Mở trình đơn chính

Lịch sửSửa đổi

Bộ chỉ huySửa đổi

Thành phần biên chếSửa đổi

1 tháng 1 năm 1944Sửa đổi

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 4, 5, 7
  • Tập đoàn quân 37, 52, 53, 57
  • Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 5
  • Tập đoàn quân không quân 5
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh cận vệ 26:
    • Sư đoàn bộ binh cận vệ 25
    • Sư đoàn bộ binh 6, 31
   • Quân đoàn bộ binh 33:
    • Sư đoàn bộ binh 50, 297
   • Sư đoàn bộ binh cận vệ 89
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 5:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 11, 12
    • Sư đoàn kỵ binh 63
    • Trung đoàn pháo tự hành 1896
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 150
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 5
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 9, 72
    • Trung đoàn pháo phòng không 585
   • Tiểu đoàn súng chống tăng
  • Pháo binh:
   • Lữ đoàn lựu pháo 109 (từ Sư đoàn pháo binh đột phá 16)
   • Trung đoàn pháo nòng dài 27
   • Trung đoàn pháo chống tăng 1073
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 303
   • Sư đoàn pháo phòng không 11:
    • Trung đoàn pháo phòng không 804, 976, 987, 996
   • Sư đoàn pháo phòng không 26:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1352, 1357, 1363, 1369
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng 20:
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 8
    • Lữ đoàn xe tăng 80, 155
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 7
    • Trung đoàn pháo tự hành 1834, 1895
    • Tiểu đoàn mô-tô 96
    • Trung đoàn pháo chống tăng 1505
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 735
    • Trung đoàn súng cối 291
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 406
    • Trung đoàn pháo phòng không 1711
   • Quân đoàn cơ giới 1:
    • Lữ đoàn cơ giới 19, 35, 37
    • Lữ đoàn xe tăng 219
    • Tiểu đoàn mô-tô 57
    • Trung đoàn pháo chống tăng 75
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 751
    • Trung đoàn súng cối 294
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 41
    • Trung đoàn pháo phòng không 1382
   • Quân đoàn cơ giới:
    • Lữ đoàn cơ giới
    • Lữ đoàn cơ giới
    • Lữ đoàn cơ giới
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ
    • Tiểu đoàn mô-tô
    • Trung đoàn pháo tự hành
    • Trung đoàn pháo tự hành
    • Trung đoàn pháo chống tăng
    • Trung đoàn súng cối
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ
    • Trung đoàn pháo phòng không
   • Quân đoàn cơ giới 8:
    • Lữ đoàn cơ giới 66, 67, 68
    • Lữ đoàn xe tăng 116
    • Tiểu đoàn mô-tô 97
    • Trung đoàn xe tăng 69
    • Trung đoàn pháo tự hành 1822
    • Trung đoàn pháo chống tăng 114
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 395
    • Trung đoàn súng cối 615
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 205
    • Trung đoàn pháo phòng không 1716
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 167
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 10
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh 5, 60
   • Lữ đoàn công binh xung kích 14
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 27
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 1
   • Trung đoàn công binh cầu phà 1, 8
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 61, 69, 246, 247, 248, 250
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 6, 7, 19, 125

1 tháng 4 năm 1944Sửa đổi

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 4, 5, 7
  • Tập đoàn quân 27, 40, 52, 53
  • Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 5
  • Tập đoàn quân xe tăng 2, 6
  • Tập đoàn quân không quân 5
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Sư đoàn bộ binh 50, 297, 409
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 5:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 11, 12
    • Sư đoàn kỵ binh 63
    • Trung đoàn xe tăng 60, 119
    • Trung đoàn pháo tự hành 1896
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 150
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 5
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 9
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 72
    • Trung đoàn pháo phòng không 585
   • Khu vực tăng cường 54
   • Tiểu đoàn súng chống tăng 130
  • Pháo binh:
   • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 31 (từ Sư đoàn pháo binh 11)
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 11
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 8, 27, 33
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 16, 17, 57, 76, 80, 86, 96, 97, 308, 309, 324, 328
   • Sư đoàn pháo phòng không 11:
    • Trung đoàn pháo phòng không 804, 976, 987, 996
   • Sư đoàn pháo phòng không 26:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1352, 1357, 1363, 1369
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng 20:
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 8
    • Lữ đoàn xe tăng 80, 155
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 7
    • Trung đoàn pháo tự hành 1895
    • Tiểu đoàn mô-tô 96
    • Trung đoàn pháo chống tăng 1505
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 735
    • Trung đoàn súng cối 291
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 406
    • Trung đoàn pháo phòng không 1711
   • Quân đoàn cơ giới 7:
    • Lữ đoàn cơ giới 16, 63, 64
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 41
    • Tiểu đoàn mô-tô 94
    • Trung đoàn pháo tự hành 1440
    • Trung đoàn pháo chống tăng 109
    • Tiểu đoàn chống tăng độc 392
    • Trung đoàn súng cối 614
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 40
    • Trung đoàn pháo phòng không 1713
   • Quân đoàn cơ giới 8:
    • Lữ đoàn cơ giới 66, 67, 68
    • Tiểu đoàn mô-tô 97
    • Trung đoàn pháo tự hành 1822
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 205
    • Trung đoàn pháo phòng không 1716
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 10, 25, 61
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 1001
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh 5, 60
   • Lữ đoàn công binh xung kích 6, 14
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 27
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 1
   • Trung đoàn công binh cầu phà hạng nặng 8
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 18
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 61, 69, 246, 247, 248, 250, 328
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 6, 7, 19, 32, 40, 125

