cho hệ thống phân loại sinh học hiện đại.[15][16][17] Ông được biết đến như là cha đẻ của hệ thống phân loại hiện đại ngày nay.[18]

Carl Linnaeus (23 tháng 5 năm 1707 - 10 tháng 1 năm 1778)[19] và ông có mệnh danh là Hoàng tử của giới thực vật học hay Cha đẻ của ngành phân loại học hiện đại.[20]

Phân loại Động vậtSửa đổi

 
Theo chiều kim đồng hồ từ phía trên mé trái: Mực ống châu Âu (Loligo vulgaris - động vật thân mềm), Chrysaora quinquecirrha - sứa lông châm, Arthropoda - động vật chân khớp, Eunereis longissima -giun đốt, hổ (Panthera tigris - động vật có dây sống).

Giới Động vật (Animalia)[21][22]

Ngành Placozoa[23]Sửa đổi

Ngành Porifera[32][33][34][35]Sửa đổi

Ngành Archaeocyatha[65][66]Sửa đổi

Ngành này có thể là thành viên của Porifera[67][68]

Ngành Ctenophora[69][70][71]Sửa đổi

Ngành CnidariaSửa đổi

Ngành ChordataSửa đổi

Phân thứ ngành Gnathostomata

Lớp Mammalia 5.800 loàiSửa đổi

Phân lớp Yinotheria
Phân thứ lớp Australosphenida
Phân lớp Theriiformes
Phân thứ lớp Holotheria
Phân thứ ngành Agnatha

Ngành Hemichordata[107]Sửa đổi

Ngành EchinodermataSửa đổi

(Không phân hạng) CambroernidaSửa đổi

Ngành VetulicoliaSửa đổi

Ngành SaccorhytidaSửa đổi

Lớp PalaeoscolecidaSửa đổi

Phân loại của Carl Linnean

Bộ không chắc chắn
Order Cricocosmida Han 2007[114]
Palaeoscolecidae khác hoặc không xác định.
Các vi hóa thạch khác

Ngành PriapulidaSửa đổi

Lớp †Archaeopriapulida[122][123][124][125]

Ngành KinorhynchaSửa đổi

Ngành LoriciferaSửa đổi

Ngành Nematoda[143][144][145][146]Sửa đổi

Ngành NematomorphaSửa đổi

Ngành Onychophora[150][151][152]Sửa đổi

Ngành LobopodiaSửa đổi

Ngành Arthropoda[155][156]Sửa đổi

Chi Sialomorpha [162][163]Sửa đổi

Ngành TardigradaSửa đổi

Ngành PlatyhelminthesSửa đổi

Ngành Gastrotricha[171]Sửa đổi

Ngành ChaetognathaSửa đổi

Ngành AcanthocephalaSửa đổi

Ngành GnathostomulidaSửa đổi

Ngành RotiferaSửa đổi

Ngành MicrognathozoaSửa đổi

Ngành Cycliophora[189][190]Sửa đổi

Ngành AnnelidaSửa đổi

Ngành SipunculaSửa đổi

Ngành MolluscaSửa đổi

Ngành BryozoaSửa đổi

Ngành EntoproctaSửa đổi

Ngành Phoronida[200][201][202][203][204]Sửa đổi

BrachiopodaSửa đổi

Lớp Hyolitha Sửa đổi

Ngành Monoblastozoa[224]Sửa đổi

Ngành DicyemidaSửa đổi

Orthonectida[231][232][233][234][235][236][237]Sửa đổi

Petalonamae[243][244][245][246][247][248][249][250]Sửa đổi

Ngành Proarticulata[251][252][253][254][255][256]Sửa đổi

Ngành Trilobozoa[262][263][264][265]Sửa đổi

Medusoid[266]Sửa đổi

Các nhóm được đề xuất:[272]

Lớp †Coeloscleritophora[273][274][275]Sửa đổi

Agmata [284]Sửa đổi

XenacoelomorphaSửa đổi

Phân ngành Xenoturbellida[293][294]Sửa đổi

Phân ngành Acoelomorpha[299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310]Sửa đổi

Phát sinh loài và Tiến hoáSửa đổi

Cây phát sinhSửa đổi

Đây là cây phát sinh giới Động vật (chỉ các dòng họ chính, và thời gian phân chia của các ngành).[316][317][318][319][320][321] Cho thấy động vật bắt đầu sinh tồn vào khoảng 760 triệu năm trước, đó chính là loài hải miên hay bọt biển thuộc ngành Động vật thân lỗ.[322]

Choanozoa

Choanoflagellata  

Animalia

Porifera  

Eumetazoa

Ctenophora  

ParaHoxozoa

Placozoa  

Cnidaria  

Bilateria

Xenacoelomorpha  

Nephrozoa
Deuterostomia

Chordata  

Ambulacraria  

Protostomia
Ecdysozoa

Scalidophora  

Panarthropoda  

Nematoida  

>529 mya
Spiralia
Gnathifera

Rotifera and allies  

Chaetognatha  

Platytrochozoa

Platyhelminthes and allies  

Lophotrochozoa

Mollusca and allies  

Annelida and allies  

550 mya
580 mya
610 mya
650 mya
Triploblasts
680 mya
760 mya
950 mya

Tiến hoá, sinh tồn và phát triểnSửa đổi

Phân ngànhphân thứ ngànhSửa đổi

Các phân ngànhSửa đổi

 1. Homalozoa
 2. Asteroidea
 3. Crinozoa
 4. Echinozoa
 5. Blastozoa
 
Huệ biển trên rạn san hô đảo Batu Moncho, Indonesia.
 1. Cephalochordata
 2. Urochordata
 3. Vertebrata
 
Trên xuống, trái sang:
Dơi quỷ  • Chồn túi  • Chuột túi
Quỷ Tasmania  • Người  • Hải cẩu bắc
Sóc Bryant  • Tê tê cây  • Voi xavan
Thú mỏ vịt  • Chồn bay  • Tuần lộc
Cá voi lưng gù  • Chuột chũi mũi sao  • Gấu trúc lớn
Tatu lớn  • Ngựa vằn Burchell  • Chuột chù voi.
 1. Craniiformea
 2. Linguliformea
 3. Rhynchonelliformea
 1. Xenoturbellida
 2. Acoelomorpha
 1. Anthozoa
 2. Medusozoa
 3. Myxozoa
 1. Conchifera
 1. Trilobitomorpha
 2. Chelicerata
 3. Myriapoda
 4. Hexapoda
 5. Crustacea
 • Tổng 22 phân ngành.

Phân thứ ngànhSửa đổi

 
Eptatretus hexatrema, phân bố ở Nam Đại Tây Dương: Như vịnh Walvis, Namibia đến Durban, Nam Phi[338]

Phân loại học và các nhánh của giới Động vậtSửa đổi

Động vật là đơn ngành, nghĩa là chúng có nguồn gốc từ một tổ tiên chung. Chúng cũng là chị em với Choanoflagellata, cùng với nó tạo thành Choanozoa.[339] Giới Động vật được phân thành các nhánh như sau:[340]

Planulozoa

Ctenophora

Bilateria

Proarticulata (†)

Xenacoelomorpha

Xenoturbellida

Acoelomorpha

Nemertodermatida

Acoela

Nephrozoa*
Deuterostomia*
Chordata

Cephalochordata

Olfactores

Urochordata

Craniata (including Vertebrata)

Ambulacraria

Echinodermata

Hemichordata

Cambroernida (†)

Saccorhytus coronarius (†540 Mya)

Vetulocystids (†)

Vetulicolians (†)

Protostomia*
Ecdysozoa*
Nematoida

Nematoda

Nematomorpha

Panarthropoda

Onychophora

Tactopoda

Tardigrada

Arthropoda

Scalidophora

Priapulida

Loricifera

Kinorhyncha

Spiralia*

Một số tài liệu khác đưa ra nhánh Planulozoa nằm giữa nhánh ParaHoxozoa và nhánh Bilateria.[341] Để cho ra mối quan hệ chị em của Placozoa với Cnidaria.[342][343][344][345] Một số nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng ủng hộ Porifera là chị em với ParahoxozoaCtenophora là nhóm chị em với phần còn lại của động vật (ví dụ:[346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361]). Và nhánh Bilateria[362] (Động vật đối xứng hai bên) chia thành hai nhánh chính là ngành Xenacoelomorpha với một nhánh chứa tất cả các động vật miệng nguyên sinhđộng vật có xương sống cùng với một số ngành khác của liên ngành Deuterostomia, đó là nhánh Nephrozoa. Hay một giả thuyết khác là tổ tiên chung gần đây nhất của tất cả các loài Bilateria được gọi là "Urbilateria".[363][364]

 
Ikaria wariootia, sinh tồn vào khoảng 571-539 triệu năm trước là một loài lâu đời nhất được xác định của nhánh Bilateria.[365] Ikaria wariootia được đặt tên bởi Evansvào năm 2020[366]

Phân loại hai nhánh chính của nhánh Bilateria:

XenacoelomorphaSửa đổi

Xenacoelomorpha[367] /ˌzɛnəˌsɛlˈmɔːrfə/ là một ngành động vật không xương sống và một ngành của động vật đối xứng hai bên (nhánh Bilateraia). Tất cả loài của ngành này đều là giun sống ở biển. Xenacoelomorpha hay còn gọi là động vật thân rỗng kỳ dị.[cần dẫn nguồn] Ngành này chia thành 2 phân ngành:

NephrozoaSửa đổi

Phân loạiSửa đổi

Nhánh Nephrozoa chia thành hai siêu ngành là:

Phát sinh chủng loạiSửa đổi

Dưới đây là cây phát sinh chủng loài của nhánh Nephrozoa:[368][369]

Nephrozoa
Deuterostomia
Chordata

Cephalochordata  

Olfactores

Urochordata (Tunicata)  

Craniata (gồm cả Vertebrata)  

Ambulacraria
Echinodermata

Crinoidea  

Asteroidea  

Ophiuroidea  

Echinoidea  

Holothuroidea  

Hemichordata
Pterobranchia

Cephalodiscidae  

Rhabdopleuridae  

Enteropneusta

Harrimaniidae

Spengelidae

Ptychoderidae  

Torquaratoridae

526 Ma
Protostomia

Ecdysozoa  

Spiralia  

Kimberella († 555 Ma)  

