Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam [1] là một chức vụ cao cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đứng thứ hai trong Tổng cục chính trị sau Chủ nhiệm Tổng cục chính trị có chức trách giúp Chủ nhiệm Tổng cục chính trị tổ chức lực lượng, chỉ huy và điều hành các hoạt động chính trị, công tác đảng, công tác chính trị, công tác tuyên huấn, cán bộ, dân vận, tổ chức trong quân đội.

Đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thường là một sĩ quan cao cấp mang hàm từ Thiếu tướng đến Thượng tướng. Căn cứ theo điều 25 được sửa đổi, bổ sung của Luật Sửa đổi, Bổ sung một số Điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, số 19/2008/QH12 ngày 03-06-2008 thì chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm. Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân số 72/2014/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 27/11/2014 thì Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị có quân hàm Thượng tướng không được quá 03 người. Người đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị phải là người đã từng giữ 1 trong các chức vụ: Chính ủy Quân khu, Chính ủy Quân chủng Hải quân, Chính ủy Quân chủng PK-KQ, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng...

Các nhân sự đương nhiệmSửa đổi

TT Ảnh Họ tên
Năm sinh-năm mất
Thời gian đảm nhiệm Cấp bậc tại nhiệm Chức vụ Đảng Ghi chú
1 Trần Quang Phương 2019 Thiếu tướng (2011)
Trung tướng (2015)
Thượng tướng (2019)
Ủy viên TW Đảng khóa XII (2016-2021)

Ủy viên Quân ủy Trung ương (2016-2021)

Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5
2 Nguyễn Trọng Nghĩa 2012 Thiếu tướng (2009) Trung tướng (2013)

Thượng tướng (2017)

Ủy viên TW Đảng khóa XII (2016-2021)

Ủy viên Quân ủy Trung ương (2016-2021)

Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 4
3 Đỗ Căn 2016 Thiếu tướng (2011)
Trung tướng (2015)
Thượng tướng (2019)
Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3
4 Lê Hiền Vân 2016 Thiếu tướng (2013)
Trung tướng (2017)
Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2


Chuyển công tácSửa đổi

Đã mất hoặc nghỉ hưuSửa đổi

Chú thíchSửa đổi