Cũng như nguyên tử khối, Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị Cacbon (đvC), bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.

Ví dụ: Phân tử khối của nước (gồm 2 H và 1 O) •Oxi = 16 đvC •Hidro = 1 2x1+16=18 đvC

Tham khảoSửa đổi