550 Ma
575 Ma

DeuterostomiaSửa đổi

Phân loại và giới thiệuSửa đổi

 
Các loài sớm nhất của liên ngành Deuterostomia
 
Một số loài của liên ngành Deuterostomia

Siêu ngành (liên ngành) Deuterostomia /ˌdjtərəˈstmi.ə/; là miệng thứ hai trong tiếng Hy Lạp cổ đại)[370][371] hay còn gọi là Động vật miệng thứ sinh. Được chia thành nhiều ngành[372] trong đó có 5 ngành và 1 đơn vị phân loại, bao gồm như sao:

EchinodermataHemichordata tạo thành nhánh Ambulacraria. Hơn nữa, có khả năng là Ambulacraria có thể là chị em với Xenacoelomorpha, và tạo thành nhánh Xenambulacraria.[373][374][375]

Phát sinh loàiSửa đổi

Dưới đây là cây phát sinh loài cho thấy mối quan hệ giữa các đơn vị phân loại trong liên ngành động vật thứ sinh. Bằng chứng phát sinh loài họ Torquaratoridae phát sinh từ họ Ptychoderidae. Cây dựa trên dữ liệu trình tự rRNA 16S + 18S và các nghiên cứu phát sinh loài từ nhiều nguồn.[376][377][378][379][380][381][382][383][384]

Bilateria
Deuterostomia
Chordata

Cephalochordata  

Olfactores

Tunicates  

Vertebrata/Craniata    

Xenambulacraria
Xenacoelomorpha

Xenoturbellida  

Acoelomorpha

Nemertodermatida

Acoela  

Ambulacraria
Echinodermata

Crinoidea  

Asteroidea  

Ophiuroidea  

Echinoidea  

Holothuroidea  

Hemichordata
Pterobranchia

Cephalodiscidae  

Rhabdopleuridae  

Enteropneusta

Harrimaniidae

Spengelidae

Ptychoderidae

 

Torquaratoridae

526 mya
Protostomia

Ecdysozoa  

Spiralia  

Kimberella († 555 mya)  

550 mya
575 mya


Một số ngành khác thuộc Liên ngành DeuterostomiaSửa đổi

Ngành HemichordataSửa đổi

Sự phát sinh của bên trong của ngành Hemichordata:[385][386][387]

Hemichordata
Enteropneusta

Stereobalanus

Harrimaniidae

Spengeliidae

Torquaratoridae

Ptychoderidae  

Pterobranchia

Cephalodiscida  

Graptolithina

Rhabdopleurida  

Eugraptolithina

Dendroidea

Graptoloidea

 
Bởi Johann Wilhelm Spengel (de), 1893 (lớp Enteropneusta)[388]

Ngành EchinodermataSửa đổi

Các phân tích ban đầu đưa ra kết quả không nhất quán, các giả thuyết chính cho rằng Ophiuroidea là chị em với Asteroidea, hoặc chúng là chị em với (Holothuroidea + Echinoidea).[389] Tuy nhiên, một phân tích năm 2014 trên 219 gen từ tất cả các lớp động vật da gai đã cho ra cây phát sinh loài sau đây.[390] Một phân tích thống nhất vào năm 2015 về các bản sao RNA từ 23 loài trên tất cả các lớp Da gai đã cho cùng một cây.[389]

 • Phát sinh bên ngoài
Động vật đối xứng hai bên

Động vật rỗng thân kì dị  

Nephrozoa
Động vật miệng thứ sinh

Ngành Động vật có dây sống và đồng minh của chúng  

Ngành Động vật da gai
Phân ngành Hải sâm

Lớp Hải sâm  

Lớp Cầu gai  

Phân ngành Sao biển

Lớp Đuôi rắn  

Lớp Sao biển  

Lớp Huệ biển  

Động vật miệng nguyên sinh

Động vật lột da  

Động vật xoáy ốc  

610 mya
650 mya
 • Phát sinh bên trong:
Echino‑

Crinoidea (Huệ biển)  

Echinozoa
Holothuroidea

 

Hải sâm
Echinoidea

 

nhím biển, v.v..
Asterozoa
Ophiuroidea

 

Sao biển đuôi rắn
Asteroidea

 

Sao biển
dermata
 
Echinosphaerites từ Bắc Estonia

Ngành ChordataSửa đổi

Phát sinh loàiSửa đổi

Hai cây phát sinh loài bên trong của ngành Chordata:

 • Nhánh thứ nhất.
Chordata
Urochordata

Larvacea

Thaliacea

Ascidiacea

Cephalochordata

Craniata

Myxini

Vertebrata

Conodonta

Cephalaspidomorphi

Hyperoartia

Pteraspidomorphi

Gnathostomata

Placodermi

Chondrichthyes

Teleostomi

Acanthodii

Osteichthyes

Actinopterygii

Sarcopterygii
<font color="white">void
Tetrapoda

Amphibia

Amniota
Synapsida
<font color="white">void

Mammalia

Sauropsida
<font color="white">void

Aves

Chordata
Cephalochordata

Amphioxus

Olfactores

Haikouella

Tunicata

Appendicularia ( Larvacea)

Thaliacea

Ascidiacea

Vertebrata/
Cyclostomata

Myxini (Cá mút đá myxin)  

Hyperoartia/Petromyzontida (Cá mút đá)  

Conodonta

Pteraspidomorphi† (bao gồm Arandaspida†, Astraspida† và Heterostraci†)

Cephalaspidomorphi† (bao gồm Galeaspida†, Osteostraci† và Pituriaspida†)

Gnathostomata

Placodermi (bao gồm Antiarchi†, Petalichthyida†, Ptyctodontida† và Arthrodira†)  

Crown

Acanthodii† (cận ngành)  

Chondrichthyes (Cá sụn)  

Osteichthyes

Actinopterygii (cá vây tia)  

Sarcopterygii

Actinistia  

Dipnoi (cá phổi)

 Tetrapoda 

 Amphibia  

 Amniota 

 Mammalia

 Sauropsida 

 Lepidosauromorpha (thằn lằns, rắn, tuatara, và mosasaurus)  

 Archosauromorpha (Cá sấu, chim, và ornithodira)  

(Cá vây thùy)
Gnathostomata
Craniata
Giả thuyết OlfactoresSửa đổi

Ngành SacorhytidaSửa đổi

Đây là cây phát sinh loài thứ nhất của ngành Saccorhytida:[395]

Protostomia

Deuterostomia

Ambulacraria

Chordata

Saccorhytus coronarius

Vetulocystida

Vetulicolia

Vào năm 2020, một phân loại mới được đề xuất, là thay vào đó nó có lẽ là Động vật lột xác (Ecdysozoa); nhóm thân của nhánh Scalidophora. Do vảy cứng và gai sau của nó tương tự như Scalidophora và thiếu lông rung.[396] Dưới đây là cây phát sinh loài được đặt ra.

Deuterostomia

Protostomia

Spiralia

Ecdysozoa

Saccorhytus coronarius?

Cycloneuralia

Saccorhytus coronarius?

Scalidophora

Nematoida

Panarthropoda

Ngành VetulicoliaSửa đổi

ProtostomiaSửa đổi

Phân loại học và giới thiệuSửa đổi

Đơn vị phân loại (Không phân hạng) Protostomia hay Động vật miệng nguyên sinh là một đơn vị chứa một số động vật không xương sống. Có quan hệ chị em với Deuterostomia.[397][398] Cùng với Deuterostomia và ngành Xenacoelomorpha chúng tạo thành nhánh Bilateria.

Phân loạiSửa đổi

Nhóm này chia thành hai nhóm chính:

 • (Liên ngành) Ecdysozoa (Động vật lột xác)
 • (Kph) Spiralia (Động vật xoắn ốc)

EcdysozoaSửa đổi

Ecdysozoa /ˌɛkdɪsˈzə/ là một liên ngành của Protostomia.[399][400][401][402][403][404]

Phân loại

Dưới đây là cây phát sinh loài hiện đại của liên ngành Ecdysozoa.[419][420][421][422][423][424]

Bilateria

Xenacoelomorpha  

Nephrozoa
Protostomia
Ecdysozoa
Scalidophora

Priapulida  

Kinorhyncha  

Nematoida

Nematoda  

Nematomorpha  

Loricifera  

Panarthropoda

Onychophora  

Tactopoda

Tardigrada  

Arthropoda  

Spiralia    

Kimberella

Deuterostomia    

610 mya

SpiraliaSửa đổi

Spiralia là một nhánh thuộc Protostomia, nó bao gồm các ngành như Mollusca, Platyhelminthes, Annelida và đơn vị phân loại khác[425]

Phát sinh chủng loàiSửa đổi

Cây phát sinh chủng loài công bố năm 2011 được nhiều tác giả công nhận đối với động vật miệng nguyên sinh được chỉ ra dưới đây.[426][427][428][429][430][431][432] Nó cũng kèm theo khoảng thời gian mà các nhánh phân tỏa ra thành các nhánh mới tính bằng triệu năm trước (Ma).[433]

Bilateria

Xenacoelomorpha  

Nephrozoa
Deuterostomia

Chordata  

Echinodermata và đồng minh  

Protostomia
Ecdysozoa
Scalidophora

Priapulida  

Kinorhyncha  

Nematoida

Nematoda  

Nematomorpha  

Loricifera  

Panarthropoda

Onychophora  

Tactopoda

Tardigrada  

Arthropoda  

>529 Ma
Spiralia
Gnathifera

Rotifera và đồng minh  

Chaetognatha  

Platytrochozoa

Platyhelminthes và đồng minh  

Lophotrochozoa

Mollusca  

Annelida và đồng minh  

550 Ma
580 Ma

Kimberella

610 Ma
650 Ma

Phân loại lỗi thời hoặc không được công nhậnSửa đổi

Ivesheadiomorpha, Boynton và FordSửa đổi

 
Hoá thạch Pseudovendia charnwoodensis.

Ivesheadiomorpha là một nhóm động vật đã tuyệt chủng, chúng được đặt tên bởi Boynton và Ford vào năm 1996. Cụ thể là một số loài như: Ivesheadia lobata,[434] Blackbrookia oaski, Shepshedia palmata[434]Pseudovendia charnwoodensis.[435] Tuy nhiên, tất cả các hóa thạch này bị từ chối là đơn vị phân loại hợp lệ.[436]

Chúng được tìm thấy ở AnhNewfoundland. Thời gian sinh tồn trong khoảng thời gian 635-542 triệu năm trước (Kỷ Ediacara)[437]

 
Primocandelabrum[438] được Hofmann, O'Brien, và King mô tả vào năm 2008[439]

PogonophoraSửa đổi

 
Osedax rubiplumus được đặt tên bởi Rouse, Goffredi & Vrijenhoek vào năm 2004[440]
 
Osedax roseus đặt tên bởi Rouse, Worsaae, Johnson, Jones & Vrijenhoek, 2008[441]

Pogonophora là một ngành giun còn gọi là giun ống biển. Chúng bao gồm khoảng 80 loài[442]và sống trong các ống mỏng bị chôn vùi trong lớp trầm tích hoặc trong các ống gắn với lớp nền cứng ở độ sâu đại dương từ 100 đến 10.000 m.