1 tháng 7 năm 1944Sửa đổi

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 4, 7
  • Tập đoàn quân 27, 40, 52, 53
  • Tập đoàn quân xe tăng 6
  • Tập đoàn quân không quân 5
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh cận vệ 27:
    • Sư đoàn bộ binh 214, 297, 409
   • Quân đoàn bộ binh cận vệ 57:
    • Sư đoàn bộ binh 203, 228, 243
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 5:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 11, 12
    • Sư đoàn kỵ binh 63
    • Trung đoàn pháo tự hành 1896
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 150
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 5
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 9
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 72
    • Trung đoàn pháo phòng không 585
   • Sư đoàn bộ binh 1 (Rumani)
  • Pháo binh:
   • Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 98
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 12, 22
   • Sư đoàn súng cối cận vệ 6:
    • Lữ đoàn súng cối cận vệ 8, 27, 33
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 16, 17, 47, 48, 57, 66, 80, 96, 97, 302, 309, 324, 328
   • Sư đoàn pháo phòng không 11:
    • Trung đoàn pháo phòng không 804, 976, 987, 996
   • Sư đoàn pháo phòng không 26:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1352, 1363, 1369
   • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 272
   • Trung đoàn pháo phòng không 257, 459, 622
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng 18:
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 110
    • Lữ đoàn xe tăng 170, 181
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 32
    • Trung đoàn pháo tự hành 1438
    • Tiểu đoàn mô-tô 78
    • Trung đoàn pháo chống tăng 1000
    • Trung đoàn súng cối 292
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 106
    • Trung đoàn pháo phòng không 1694
   • Quân đoàn xe tăng 23:
    • Lữ đoàn xe tăng 3, 39, 135
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 56
    • Trung đoàn pháo tự hành 1443
    • Tiểu đoàn mô-tô 82
    • Trung đoàn pháo chống tăng 1501
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 739
    • Trung đoàn súng cối 457
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 442
    • Trung đoàn pháo phòng không 1697
   • Quân đoàn cơ giới 7:
    • Lữ đoàn cơ giới 16, 63, 64
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 41
    • Tiểu đoàn mô-tô 94
    • Trung đoàn pháo tự hành 1289, 1440
    • Trung đoàn pháo chống tăng 109
    • Trung đoàn súng cối 614
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 40
    • Trung đoàn pháo phòng không 1713
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 10, 25
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 85, 1001
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh 5, 17
   • Lữ đoàn công binh xung kích 14
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 27
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 1, 2
   • Trung đoàn công binh cầu phà hạng nặng 8
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 61, 72
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 7, 25, 32, 40, 49, 125

1 tháng 10 năm 1944Sửa đổi

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 7
  • Tập đoàn quân 27, 40, 46, 53
  • Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 6
  • Tập đoàn quân không quân 5
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Sư đoàn bộ binh cận vệ 25
   • Sư đoàn bộ binh 303
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 4:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 9, 10
    • Sư đoàn kỵ binh 30
    • Trung đoàn pháo tự hành 1815
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 152
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 4
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 12
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 68
    • Trung đoàn pháo phòng không 255
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 5:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 11, 12
    • Sư đoàn kỵ binh 63
    • Trung đoàn pháo tự hành 1896
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 150
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 5
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 9
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 72
    • Trung đoàn pháo phòng không 585
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 6:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 8, 13
    • Sư đoàn kỵ binh 8
    • Trung đoàn pháo tự hành 1813
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 142
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 6
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 11
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 47
    • Trung đoàn pháo phòng không 1732
   • Sư đoàn bộ binh 1 (Rumani)
   • Lữ đoàn bộ binh 1 (Nam Tư)
  • Pháo binh:
   • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 202
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 2, 12, 22, 24, 34
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 17, 47, 48, 57, 66, 80, 97, 302, 309, 324, 328
   • Sư đoàn pháo phòng không 11:
    • Trung đoàn pháo phòng không 804, 976, 987, 996
   • Sư đoàn pháo phòng không 26:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1352, 1357, 1363, 1369
   • Sư đoàn pháo phòng không 30:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1361, 1367, 1373, 1375
   • Trung đoàn pháo phòng không 800, 981 (từ Sư đoàn pháo phòng không 9)
   • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 225, 272
   • Trung đoàn pháo phòng không 622, 1651
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng 23:
    • Lữ đoàn xe tăng 3, 39, 135
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 56
    • Trung đoàn pháo tự hành 1443
    • Tiểu đoàn mô-tô 82
    • Trung đoàn pháo chống tăng 1501, 1669
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 739
    • Trung đoàn súng cối 457
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 442
    • Trung đoàn pháo phòng không 1697
   • Quân đoàn cơ giới cận vệ 2:
    • Lữ đoàn cơ giới cận vệ 4, 5, 6
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 37
    • Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 30
    • Tiểu đoàn mô-tô 99
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 251
    • Trung đoàn pháo tự hành 1509
    • Trung đoàn súng cối 524
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 408
    • Trung đoàn pháo phòng không 159
   • Quân đoàn cơ giới 7:
    • Lữ đoàn cơ giới 16, 63, 64
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 41
    • Tiểu đoàn mô-tô 94
    • Trung đoàn pháo tự hành 1289, 1440
    • Trung đoàn pháo chống tăng 109
    • Trung đoàn súng cối 614
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 40
    • Trung đoàn pháo phòng không 1713
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 10, 25, 61
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 85, 1001
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh sơn chiến 5
   • Lữ đoàn công binh xung kích 14
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 27
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 1, 2
   • Trung đoàn công binh cầu phà hạng nặng 8
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 61, 72

