Phân phối xác suất đồng thời

Cho các biến ngẫu nhiên , được định nghĩa trên một không gian xác suất, phân phối xác suất đồng thời cho là một phân phối xác suất mà mang đến xác suất mà mỗi nằm trong bất kỳ phạm vi cụ thể nào hoặc tập giá trị rời rạc được chỉ định cho biến đó. Trong trường hợp chỉ có 2 biến ngẫu nhiên, điều này gọi là phân phối hai biến (bivariate distribution), nhưng khái niệm tổng quát hóa tới bất kỳ số lượng biến ngẫu nhiên, cho một phân phối đa biến (multivariate distribution).

Nhiều mẫu quan sát (đen) được hiển thị từ một phân phối xác suất chung. Mật độ biên cũng được hiển thị.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

  • Hazewinkel, Michiel biên tập (2001), “Joint distribution”, Bách khoa toàn thư Toán học, Springer, ISBN 978-1-55608-010-4
  • Hazewinkel, Michiel biên tập (2001), “Multi-dimensional distribution”, Bách khoa toàn thư Toán học, Springer, ISBN 978-1-55608-010-4
  • A modern introduction to probability and statistics: understanding why and how. Dekking, Michel, 1946-. London: Springer. 2005. ISBN 978-1-85233-896-1. Online Computer Library Center 262680588.
  • “Joint continuous density function”. PlanetMath.