Bây giờ, đơn vị phân loại này và Vestimentifera[443] đã được thay thế bằng một họ giun nhiều tơSiboglinidae trong lớp Polychaeta thuộc ngành Annelida.[444][443]

 
Lamellibrachia luymesi là một loài giun ống biển khổng lồ được đặt tên bởi van der Land & Nørrevang vào năm 1975[445]

Sự đa dạngSửa đổi

Ngành và số lượng loàiSửa đổi

 
Đa dạng sinh học.[446][447]
 
Giai đoạn ăn của ấu trùng Prometheus thuộc ngành Cycliophora.
Ngành/không phân hạng[448] Đặt tên Năm Phân loại Số lượng loài Hình ảnh
Acanthocephala Koelreuter 1771 Nhánh Gnathifera ≈ 1420 loài[449][450]
Agmata Yochelson[451][452][453] 1977 Giới Động vật 3 loài [454]
 
Volborthella
Annelida Lammark 1809 Liên ngành Lophotrochozoa 22, 000 loài
Archaeocyatha Vologdin 1937 Có thể là ngành Động vật thân lỗ Không xác định.
Arthropoda von Siebold 1937 Không phân hạng Panarthropoda &00000000012500000000001.250.000+ tồn tại;[455]> 20,000+ tuyệt chủng
 
Mictyris longicarpus[456][457][458]
Brachiopoda Dumérl 1806 Nhánh Brachiozoa ≈ 7000 loài
Bryozoa Ehrenberg 1831 Nhánh Brachiozoa ≈ 6000 loài
Chaetognatha Leuckart 1854 Nhánh Gnathifera Hơn 120 loài vào năm 2021.[459][460]
(Kph) Cambroernida Caron,[461] 2010 Nhánh Ambulacraria Không xác định.
Chordata Haeckel[462] 1874 Liên ngành Deuterostomia ≈ 65,000 loài
Cnidaria Hatschek 1888 Phân giớiEumetazoa Hơn 11,000 loài.
Ctenophora Eschscholtz 1829 Phân giới Eumetazoa Claudia Mills ước tính có khoảng 100-150 loài được xác nhận.[463]
Cycliophora Funch & Kristensen 1995 Liên ngành Platyzoa 2 loài
Dicyemida Köllicker[464] 1882 Không phân hạng Mesozoa[465] hoặc Lophotrochozoa[466][467]
Echinodermata Bruguière 1791 Nhánh Ambulacraria 7000 loài còn sinh tồn.[468]
Entoprocta Nitsche 1791 Liên ngành Lophotrochozoa 150 loài [469][470]
Gastrotricha Metschnikoff 1865 Liên ngành Platyzoa Tới năm 2011, khoảng 790 loài đã được mô tả.[471]
Gnathosmulida Ax 1956 Nhánh Gnathifera 100 loài được miêu tả.[472][473]
Hemichordata Bateson 1885 Nhánh Ambulacraria 100 loài tồn tại.
Kinorhyncha Reinhard 1881 Nhánh Scalidophora Ngành này có 21 chi và khoảng 200 loài.[474]
Loricifera Kristensen 1985 Nhánh Scalidophora
Lobopodia Snodgrass 1938 Không phân hạng Panarthropoda Không xác định
Medusoid Hatschek 1888 Phân giới/Liên ngành Vendobionta Không xác định.
Micrognathozoa Kristensen & Funch, 2000 Nhánh Gnathifera[475][476] 1 loài duy nhất.(Limnognathia maerski)[477].
Monoblastozoa R. Blackwelder 1963 (Không phân hạng) Mesozoa 1 loài. (Salinella salve) mô tả bởi Johannes Frenzel vào năm 1892.[225][226]
Mollusca Carl Linnaeus 1758 Liên ngành Lophotrochozoa Chapman ước tính, 85000 loài được công nhận.[478]
Nematoda Karl Moriz Diesing 1861 Nhánh Nematoida Tổng số loài Giun tròn được thống kê khoảng 1 triệu loài.[479][480]
Nematomorpha František Vejdovský 1886 Nhánh Nematoida Ước tính 320 loài còn tồn tại được phân vào giữa hai họ.[481]
 
Paragordius tricuspidatus (Dufour, 1828) [482]
Nemertea Schultze 1851 Liên ngành Lophotrochozoa Khoảng 900 loài giun vòi được mô tả.[483]
Onychophora Grube 1853 Không phân hạng Panarthropoda Khoảng 200 loài giun nhung đã được mô tả, mặc dù số lượng loài thực sự có khả năng lớn hơn. Hai họ giun nhung còn sinh tồn là PeripatidaePeripatopsidae.[484][485]
Orthonectida Giard 1872 Không phân hạng Mesozoa Ngành bao gồm khoảng 20 loài đã biết, trong đó loài Rhopalura ophiocomae là loài được biết đến nhiều nhất.[233]
Petalonamae Pfug 1972 Phân giới/Liên ngành Vendobionta Không xác định
Placozoa Karl Gottlieb Grell[486] 1971 Phân giới Parazoa 3 loài (Trichoplax adhaerens, Hoilungia hongkongensisPolyplacotoma mediterranea)[487]
Platyhelminthes Claus 1887 Platyzoa 26,302 loài.[488]
Phoronida Hatschek 1888 Liên ngành Lophotrochozoa 21 loài.[489]
 
Phoronis australis
Porifera Grant 1836 Phân giới Parazoa Cho đến nay các công bố của khoa học đã xác định được khoảng 9.000 loài Porifera,[490], trong đó: có khoảng 400 loài là bọt biển thủy tinh; khoảng 500 loài là bọt biển đá vôi; và phần còn lại là Demosponges.[491]
Priapulida Théel 1906[492] Nhánh Scalidophora[493] Có 22 loài Priapulida được biết đến, một nửa trong số chúng có kích thước trung bình.[494][495][496]
 
Priapulus caudatus[497][498][499]
Proarticulata Fedonkin 1985 Phân giới/Liên ngành Vendobionta Không xác định (tất cả các loại đều tuyệt chủng).

Tổng số lượng loài động vật trên trái đấtSửa đổi

 
Các loài Chân khớp đã tuyệt chủng và còn sinh tồn. Ngành Arthropoda đặt tên bởi Von Siebold, 1848[500]

Theo nhiều số liệu thống kê của nhiều tổ chức cho rằng:

 • Theo số liệu thống kê không chính thức, Giới Động vật hiện có khoảng 7,7 triệu loài động vật đã được biết đến trên hành tinh của chúng ta. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA).[4]
 • Những loài vật đã được con người biết đến có khoảng 1,7 triệu loài, trong đó động vật có vú hơn 4.200 loài, chim hơn 9.000 loài, động vật bò sát hơn 5.100 loài, động vật lưỡng cư hơn 31.000 loài, cá hơn 21.000 loài, động vật không có xương sống khoảng 1,3 triệu loài.[501]
 • Giáo sư Worm và nhà khoa học Camilo Mora thuộc Đại học Hawaii đã sử dụng các mô hình toán học phức tạp và tiên tiến để khám phá các loài để ước tính số loài trên Trái đất. Kết quả họ phát hiện có gần 7,8 triệu loài động vật.[502]
 • Các nhà khoa học thuộc Đại học Dalhousie, Canada và Đại học Hawaii vừa công bố một công trình nghiên cứu, trong đó cho rằng có khoảng 8,7 triệu loài khác nhau tồn tại trên Trái Đất, mặc dù chỉ mới có một phần nhỏ trong số này được phát hiện và phân loại. Ước tính có 7,77 triệu loài động vật, trong đó 953.434 loài đã được mô tả và phân loại.[503]

Hình ảnhSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

PetalonamaeSửa đổi

Animalia

Porifera

Petalonamae

Rangea

Stromatoveris

Pteridinium

Ernietta

Arborea

Pambikalbae

Swartpuntia

Eumetazoa

PlacozoaSửa đổi

Tham khảo TrilobozoaSửa đổi

CoeloscleritophoraSửa đổi

CnidariaSửa đổi

Siphonophorae

AnnelidaSửa đổi

ClitellataSửa đổi

(tiếng Anh)

BrachiopodaSửa đổi

 • R.C.Moore, 1952; Brachiopods in Moore, Lalicher, and Fischer; Invertebrate Fossils, McGraw-Hill.

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Lindblad-Toh, K.; Wade, C.M.; Mikkelsen, T.S.;. (2005). “Genome sequence, comparative analysis and haplotype structure of the domestic dog”. Nature. 438 (7069): 803–819. doi:10.1038/nature04338. PMID 16341006.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 2. ^ Linnaeus, C. (1758). Canis Vulpes. Caroli Linnæi Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis (bằng tiếng La-tinh). Tomus I . Holmiae: Laurentius Salvius. tr. 40.
 3. ^ “www.vedantu.com/biology/species-diversity”. www.vedantu.com (bằng tiếng Anh).
 4. ^ a b “Theo số liệu thống kê không chính thức, hiện có khoảng 7.7 triệu loài động vật đã được biết đến trên hành tinh của chúng ta và theo Cục Hải dương học và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) ước tính có tới 95% diện tích trên các đại dương và 99% diện tích đáy đại dương hiện chưa được khám phá”.
 5. ^ “Hóa thạch sống là gì? Những hóa thạch sống còn tồn tại hiện nay”.
 6. ^ “Integrated Taxonomic Information System - Report. Gnathostomata”.
 7. ^ “Animalia Gnathostomata.Britannica”.
 8. ^ Yang, Chuan; Li, Xian-Hua; Zhu, Maoyan; Condon, Daniel J.; Chen, Junyuan (2018). “Geochronological constraint on the Cambrian Chengjiang biota, South China” (PDF). Journal of the Geological Society (bằng tiếng Anh). 175 (4): 659–666. doi:10.1144/jgs2017-103. ISSN 0016-7649.
 9. ^ Michael Ruggiero; Dennis P Gordon; Thomas M. Orrell; Nicolas Bailly (tháng 4 năm 2015). “A Higher Level Classification of All Living Organisms”. PLOS ONE. 10 (4): e0119248. Bibcode:2015PLoSO..1019248R. doi:10.1371/journal.pone.0119248. PMC 4418965. PMID 25923521.
 10. ^ “Probabilities of Unranked and Ranked Anomaly Zones under Birth–Death Models”. academic.oup.com (bằng tiếng Anh).
 11. ^ “Taxonomy tree what does no rank mean”. biolgy.stackexchange.com (bằng tiếng Anh).
 12. ^ Mesozoa, Panarthropoda, Cambroernida, Spiralia, Protostomia (năm đơn vị không phân hạng này là tên nhóm chung bao gồm các loài chứ không phải là tên chi hay loài). Cụ thể như sau: đơn vị phân loại không phân hạng Mesozoa bao gồm 3 ngành là Dicyemida, Orthonecida, Monoblastozoa; Cambroernida bao gồm một số loài của liên ngành động vật miệng thứ sinh, sống ở kỷ Cambri; Protostomia bao gồm hai nhánh là liên ngành Ecdysozoa và đơn vị không phân hạng Spiralia; Spiralia (động vật xoắn ốc) bao gồm Gnathifera và Platytrochozoa.
 13. ^ “Britannica Taxonomy Kingdom Animalia”.
 14. ^ “Taxonomy Rank.Biology-sciences”.
 15. ^ Calisher, CH (2007). “Taxonomy: what's in a name? Doesn't a rose by any other name smell as sweet?”. Croatian Medical Journal. 48 (2): 268–270. PMC 2080517. PMID 17436393.
 16. ^ “Khoahocphattrien:Carl Linnaeus đặt nền móng cho hệ thống phân loại sinh vật hiện đại”.
 17. ^ “Hepr.me:Carolus Linnaeus (hay Carl von Linné) sinh ngày 23 tháng 5 năm 1707 và mất ngày 10 tháng 1 năm 1778. Ông là một nhà khoa học Thụy Điển, người đặt nền móng cho sơ đồ phân loại học hiện đại”.
 18. ^ “Cha đẻ của ngành phân loại hiện đại Carl Linnaeus”.
 19. ^ “Tiểu Sử Của Carl Linnaeus. Đóng Góp Của Karl Linnaeus Cho Khoa Học”.
 20. ^ “Carl Linnaeus: Tiểu sử với nhiều mệnh danh”.
 21. ^ “Phân loại Động vật tại Classification Animalia”.
 22. ^ “Phân loại giới Động vật tại Animaliadiversity”.
 23. ^ MeSH Placozoa
 24. ^ M. Eitel (2011). B. Schierwater, M. Eitel & R. DeSalle (biên tập). Trichoplax Schulze, 1883”. World Placozoa Database. Cơ sở dữ liệu sinh vật biển.
 25. ^ Mansi Srivastava, Emina Begovic, Jarrod Chapman, Nicholas H. Putnam, Uffe Hellsten, Takeshi Kawashima, Alan Kuo, Therese Mitros, Asaf Salamov, Meredith L. Carpenter, Ana Y. Signorovitch, Maria A. Moreno, Kai Kamm, Jane Grimwood, Jeremy Schmutz, Harris Shapiro, Igor V. Grigoriev, Leo W. Buss, Bernd Schierwater, Stephen L. Dellaporta & Daniel S. Rokhsar (21 tháng 8 năm 2008). “The Trichoplax genome and the nature of placozoans” (PDF). Nature. 454 (7207): 955–960. Bibcode:2008Natur.454..955S. doi:10.1038/nature07191. PMID 18719581. S2CID 4415492.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 26. ^ Smith, Carolyn L.; Varoqueaux, Frédérique; Kittelmann, Maike; Azzam, Rita N.; Cooper, Benjamin; Winters, Christine A.; Eitel, Michael; Fasshauer, Dirk; Reese, Thomas S. (2014). “Novel Cell Types, Neurosecretory Cells, and Body Plan of the Early-Diverging Metazoan Trichoplax adhaerens”. Current Biology. 24 (14): 1565–1572. doi:10.1016/j.cub.2014.05.046. ISSN 0960-9822. PMC 4128346. PMID 24954051.
 27. ^ a b Voigt, O; Collins AG; Pearse VB; Pearse JS; Hadrys H; Ender A (23 tháng 11 năm 2004). “Placozoa — no longer a phylum of one”. Current Biology. 14 (22): R944–5. doi:10.1016/j.cub.2004.10.036. PMID 15556848. S2CID 11539852.
 28. ^ a b Eitel, Michael; Osigus, Hans-Jürgen; DeSalle, Rob; Schierwater, Bernd (2 tháng 4 năm 2013). “Global Diversity of the Placozoa”. PLOS ONE. 8 (4): e57131. Bibcode:2013PLoSO...857131E. doi:10.1371/journal.pone.0057131. PMC 3614897. PMID 23565136.
 29. ^ a b Eitel, Michael; Francis, Warren; Osigus, Hans-Jürgen; Krebs, Stefan; Vargas, Sergio; Blum, Helmut; Williams, Gray Argust; Schierwater, Bernd; Wörheide, Gert (13 tháng 10 năm 2017). “A taxogenomics approach uncovers a new genus in the phylum Placozoa”. bioRxiv (bằng tiếng Anh): 202119. doi:10.1101/202119.
 30. ^ a b Francis, Warren R.; Wörheide, Gert (1 tháng 6 năm 2017). “Similar Ratios of Introns to Intergenic Sequence across Animal Genomes”. Genome Biology and Evolution (bằng tiếng Anh). 9 (6): 1582–1598. doi:10.1093/gbe/evx103. PMC 5534336. PMID 28633296.
 31. ^ a b Schierwater, Bernd; Kamm, Kai; Herzog, Rebecca; Rolfes, Sarah; Osigus, Hans-Jürgen (4 tháng 3 năm 2019). “Polyplacotoma mediterranea is a new ramified placozoan species”. Current Biology (bằng tiếng Anh). 29 (5): R148–R149. doi:10.1016/j.cub.2019.01.068. ISSN 0960-9822. PMID 30836080.
 32. ^ “Động vật thân lỗ tại hệ thống phân loại tích hợp.ITIS”.
 33. ^ “Phân loại động vật thân loại tại Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI)”.
 34. ^ “Eol.Sponges”.
 35. ^ “Sponge, any of the primitive multicellular aquatic animals that constitute the phylum Porifera.Britanica”.
 36. ^ Richard Hertwig (1912). A Manual of Zoology. J. S. Kingsley biên dịch. New York: Henry Holt & Co. tr. 204. The calc sponges are exclusively marine and mostly live in shallow water.
 37. ^ “Calcarea”. paleobiodb.org. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2021.
 38. ^ "The Skeleton and Classification of Calcareous Sponges", Retrieved 2-25-2016
 39. ^ "World Porifera Database", Marinespecies.org, Retrieved 2-25-2016
 40. ^ van Soest, R. (2014). R. W. M. Van Soest, N. Boury-Esnault, J. N. A. Hooper, K. Rützler, N. J. de Voogd, B. Alvarez de Glasby, E. Hajdu, A. B. Pisera, R. Manconi, C. Schoenberg, D. Janussen, K. R. Tabachnick, M. Klautau, B. Picton, M. Kelly & J. Vacelet (biên tập). “Clathrinida”. World Porifera database. Cơ sở dữ liệu sinh vật biển. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2014.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách biên tập viên (liên kết)
 41. ^ van Soest, Rob (2012). “Clathrinidae”. Cơ sở dữ liệu sinh vật biển. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2012.
 42. ^ De Laubenfels, M. W. (1936). “A Discussion of the Sponge Fauna of the Dry Tortugas in Particular and the West Indies in General, with Material for a Revision of the Families and Orders of the Porifera”. Carnegie Institute Washington D.C. Publication. 467 (Tortugas Laboratory Paper 30): 1–225.
 43. ^ “WoRMS - World Register of Marine Species - Levinellidae Borojevic & Boury-Esnault, 1986”.
 44. ^ “WoRMS - World Register of Marine Species - Leucaltidae Dendy & Row, 1913”. www.marinespecies.org. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2019.
 45. ^ “WoRMS - World Register of Marine Species - Leucascidae Dendy, 1893”. www.marinespecies.org. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2019.
 46. ^ Kirkpatrick, R. (1910), “On a remarkable pharentronid sponge from Christmas Island”, Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Containing Papers of a Biological Character, The Royal Society, 83 (562): 124–133, doi:10.1098/rspb.1910.0070, JSTOR 80366.
 47. ^ “WoRMS - World Register of Marine Species - Leucosolenida”. www.marinespecies.org. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2019.
 48. ^ “WoRMS - World Register of Marine Species - Achramorphidae Borojevic, Boury-Esnault, Manuel & Vacelet, 2002”. www.marinespecies.org. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2019.
 49. ^ “Encyclopedia of Life”. eol.org. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2019.
 50. ^ “WoRMS - World Register of Marine Species - Amphoriscidae Dendy, 1893”. www.marinespecies.org. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2019.
 51. ^ “WoRMS - World Register of Marine Species - Leucosolenida”. www.marinespecies.org. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2019.