1 tháng 1 năm 1945Sửa đổi

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 7
  • Tập đoàn quân 27, 40, 53
  • Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 6
  • Tập đoàn quân không quân 5
  • Cụm kỵ binh cơ giới
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh cận vệ 18:
    • Sư đoàn bộ binh cận vệ 66, 68
    • Sư đoàn bộ binh 297, 317
   • Quân đoàn bộ binh 51:
    • Sư đoàn bộ binh 6, 133, 132
   • Quân đoàn bộ binh 133:
    • Sư đoàn bộ binh 21, 104, 122
   • Sư đoàn bộ binh cận vệ 93
   • Sư đoàn bộ binh 1 (Rumani)
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 17
   • Trung đoàn pháo nòng dài 152
   • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hỏa lực mạnh 18 (từ Sư đoàn pháo binh cận vệ đột phá 5)
   • Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 95 (từ Sư đoàn pháo binh cận vệ đột phá 5)
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 11, 22, 24, 31
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 17, 48, 66, 80, 302, 309, 324, 328
   • Sư đoàn pháo phòng không 30:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1361, 1367, 1373, 1375
   • Sư đoàn pháo phòng không 38:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1401, 1405, 1409, 1712
   • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 225, 272
   • Trung đoàn pháo phòng không 249, 459
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng 23:
    • Lữ đoàn xe tăng 3, 39, 135
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 56
    • Trung đoàn pháo tự hành 1443
    • Tiểu đoàn mô-tô 82
    • Trung đoàn pháo hạng nhẹ 1669
    • Trung đoàn pháo chống tăng 1501
    • Trung đoàn súng cối 457
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 442
    • Trung đoàn pháo phòng không 1697
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 10, 25, 61
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 85, 1001
   • Trung đoàn không quân liên lạc 714
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh sơn chiến 5
   • Lữ đoàn công binh xung kích 14
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 27
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 1
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà cơ giới 62
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 61, 72

1 tháng 4 năm 1945Sửa đổi

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 7
  • Tập đoàn quân 40, 46, 53
  • Tập đoàn quân không quân 5
  • Tập đoàn quân 1, 4 (Rumani)
  • Cụm kỵ binh cơ giới cận vệ 1
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 50:
    • Sư đoàn bộ binh cận vệ 42
    • Sư đoàn bộ binh 6
   • Sư đoàn bộ binh 38, 387
   • Lữ đoàn hải quân đánh bộ 83
  • Pháo binh:
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 30, 51
   • Sư đoàn súng cối cận vệ 6:
    • Lữ đoàn súng cối cận vệ 8, 33
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 17, 47, 48, 66, 302, 324
   • Sư đoàn pháo phòng không 30:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1361, 1367, 1373, 1375
   • Sư đoàn pháo phòng không 38:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1401, 1405, 1409, 1712
   • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 225, 272
   • Trung đoàn pháo phòng không 459
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn cơ giới cận vệ 4:
    • Lữ đoàn cơ giới cận vệ 13, 14, 15
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 36
    • Tiểu đoàn mô-tô 62
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 292
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 352
    • Trung đoàn pháo chống tăng 1512
    • Trung đoàn súng cối 527
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 129
    • Trung đoàn pháo phòng không 740
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 10, 25, 61
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 85, 1001
   • Trung đoàn không quân liên lạc 714
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh xung kích 14
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 27
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 1, 2
   • Trung đoàn công binh cầu phà cơ giới 8
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà cơ giới 21, 62
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 61, 72

Các chiến dịch lớn đã tham giaSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi