Mở trình đơn chính

Phó bảng (chữ Hán: 副榜; tiếng Hoa: Ất tiến sĩ 乙進士) là một học vị trong hệ thống khoa bảng Việt Nam trong thời Nguyễn (1829 đến 1919).

Cống sĩ đã dự thi Hội khi đậu đại khoa chia 2 hạng: hạng dưới gọi là Phó bảng, hạng trên gọi là Chính bảng (Cập đệ, Hoàng giáp, Tiến sĩ)

Lịch sửSửa đổi

Học vị này có từ năm 1829, Minh Mạng quy định đỗ đại khoa chia thành hạng Chính bảng (hạng trên: gồm Cập đệ, Hoàng giáp, Tiến sĩ) và Phó bảng (hạng dưới).

Một số danh nhânSửa đổi

Nguyễn Văn Siêu (1799 - 1872), Phó bảng năm 39 tuổi, làm quan đến Thị giảng, từng làm Phó sứ sang Yên Kinh

Vũ Duy Thanh (1807 - 1859), Phó bảng năm 44 tuổi, đỗ Thủ khoa Chế khoa, làm Tư nghiệp rồi Tế tửu Quốc tử giám Huế

Đỗ Đăng Đệ (1814-1888), Phó bảng năm 28 tuổi, làm quan đến Lễ bộ Thượng thư, là nhà thơ

Nguyễn Thuật (1842-1911), Phó bảng năm 26 tuổi, làm quan đến Hiệp tá Đại học sĩ, Binh bộ Thượng thư, từng làm Đề điệu (Chánh chủ khảo) khoa thi Hội

Nguyễn Sinh Sắc (1862–1929) Phó bảng năm 40 tuổi làm quan Thừa biện bộ Lễ là thân sinh Hồ Chí Minh

Nguyễn Thúc Dinh (1877 - 1954) Phó bảng năm 30 tuổi làm quan đến Lại bô Thượng thư là thân sinh GS Nguyễn Thúc Hào


Tham khảoSửa đổi