 52. ^ Voigt, O.; Wülfing, E.; Wörheide, G. (27 tháng 3 năm 2012). Steinke, D. (biên tập). “Molecular Phylogenetic Evaluation of Classification and Scenarios of Character Evolution in Calcareous Sponges (Porifera, Class Calcarea)”. PLOS ONE (bằng tiếng Anh). 7 (3): e33417. Bibcode:2012PLoSO...733417V. doi:10.1371/journal.pone.0033417. ISSN 1932-6203. PMC 3314023. PMID 22479395.
 53. ^ “WoRMS - World Register of Marine Species - Heteropiidae Dendy, 1893”. www.marinespecies.org. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2019.
 54. ^ “WoRMS - World Register of Marine Species - Jenkinidae Borojevic, Boury-Esnault & Vacelet, 2000”. www.marinespecies.org. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2019.
 55. ^ “WoRMS - World Register of Marine Species - Lelapiidae Dendy & Row, 1913”. www.marinespecies.org. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2019.
 56. ^ “WoRMS - World Register of Marine Species - Leucosoleniidae Minchin, 1900”. www.marinespecies.org. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2019.
 57. ^ “WoRMS - World Register of Marine Species - Sycanthidae Lendenfeld, 1891”. www.marinespecies.org. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2019.
 58. ^ “Marinespecies.Sycettidae”.
 59. ^ “Digital Encyclopedia of Ancient Life:Demospongiae”.
 60. ^ “WoRMS - World of Register Marine Species:Demospongiae”.
 61. ^ “AnimalDiversity:Class Demospongiae includes approximately 4,750 species in 10 orders”.
 62. ^ “Porifera (sponges), class: Demospongiae”.
 63. ^ “The Demospongiae are "common" sponges, and the Homoscleromorpha comprises sponge species possessing a basement membrane and metazoan-like cell junctions”. www.sciencedirect.com.
 64. ^ a b Merrick Ekins, Dirk Erpenbeck, Lisa Goudie, John N. A. Hooper: New carnivorous sponges and allied species from the Great Australian Bight. In: ZooTaxa Volume 4878, No. 2. Jan 2021. doi:10.11646/zootaxa.4878.2.2. Along with:
 65. ^ “GeologyPage:Archaeocyatha” (bằng tiếng Anh).
 66. ^ “Digital Alat as of ancient life: Archaeocyatha” (bằng tiếng Anh).
 67. ^ “Palaeos Metazoa: Archaeocyatha” (bằng tiếng Anh).
 68. ^ “DPpedia: Archaeocyatha” (bằng tiếng Tây Ban Nha).
 69. ^ Afzelius, BA (1961). “The fine structure of the cilia from ctenophore swimming-plates”. The Journal of Biophysical and Biochemical Cytology. 9 (2): 383–94. doi:10.1083/jcb.9.2.383. PMC 2224992. PMID 13681575.
 70. ^ Martindale, M. Q.; Henry, J. Q. (tháng 10 năm 1999). “Intracellular Fate Mapping in a Basal Metazoan, the Ctenophore Mnemiopsis leidyi, Reveals the Origins of Mesoderm and the Existence of Indeterminate Cell Lineages”. Developmental Biology. 214 (2): 243–257. doi:10.1006/dbio.1999.9427. PMID 10525332.
 71. ^ Haddock, Steven H. D. (tháng 11 năm 2004). “A golden age of gelata: past and future research on planktonic ctenophores and cnidarians”. Hydrobiologia. 530–531 (1–3): 549–556. doi:10.1007/s10750-004-2653-9. S2CID 17105070.
 72. ^ “Mindat.org-Tetaculata”. mindat.org (bằng tiếng Anh).
 73. ^ “Cambojiida”. www.gbif.org (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2021.
 74. ^ “Cryptolobatidae”. www.gbif.org (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2021.
 75. ^ “WoRMS - World Register of Marine Species - Ganeshidae Moser, 1907”. www.marinespecies.org. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2021.
 76. ^ Gershwin, L., Zeidler, W. & Davie, P.J.F. 2010 12 30. Ctenophora of Australia. In, Davie, P.J.F. & Phillips, J.A. (Eds), Proceedings of the Thirteenth International Marine Biological Workshop, the Marine Fauna and Flora of Moreton Bay, Queensland. Memoirs of the Queensland Museum 54(3): 1–45. Brisbane. ISSN 0079-8835.
 77. ^ “WoRMS - World Register of Marine Species - Beroe Browne, 1756”. www.marinespecies.org. Truy cập ngày 9 tháng 3 năm 2019.
 78. ^ “Mindat.org Scleroctenophora”.
 79. ^ “WoRMS - World Register of Marine Species - Scleroctenophora †”. www.marinespecies.org (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2019.
 80. ^ “Tìm kiếm mới hóa thạch của loài Thaumactena ensis. Encyclopedia of life”.
 81. ^ “Thaumactena-Mindat”.
 82. ^ “Catalogue of life. Thaumactena ensis”.
 83. ^ M. Daly & Brugler, M.P., Cartwright, P., Collins, A.G., Dawson, M.N., Fautin, D.G., France, S.C., McFadden, C.S., Opresko, D.M., Rogriguez, E., Romano, S.L. & Stake, J.L. (2007). “The phylum Cnidaria: A review of phylogenetic patterns and diversity 300 years after Linnaeus” (PDF). Zootaxa. 1668: 1–766. ISSN 1175-5326. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 11 tháng 6 năm 2010. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2014.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
 84. ^ Marques, Antonio C.; Allen G. Collins (tháng 3 năm 2004). “Cladistic analysis of Medusozoa and cnidarian evolution”. Invertebrate Biology. 123 (1). tr. 23–42. doi:10.1111/j.1744-7410.2004.tb00139.x.
 85. ^ Zapata, Felipe; Goetz, Freya E.; Smith, Stephen A.; Howison, Mark; Siebert, Stefan; Church, Samuel H.; Sanders, Steven M.; Ames, Cheryl Lewis; McFadden, Catherine S.; France, Scott C.; Daly, Marymegan; Collins, Allen G.; Haddock, Steven H. D.; Dunn, Casey W.; Cartwright, Paulyn (2015). “Phylogenomic Analyses Support Traditional Relationships within Cnidaria”. PLOS ONE. 10 (10): e0139068. Bibcode:2015PLoSO..1039068Z. doi:10.1371/journal.pone.0139068. PMC 4605497. PMID 26465609.
 86. ^ “Box Jelly”. Waikīkī Aquarium (bằng tiếng Anh). 20 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2021.
 87. ^ Werner, B. (1973). “New investigations on systematics and evolution of the class Scyphozoa and the phylum Cnidaria” (PDF). Publications of the Seto Marine Biological Laboratory. 20: 35–61. doi:10.5134/175791.
 88. ^ Waggoner, Ben M.; Smith, David. “Hydrozoa: Fossil Record”. UCMP Berkeley. Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2019.
 89. ^ Boero, Ferdinando; Bouillon, Jean (tháng 1 năm 2000). “The hydrozoa: A new classification in the light of old knowledge”. researchgate.net. doi:10.1285/I15910725V24P3. S2CID 82373673.
 90. ^ Mapstone, Gillian M. (2009). Siphonophora (Cnidaria, Hydrozoa) of Canadian Pacific waters. Ottawa: NRC Research Press. ISBN 978-0-660-19843-9.
 91. ^ Dunn, Casey. “Siphonophores”. Siphonophores. Truy cập ngày 19 tháng 9 năm 2014.
 92. ^ scubamedia.de (ngày 30 tháng 8 năm 2013). “Tauchen in Norwegen - Kvasefjord”. YouTube. scubamedia.de. Truy cập ngày 19 tháng 9 năm 2014.
 93. ^ pinktentacle3 (ngày 22 tháng 12 năm 2008). “Siphonophore”. YouTube (originally posted to http://pinktentacle.com/2008/12/siphonophore-deep-sea-superorganism-video/). Truy cập ngày 19 tháng 9 năm 2014. Liên kết ngoài trong |website= (trợ giúp)
 94. ^ “Stunning Siphonophore Sighting”. Nautilus Live: Explore the ocean LIVE with Dr. Robert Ballard and the Corps of Exploration. Ocean Exploration Trust. ngày 27 tháng 6 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 9 năm 2014.
 95. ^ Atkinson, Stephen D.; Bartholomew, Jerri L.; Lotan, Tamar (ngày 1 tháng 8 năm 2018). “Myxozoans: Ancient metazoan parasites find a home in phylum Cnidaria”. Zoology (bằng tiếng Anh). 129: 66–68. doi:10.1016/j.zool.2018.06.005. ISSN 0944-2006. PMID 30170750.
 96. ^ Chang, E. Sally; Neuhof, Moran; Rubinstein, Nimrod D.; Diamant, Arik; Philippe, Hervé; Huchon, Dorothée; Cartwright, Paulyn (ngày 1 tháng 12 năm 2015). “Genomic insights into the evolutionary origin of Myxozoa within Cnidaria”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 112 (48): 14912–14917. doi:10.1073/pnas.1511468112. ISSN 1091-6490. PMC 4672818. PMID 26627241.
 97. ^ Ruppert, E. (2005). “Key characters uniting hemichordates and chordates: homologies or homoplasies?”. Canadian Journal of Zoology. 83: 8–23. doi:10.1139/Z04-158. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2008.
 98. ^ Perseke M., Hankeln T., Weich B., Fritzsch G., Stadler P. F., Israelsson O., Bernhard D., Schlegel M. (2007) "The mitochondrial DNA of Xenoturbella bocki: genomic architecture and phylogenetic analysis". Theory Biosci. 126(1):35–42. Có trực tuyến tại đây
 99. ^ “Fossil reveals oldest live birth”. BBC. 28 tháng 5 năm 2008. Truy cập ngày 30 tháng 5 năm 2008.
 100. ^ Arthrodira, oxfordreference.com
 101. ^ “Palaeos Vertebrates Placodermi: Arthrodira”. Truy cập 10 tháng 8 năm 2021.
 102. ^ Botella, H.A.; Donoghue, P.C.J.; Martínez-Pérez, C. (2009). “Enameloid microstructure in the oldest known chondrichthyan teeth”. Acta Zoologica. 90 (Supplement): 103–108. doi:10.1111/j.1463-6395.2008.00337.x.
 103. ^ “Chondrichthyes”. PalaeoDB. Truy cập ngày 26 tháng 11 năm 2013.
 104. ^ Trong Nelson, Polypteriformes được đặt trong phân lớp Cladistia.
 105. ^ Theo ITIS, Gobiesociformes được coi là một phân bộ với tên gọi Gobiesocoidei, thuộc bộ Perciformes.
 106. ^ Theo ITIS, Syngnathiformes là phân bộ Syngnathoidei thuộc bộ Gasterosteiformes.
 107. ^ Nomakstainsky, M; và đồng nghiệp (11 tháng 8 năm 2009). “Centralization of the deuterostome nervous system predates chordates”. Current Biology. 19 (15): 1264–9. doi:10.1016/j.cub.2009.05.063. PMID 19559615.
 108. ^ doi:10.1111/j.1475-4983.2011.01034.x
  Hoàn thành chú thích này
 109. ^ Aldridge, Richard J.; Xian-Guang, Hou; Siveter, David J.; Siveter, Derek J.; Gabbott, Sarah E. (18 tháng 1 năm 2007). “The systematics and phylogenetic relationships of vetulicolians”. Palaeontology. 50 (1): 131–168. doi:10.1111/j.1475-4983.2006.00606.x.
 110. ^ Kimmig, Julien; Leibach, Wade W.; Lieberman, Bruce S. (2020). “First occurrence of the problematic vetulicolian Skeemella clavula in the Cambrian Marjum Formation of Utah, USA”. Carnets de Géologie. 2020: 215–221. doi:10.4267/2042/70836. ISSN 1634-0744.
 111. ^ Caron, (2005-2006), Bannfia constricta, a putative vetulicolid from the Middle Cambrian Burgess Shales [1] Lưu trữ 2011-07-06 tại Wayback Machine
 112. ^ Ghosh, Pallab (30 tháng 1 năm 2017). “Scientists find 'oldest human ancestor'. BBC. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2017.
 113. ^ “Bag-like sea creature was humans' oldest known ancestor”. Phys.org (bằng tiếng Anh). 30 tháng 1 năm 2017. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2017.
 114. ^ Han, J., Liu, J., Zhang, Z., Zhang, X., and Shu, D. (2007). “Trunk ornament on the palaeoscolecid worms Cricocosmia and Tabelliscolex from the Early Cambrian Chengjiang deposits of China” (PDF). Acta Palaeontologica Polonica. 52 (2): 423–431.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 115. ^ a b García-Bellido, D. C.; Paterson, J. R.; Edgecombe, G. D. (2013). “Cambrian palaeoscolecids (Cycloneuralia) from Gondwana and reappraisal of species assigned to Palaeoscolex”. Gondwana Research. 24 (2): 780–795. Bibcode:2013GondR..24..780G. doi:10.1016/j.gr.2012.12.002.
 116. ^ Whitaker, Anna F.; Jamison, Paul G.; Schiffbauer, James D.; Kimmig, Julien K. (2020). “Re‑description of the Spence Shale palaeoscolecids in light of new morphological features with comments on palaeoscolecid taxonomy and taphonomy”. PalZ. 94 (4): 661–674. doi:10.1007/s12542-020-00516-9. S2CID 211479504.
 117. ^ a b Muir, Lucy A.; Ng, Tin-Wai; Li, Xiang-Feng; Zhang, Yuan-Dong; Lin, Jih-Pai (2014). “Palaeoscolecidan worms and a possible nematode from the Early Ordovician of South China”. Palaeoworld. 23: 15–24. doi:10.1016/j.palwor.2013.06.003.
 118. ^ Harvey, T. H.; Dong, X.; Donoghue, P. C. (2010). “Are palaeoscolecids ancestral ecdysozoans?”. Evolution & Development. 12 (2): 177–200. doi:10.1111/j.1525-142X.2010.00403.x. PMID 20433458. S2CID 16872271.
 119. ^ Huang, D.; Chen, J.; Zhu, M.; Zhao, F. (2014). “The burrow dwelling behavior and locomotion of palaeoscolecidian worms: New fossil evidence from the Cambrian Chengjiang fauna”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 398: 154–164. Bibcode:2014PPP...398..154H. doi:10.1016/j.palaeo.2013.11.004.
 120. ^ a b c Hu, S.; Steiner, M.; Zhu, M.; Luo, H.; Forchielli, A.; Keupp, H.; Zhao, F.; Liu, Q. (2012). “A new priapulid assemblage from the early Cambrian Guanshan fossil Lagerstätte of SW China”. Bulletin of Geosciences: 93–106. doi:10.3140/bull.geosci.1238.
 121. ^ Repetski, John E. (1981). “An Ordovician Occurrence of Utahphospha Müller & Miller”. Journal of Paleontology. 55 (2): 395–400. JSTOR 1304225.
 122. ^ Conway Morris, S. (1979). “The Burgess Shale (Middle Cambrian) Fauna”. Annual Review of Ecology and Systematics. 10: 327–349. doi:10.1146/annurev.es.10.110179.001551.
 123. ^ Wills, M. A. (1 tháng 4 năm 1998). “Cambrian and Recent Disparity: the Picture from Priapulids”. Paleobiology. 24 (2): 177–199. doi:10.1666/0094-8373(1998)024[0177:CARDTP]2.3.CO;2 (không hoạt động 31 October 2021). JSTOR 2401237.Quản lý CS1: DOI không hoạt động tính đến tháng 10 2021 (liên kết)
 124. ^ Por, F. D. (1983). “Class Seticoronaria and Phylogeny of the Phylum Priapulida”. Zoologica Scripta. 12 (4): 267–272. doi:10.1111/j.1463-6409.1983.tb00510.x. S2CID 85091685.
 125. ^ Budd, G. E.; Jensen, S. (2000). “A critical reappraisal of the fossil record of the bilaterian phyla”. Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society. 75 (2): 253–95. doi:10.1111/j.1469-185X.1999.tb00046.x. PMID 10881389. S2CID 39772232.
 126. ^ Schmidt-Rhaesa, Andreas (21 tháng 12 năm 2012). Nematomorpha, Priapulida, Kinorhyncha, Loricifera. ISBN 9783110272536.
 127. ^ Liu, Y.; Xiao, S.; Shao, T.; Broce, J.; Zhang, H. (2014). “The oldest known priapulid-like scalidophoran animal and its implications for the early evolution of cycloneuralians and ecdysozoans”. Evolution & Development. 16 (3): 155–65. doi:10.1111/ede.12076. PMID 24754444. S2CID 205095219.
 128. ^ a b Ma, X.; Aldridge, R. J.; Siveter, D. J.; Siveter, D. J.; Hou, X.; Edgecombe, G. D. (2014). “A New Exceptionally Preserved Cambrian Priapulid from the Chengjiang Lagerstätte”. Journal of Paleontology. 88 (2): 371. doi:10.1666/13-082. S2CID 85627132.
 129. ^ Hu, S.; Zhu, M.; Steiner, M.; Luo, H.; Zhao, F.; Liu, Q. (2010). “Biodiversity and taphonomy of the Early Cambrian Guanshan biota, eastern Yunnan”. Science China Earth Sciences. 53 (12): 1765. Bibcode:2010ScChD..53.1765H. doi:10.1007/s11430-010-4086-9. S2CID 128882075.
 130. ^ Tên đáng ngờ (1)
 131. ^ a b c d e Huang, D.-Y.; Vannier, J.; Chen, J.-Y. (2004). “Anatomy and lifestyles of Early Cambrian priapulid worms exemplified by Corynetis and Anningvermis from the Maotianshan Shale (SW China)”. Lethaia. 37: 21–33. doi:10.1080/00241160410005088.
 132. ^ Tên đáng ngờ (2)
 133. ^ Han, J.; Zhang, X.; Zhang, Z.; Shu, D. (2006). “A new theca-bearing Early Cambrian worm from the Chengjiang Fossil Lagerstätte, China”. Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology. 30: 1–10. doi:10.1080/03115510608619340. S2CID 84288209.
 134. ^ Tên đáng ngờ (3)
 135. ^ Peel, John S. (2017). “Feeding behaviour of a new worm (Priapulida) from the Sirius Passet Lagerstätte (Cambrian Series 2, Stage 3) of North Greenland (Laurentia)”. Palaeontology. 60 (6): 795–805. doi:10.1111/pala.12316.
 136. ^ Peel, John S; Willman, Sebastian (2018). “The Buen Formation (Cambrian Series 2) biota of North Greenland”. Papers in Palaeontology. 4 (3): 381–432. doi:10.1002/spp2.1112.
 137. ^ Huang, D.; Vannier, J.; Chen, J. (2004). “Recent Priapulidae and their Early Cambrian ancestors: Comparisons and evolutionary significance”. Geobios. 37 (2): 217. doi:10.1016/j.geobios.2003.04.004.
 138. ^ Han, J.; Shu, D.; Zhang, Z.; Liu, J. (2004). “The earliest-known ancestors of Recent Priapulomorpha from the Early Cambrian Chengjiang Lagerstätte”. Chinese Science Bulletin. 49 (17): 1860. Bibcode:2004ChSBu..49.1860H. doi:10.1007/BF03183414. S2CID 84891981.
 139. ^ Zeng, H.; Zhao, F.; Yin, Z.; Li, G.; Zhu, M. (2014). “A Chengjiang-type fossil assemblage from the Hongjingshao Formation (Cambrian Stage 3) at Chenggong, Kunming, Yunnan”. Chinese Science Bulletin. 59 (25): 3169. Bibcode:2014ChSBu..59.3169Z. doi:10.1007/s11434-014-0419-y. S2CID 128594728.
 140. ^ (Chengjiang deposits)Han, J.; Zhang, Z.; Liu, J.; Shu, D. (2007). “Evidence of Priapulid Scavenging from the Early Cambrian Chengjiang Deposits, Southern China”. PALAIOS. 22 (6): 691–694. Bibcode:2007Palai..22..691H. doi:10.2110/palo.2006.p06-117r. ISSN 0883-1351. S2CID 86584623.[liên kết hỏng]
 141. ^ a b Haaramo, Mikko (2003). “Scalidophora – †palaeoscolecids, priapulids, mud dragons and brush heads”. Mikko's Phylogeny Archive. Truy cập ngày 14 tháng 5 năm 2019.
 142. ^ Hu, S.; Steiner, M.; Zhu, M.; Luo, H.; Forchielli, A.; Keupp, H.; Zhao, F.; Liu, Q. (2012). “A new priapulid assemblage from the early Cambrian Guanshan fossil Lagerstätte of SW China”. Bulletin of Geosciences: 93–106. doi:10.3140/bull.geosci.1238.
 143. ^ Baker, Emily A.; Woollard, Alison (2019). “How Weird is the Worm? Evolution of the Developmental Gene Toolkit in Caenorhabditis elegans”. Journal of Developmental Biology. 7 (4): 19. doi:10.3390/jdb7040019. PMC 6956190. PMID 31569401.
 144. ^ Hodda, M (2011). “Phylum Nematoda Cobb, 1932. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness”. Zootaxa. 3148: 63–95. doi:10.11646/zootaxa.3148.1.11.
 145. ^ Zhang, Z (2013). “Animal biodiversity: An update of classification and diversity in 2013. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness (Addenda 2013)”. Zootaxa. 3703 (1): 5–11. doi:10.11646/zootaxa.3703.1.3.
 146. ^ Danovaro R, Gambi C, Dell'Anno A, Corinaldesi C, Fraschetti S, Vanreusel A, Vincx M, Gooday AJ (tháng 1 năm 2008). “Exponential decline of deep-sea ecosystem functioning linked to benthic biodiversity loss”. Curr. Biol. 18 (1): 1–8. doi:10.1016/j.cub.2007.11.056. PMID 18164201. S2CID 15272791.
 147. ^ “ITIS Standard Report Page: Pantachordodes”. www.itis.gov. Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2021.
 148. ^ “Paragordius Camerano, 1897-05”. www.gbif.org (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2021.
 149. ^ Schmidt-Rhaesa, Andreas (20 tháng 12 năm 2012). “Nematomorpha”. Nematomorpha, Priapulida, Kinorhyncha, Loricifera. De Gruyter, Inc. tr. 29–146. ISBN 9783110272536.
 150. ^ Holm, E.; Dippenaar-Schoeman, A. (2010). The Arthropods of Southern Africa. ISBN 978-0-7993-4689-3.[cần số trang]
 151. ^ Prothero, D. R.; Buell, C. D. (2007). Evolution: What the Fossils Say and Why It Matters. New York: Columbia University Press. tr. 193. ISBN 978-0-231-13962-5.
 152. ^ Ruppert, E. E.; Fox, R. S.; Barnes, R. D. (2004). Invertebrate Zoology: A Functional Evolutionary Approach (ấn bản 7). Belmont: Thomson-Brooks / Cole. tr. 505. ISBN 978-0-03-025982-1. Because they resemble worms with legs ... Superficially they resemble caterpillars, but have also been compared with slugs
 153. ^ Poinar, G. Jr. (2000). “Fossil Onychophorans from Dominican and Baltic Amber: Tertiapatus dominicanus n.g., n.sp. (Tertiapatidae n.fam.) and Succinipatopsis balticus n.g., n.sp. (Succinipatopsidae n.fam.) with a Proposed Classification of the Subphylum Onychophora”. Invertebrate Biology. 119 (1): 104–9. doi:10.1111/j.1744-7410.2000.tb00178.x.
 154. ^ Budd, G. (2001). “Tardigrades as 'Stem-Group Arthropods': The Evidence from the Cambrian Fauna”. Zoologischer Anzeiger. 240 (3–4): 265–279. doi:10.1078/0044-5231-00034. ISSN 0044-5231.
 155. ^ Anna Thanukos =The Arthropod Story. University of California, Berkeley. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp); |url= trống hay bị thiếu (trợ giúp); |ngày truy cập= cần |url= (trợ giúp)
 156. ^ Hegna, Thomas A.; Legg, David A.; Van Roy, Peter & Lerosey-Aubril, Rudy (2013), “The correct authorship of the taxon name 'Arthropoda' (PDF), Arthropod Systematics & Phylogeny, 71 (2): 71–74 Thiếu dấu sổ thẳng trong: |first3= (trợ giúp); |first3= thiếu |last3= (trợ giúp)
 157. ^ Gon III, Sam, A Guide to the Orders of Trilobite. (A site with information covering trilobites from all angles. Includes many line drawings and photographs.) Trilobite (fossil subphylum) tại Encyclopædia Britannica (tiếng Anh) The Virtual Fossil Museum - Class Trilobita - Including extensive photographs organized by taxonomy and locality. Western Trilobite Association Kevin's Trilobite Gallery - a collection of photographs of trilobite fossils Canadian trilobite web site: photographs of trilobite fossils The Paleontological Society Chisholm, Hugh biên tập (1911). “Trilobites” . Encyclopædia Britannica (ấn bản 11). Cambridge University Press.
 158. ^ Robert Kihm; James St. John (2007), Donald G. Mikulic, Ed Landing and Joanne Kluessendorf (biên tập), “Fabulous fossils – 300 years of worldwide research on trilobites” (PDF), New York State Museum Bulletin, University of the State of New York, 507: 115–140, Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 20 tháng 7 năm 2011, truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2011. |chapter= bị bỏ qua (trợ giúp)
 159. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2011.
 160. ^ Fortey, Richard (2004), “The Lifestyles of the Trilobites” (PDF), American Scientist, 92: 446–453, doi:10.1511/2004.49.944
 161. ^ Garwood, R.; Sutton, M. (18 tháng 2 năm 2012), “The enigmatic arthropod Camptophyllia”, Palaeontologia Electronica, 15 (2): 12, doi:10.1111/1475-4983.00174, lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 2 tháng 12 năm 2013, truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2012
 162. ^ Poinar, George; Nelson, Diane R. (28 tháng 9 năm 2019). “A new microinvertebrate with features of mites and tardigrades in Dominican amber”. Invertebrate Biology. 138 (4). doi:10.1111/ivb.12265. ISSN 1077-8306. S2CID 204157733.
 163. ^ Dvorsky, George (9 tháng 10 năm 2019). “You've Heard Of Water Bears, But How About These Ancient Mould Pigs?”. Gizmodo. Truy cập ngày 9 tháng 10 năm 2019.
 164. ^ Poinar, G. (2003). “A Rhabdocoel Turbellarian (Platyhelminthes, Typhloplanoida) in Baltic Amber with a Review of Fossil and Sub-Fossil Platyhelminths”. Invertebrate Biology. 122 (4): 308–312. doi:10.1111/j.1744-7410.2003.tb00095.x. JSTOR 3227067.
 165. ^ Meixner, J. 1924. Über das Ovarium von Microstomum lineare (Müll.) und die Abscheidungsfolge des Schalen- und Dottermaterials bei rhabdocoelen Turbellarien. Zool. Anz. 58:195-213.
 166. ^ Ronald Sluys, Masaharu Kawakatsu, Marta Riutort & Jaume Baguñà, 2009 A new higher classification of planarian flatworms (Platyhelminthes, Tricladida). J. Nat. Hist. 43(29-30): 1763-1777, doi:10.1080/00222930902741669
 167. ^ Tricladida (TSN 54468) tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
 168. ^ Willems, W. R.; Wallberg, A.; Jondelius, U.; và đồng nghiệp (tháng 11 năm 2005). “Filling a gap in the phylogeny of flatworms: relationships within the Rhabdocoela (Platyhelminthes), inferred from 18S ribosomal DNA sequences” (PDF). Zoologica Scripta. 35 (1): 1–17. doi:10.1111/j.1463-6409.2005.00216.x. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 6 tháng 10 năm 2011. Truy cập ngày 23 tháng 12 năm 2008.
 169. ^ Littlewood D T J (2000). “The Digenea”. Interrelationships of the Platyhelminthes. Systematics Association Special Volume. 60. Bray R. A. (ấn bản 1). CRC. tr. 168–185. ISBN 978-0-7484-0903-7.
 170. ^ Robert Poulin & Serge Morand (2005). Parasite Biodiversity. Smithsonian. tr. 216. ISBN 978-1-58834-170-9.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
 171. ^ Todaro, Antonio (2013). “Gastrotricha”. Cơ sở dữ liệu sinh vật biển.
 172. ^ https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=196823#null
 173. ^ “ITIS - Report: Echinorhynchida”.
 174. ^ https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=197470
 175. ^ Huston, D. C., Cribb, T. H., & Smales, L. R. (2020). Molecular characterisation of acanthocephalans from Australian marine teleosts: proposal of a new family, synonymy of another and transfer of taxa between orders. Systematic Parasitology, 1-23.
 176. ^ “ITIS Standard Report Page: Polyacanthorhynchus”. www.itis.gov. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2020.
 177. ^ Adiyodi, K. G.; Adiyodi, Rita G (1988). Reproductive Biology of Invertebrates, Accessory Sex Glands . John Wiley & Sons. tr. 61, 64. ISBN 0471914665. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2018.
 178. ^ Giese, Arthur C.; Pearse, John S. (17 tháng 9 năm 2013). Acoelomate and Pseudocoelomate Metazoans . Elsevier. tr. 345–352. ISBN 1483260550. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2018.
 179. ^ Ax, Peter (6 tháng 12 năm 2012). Multicellular Animals: A new Approach to the Phylogenetic Order in Nature . Springer Science & Business Medi. tr. 133–136. ISBN 3642801145. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2018.
 180. ^ Sterrer, W. (2006). “Filospermoidea”. World Register of Marine Species. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2018.
 181. ^ “Order Summary for Bursovaginoidea”. Sea Life Base. Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2018.
 182. ^ Sterrer, W. (2006). “Bursovaginoidea”. www.marinespecies.org. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2018.
 183. ^ Integrated Taxonomic Information System. “ITIS Standard Report Page: Bursovaginoidea”. www.itis.gov. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2018.
 184. ^ “Austrognathiidae”. www.gbif.org (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 185. ^ “Flosculariaceae”. World Register of Marine Species. World Register of Marine Species. 21 tháng 12 năm 2004. Truy cập ngày 23 tháng 12 năm 2018.
 186. ^ Segers, Hendrik (2012). “Ploima”. Cơ sở dữ liệu sinh vật biển. Truy cập ngày 3 tháng 12 năm 2012.
 187. ^ “Collothecacea”. www.gbif.org (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2021.
 188. ^ “WoRMS:Collothecaceae”.
 189. ^ Marshall, Michael (28 tháng 4 năm 2010). “Zoologger: The most bizarre life story on Earth?”. New Scientist. Truy cập ngày 19 tháng 11 năm 2018. ... In 1995, Peter Funch and Reinhardt Møbjerg Kristensen, both then at the University of Copenhagen, Denmark, discovered an animal so unlike any other that a new phylum – Cycliophora – had to be created just for it. ...
 190. ^ P. Funch & R. M. Kristensen (1995). “Cycliophora is a new phylum with affinities to Entoprocta and Ectoprocta”. Nature. 378 (6558): 711–714. Bibcode:1995Natur.378..711F. doi:10.1038/378711a0. S2CID 4265849.
 191. ^ “Symbion americanus Obst, Funch & Kristensen, 2006”. www.gbif.org (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 10 tháng 12 năm 2021.
 192. ^ M. Obst; P. Funch & G. Giribet (2005). “Hidden diversity and host specificity in cycliophorans: a phylogeographic analysis along the North Atlantic and Mediterranean Sea”. Molecular Ecology. 14 (14): 4427–4440. doi:10.1111/j.1365-294X.2005.02752.x. PMID 16313603. S2CID 26920982.
 193. ^ Neves RC, Kristensen RM, Wanninger A (tháng 3 năm 2009). “Three-dimensional reconstruction of the musculature of various life cycle stages of the cycliophoran Symbion americanus”. J. Morphol. 270 (3): 257–70. doi:10.1002/jmor.10681. PMID 18937332. S2CID 206090614.
 194. ^ Ralph Buchsbaum, Mildred Buchsbaum, John Pearse, & Vicki Pearse (1987). Animals Without Backbone (ấn bản 3). Chicago: The University of Chicago Press. tr. 312–317. ISBN 0-226-07874-4.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 195. ^ Cutler, Edward Bayler (1994). The Sipuncula: Their systematics, biology, and evolution. ISBN 978-0-8014-2843-2.
 196. ^ Cutler, Edward B. (1994): The Sipuncula: their systematic, biology and evolution. Cornell University Press. 406p ISBN 0-8014-2843-2
 197. ^ “WoRMS - World Register of Marine Species - Phascolionidae Cutler & Gibbs, 1985”. www.marinespecies.org. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2018.
 198. ^ Jell, Peter A. (1980). “Earliest known pelecypod on Earth — a new Early Cambrian genus from South Australia”. Alcheringa an Australasian Journal of Palaeontology. 4 (3): 233–239. doi:10.1080/03115518008618934.
 199. ^ Runnegar, B.; Bentley, C. (tháng 1 năm 1983). “Anatomy, ecology and affinities of the Australian early Cambrian bivalve Pojetaia runnegari Jell”. Journal of Paleontology. 57 (1): 73–92. JSTOR 1304610.
 200. ^ Doherty, P.J. (1998). “The lophophorates – Phoronida, Brachiopoda and Ectoprocta”. Trong D.T. Anderson (biên tập). Invertebrate Zoology (ấn bản 1). Oxford University Press Australia. tr. 346–349. ISBN 978-0-19-553941-7.
 201. ^ Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D. (2004). “Lophophorata: Phoronida”. Invertebrate Zoology (ấn bản 7). Brooks / Cole. tr. 817–821. ISBN 978-0-03-025982-1.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 202. ^ Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D. (2004). “Arthropod”. Invertebrate Zoology (ấn bản 7). Brooks / Cole. tr. 518. ISBN 978-0-03-025982-1.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 203. ^ Hinton, Sam (1987). Seashore life of southern California: an introduction to the animal life of California beaches south of Santa Barbara. University of California Press. ISBN 978-0-520-05924-5. Truy cập ngày 28 tháng 8 năm 2011.
 204. ^ Temereva, E.N.; Malakhov V.V.; Yakovis E.L.; Fokin M.V. (Sep–Oct 2000). “Phoronis ovalis (Phoronida, Lophophorata) in the White Sea: the first discovery of phoronids in the Arctic Basin”. Doklady Biological Sciences. 374: 523–525. PMID 11103334.
 205. ^ Taylor, P.D.; Wilson, M.A (2008). “Morphology and affinities of hederelloid "bryozoans" (PDF). Trong Hageman, S.J.; Key, M.M. Jr.; Winston, J.E. (biên tập). Bryozoan Studies 2007: Proceedings of the 14th International Bryozoology Conference. Virginia Museum of Natural History. tr. 301–309. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 26 tháng 3 năm 2010. Truy cập ngày 26 tháng 3 năm 2011.
 206. ^ Torres-Martínez, M.A., Sour-Tovar, F. (2016). “Braquiópodos discínidos (Lingulida, Discinoidea) de la Formación Ixtaltepec, Carbonífero del área de Santiago Ixtaltepec, Oaxaca”. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. 68 (2): 313–321. doi:10.18268/BSGM2016v68n2a9.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 207. ^ Emig C. C., Bitner M. A. & Álvarez F., 2019. Linguliformea. Brachiopoda database. Accessed 2020-09-27.
 208. ^ Holmer, L. (1991). “Phyletic relationships within the Brachiopoda”. GFF. 113: 84. doi:10.1080/11035899109453832.
 209. ^ Hu, S.; Zhang, Z.; Holmer, L.E.; Skovsted, C.B. (2010). “Soft−part preservation in a linguliform brachiopod from the lower Cambrian Wulongqing Formation (Guanshan Fauna) of Yunnan, South China”. Acta Palaeontologica Polonica. 55 (3): 495–505. CiteSeerX 10.1.1.729.8220. doi:10.4202/app.2009.1106. S2CID 59439966.
 210. ^ Holmer, L. E.; Caron, J. B. (2006). “A spinose stem group brachiopod with pedicle from the Middle Cambrian Burgess Shale”. Acta Zoologica. 87 (4): 273. doi:10.1111/j.1463-6395.2006.00241.x.
 211. ^ Streng, Michael; Mellbin, Barbro B.; Landing, Ed; Keppie, J. Duncan (2011). “Linguliform brachiopods from the terminal Cambrian and lowest Ordovician of the Oaxaquia microcontinent (Southern Mexico)”. Journal of Paleontology. 85 (1): 122–155. doi:10.1666/10-074.1.
 212. ^ Mergl, M. (2003). Orbaspina chlupaci sp. nov., a new siphonotretid brachiopod from the Silurian of the Barrandian area, Bohemia” (PDF). Bulletin of Geosciences. 78 (4): 419–421.
 213. ^ Mergl, M.; Fryda, J.; Kubajko, M. (2018). “Response of organophosphatic brachiopods to the mid-Ludfordian (late Silurian) carbon isotope excursion and associated extinction events in the Prague Basin (Czech Republic)” (PDF). Bulletin of Geosciences. 93 (3): 369–400.
 214. ^ Valentine, James L.; Brock, Glenn (2003). “A new siphonotretid brachiopod from the Silurian of central-western New South Wales, Australia” (PDF). Records of the Australian Museum. 55 (2): 231–244. doi:10.3853/j.0067-1975.55.2003.1378.
 215. ^ “Mindat:Craniiformea J. Zrzavy, S. Mihulka, and P. Kepka, A. Bezdek, D. Tietz. 1998. Phylogeny of the Metazoa based on morphological and 18S ribosomal DNA evidence. Cladistics 14:249-285” (bằng tiếng Anh).
 216. ^ “A. Williams, S. Carlson, and C. H. C. Brunton, L. E. Holmer, L. Popov. 1996. A supra-ordinal classification of the Brachiopoda. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences 351(1344):1171-1103” (bằng tiếng Anh).
 217. ^ Moore, R.C. (1965). Brachiopoda. Treatise on Invertebrate Paleontology. Part H., Volume 1. Boulder, Colorado/Lawrence, Kansas: Geological Society of America/University of Kansas Press. tr. H6, H93. ISBN 0-8137-3015-5.
 218. ^ Robinson, Jeffrey H.; Lee, Daphne E. (1 tháng 3 năm 2007). “The recent and Paleogene craniid brachiopod, Valdiviathyris quenstedti Helmcke, 1940”. Systematics and Biodiversity. 5 (1): 123–131. doi:10.1017/S1477200006002179. ISSN 1477-2000.
 219. ^ Brunton, C.H.C. (1968). “Silicified brachiopods from the Visean of County Fermanagh (II)”. Bulletin of the British Museum (Natural History), Geology. 16: 8.
 220. ^ Emig, Christian C. (2009). “Nummulus brattenburgensis and Crania craniolaris (Brachiopoda, Craniidae)” (PDF). Carnets de Géologie (08). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 14 tháng 5 năm 2022.
 221. ^ “Mindat:Rhynchonelliformea J. Zrzavy, S. Mihulka, and P. Kepka, A. Bezdek, D. Tietz. 1998. Phylogeny of the Metazoa based on morphological and 18S ribosomal DNA evidence. Cladistics 14:249-285” (bằng tiếng Anh).
 222. ^ “Zrzavy J., Mihulka S.(1998) Phylogeny of the Metazoa based on morphological and 18S ribosomal DNA evidence, Cladistics 14, 249-285” (bằng tiếng Anh).
 223. ^ “Disciniformea was named by Zrzavy (1998). It was assigned to Inarticulata by Zrzavy (1998)” (bằng tiếng Anh).
 224. ^ “Phylum Monoblastozoa” (bằng tiếng Anh).
 225. ^ a b Brusca, R. C.; Brusca, G. J. (2005). Invertebrados (ấn bản 2). Madrid: McGraw-Hill-Interamericana. ISBN 978-0-87893-097-5.
 226. ^ a b Taylor, Christopher (27 tháng 6 năm 2007). “Salinella - what the crap was it?”. Catalogue of Organisms.
 227. ^ Dunning, Hayley (1 tháng 10 năm 2012). “Gone Missing, circa 1892”. The Scientist.
 228. ^ Viering, Kerstin (23 tháng 11 năm 2012). “Jäger der verborgenen Art”. Spektrum.
 229. ^ Frenzel, Johannes (1892). “Untersuchungen über die mikroskopische Fauna Argentiniens”. Archiv für Naturgeschichte (bằng tiếng Đức). 58: 66–96, Plate VII.
 230. ^ {{chú thích web |title=Conocyemidae |url=https://www.gbif.org/species/1949 |website=www.gbif.org|Conocyemidae tại GBIF
 231. ^ H. Furuya & J. van der Land (2010). “Orthonectida”. World Register of Marine Species. Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2011.
 232. ^ Orthonectida Giard, 1877 (TSN 57409) tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
 233. ^ a b Hanelt, B; Van Schyndel, D; Adema, C. M; Lewis, L. A; Loker, E. S (1996). “The phylogenetic position of Rhopalura ophiocomae (Orthonectida) based on 18S ribosomal DNA sequence analysis”. Molecular Biology and Evolution. 13 (9): 1187–91. doi:10.1093/oxfordjournals.molbev.a025683. PMID 8896370.
 234. ^ Zverkov, Oleg A.; Mikhailov, Kirill V.; Isaev, Sergey V.; Rusin, Leonid Y.; Popova, Olga V.; Logacheva, Maria D.; Penin, Alexey A.; Moroz, Leonid L.; Panchin, Yuri V.; Lyubetsky, Vassily A.; Aleoshin, Vladimir V. (24 tháng 5 năm 2019). “Dicyemida and Orthonectida: Two Stories of Body Plan Simplification”. Frontiers in Genetics. 10: 443. doi:10.3389/fgene.2019.00443. PMC 6543705. PMID 31178892.
 235. ^ Robert D. Barnes (1982). Invertebrate Zoology. Philadelphia, PA: Holt-Saunders International. tr. 247–248. ISBN 0-03-056747-5.
 236. ^ Alfred Mathieu Giard (1877). “Sur les Orthonectida, classe nouvelle d'animaux parasites des Échinodermes et des Turbellariés” [On Orthonectida, a new class of parasitic animals of Echinoderms and Turbellari