Mở trình đơn chính

Lịch sửSửa đổi

Bộ chỉ huySửa đổi

Thành phần biên chếSửa đổi

1 tháng 10 năm 1941Sửa đổi

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 44, 45, 46, 47
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Sư đoàn bộ binh 386, 392, 394
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn lựu pháo hạng nặng РВГК 136, 350
   • Quân đoàn phòng không 3
   • Lữ đoàn phòng không 8
   • Lữ đoàn phòng không khu vực Tbilisi
  • Cơ giới hóa:
   • Tiểu đoàn xe tăng độc lập (không rõ phiên hiệu)
   • Tiểu đoàn xe tăng độc lập (không rõ phiên hiệu)
   • Đơn vị xe lửa bọc thép 55, 56
  • Không quân:
   • Quân đoàn không quân tiêm kích 8 (có 13 Trung đoàn không quân tiêm kích)
   • Sư đoàn không quân tiêm kích 27
   • Sư đoàn không quân ném bom 26, 132, 133, 134
   • Sư đoàn không quân hỗn hợp 25, 71, 72, 135
   • Trung đoàn không quân tiêm kích 35, 68

1 tháng 7 năm 1942Sửa đổi

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 44, 46
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Sư đoàn bộ binh 417
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 350, 1023, 1150
   • Trung đoàn pháo nòng dài 1169
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 44, 50
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng 52
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân tiêm kích 84, 790, 862, 863, 926, 927
   • Trung đoàn không quân ném bom 859, 870
   • Đại đội không quân hiệu chỉnh 3
   • Đại đội không quân trinh sát 145, 149
  • Công binh:
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 321

1 tháng 10 năm 1942Sửa đổi

 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Sư đoàn bộ binh 261, 276, 347, 349
   • Lữ đoàn bộ binh 34, 164, 165
   • Lữ đoàn hải quân đánh bộ 84
   • Tiểu đoàn trượt tuyết độc lập (không rõ phiên hiệu)
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 350, 1023, 1150
   • Trung đoàn pháo chống tăng 1, 2, 3, 4, 5, 6
   • Trung đoàn pháo phòng không 591, 879
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 8, 268
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng 2, 15, 63, 140, 191
   • Tiểu đoàn xe tăng độc lập 132, 266, 564
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân ném bom 974
  • Công binh:
   • Tiểu đoàn cận vệ 16
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 21
   • Tiểu đoàn xung kích độc lập 321, 1703, 1720
 • Cụm tác chiến phía Bắc:
  • Tập đoàn quân:
   • Tập đoàn quân 9, 37, 44, 58
   • Tập đoàn quân không quân 4
   • Tập đoàn quân xung kích 8
  • Các đơn vị phối hợp trực thuộc cụm quân:
   • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
    • Quân đoàn bộ binh cận vệ 10:
     • Lữ đoàn bộ binh cận vệ 4, 5, 6, 7
    • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 4:
     • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 9, 10
     • Sư đoàn kỵ binh 30, 110
    • Sư đoàn bộ binh 414
    • Sư đoàn bộ binh НКВД 19
    • Lữ đoàn bộ binh 10
   • Pháo binh:
    • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 92
    • Trung đoàn pháo binh cấp Tập đoàn quân 268, 1231
    • Trung đoàn pháo chống tăng 103, 117, 140, 1255
    • Trung đoàn súng cối 149
    • Trung đoàn pháo phòng không 255, 594, 763
    • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 179, 540
   • Cơ giới hóa:
    • Tiểu đoàn xe tăng độc lập 44, 258, 563
   • Công binh:
    • Tiểu đoàn công binh độc lập 9, 123, 857
    • Tiểu đoàn công binh cầu phà 35, 37, 85
    • Tiểu đoàn dò phá mìn độc lập 97
    • Tiểu đoàn xung kích độc lập 658, 866, 1344, 1348, 1448, 1765
 • Cụm tác chiến Biển Đen:
  • Tập đoàn quân:
   • Tập đoàn quân 18, 46, 47, 56
   • Tập đoàn quân không quân 5
   • Khu vực phòng thủ Tuapse
  • Các đơn vị phối hợp trực thuộc cụm quân:
   • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
    • Sư đoàn bộ binh 77
    • Lữ đoàn bộ binh 16, 103
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 11
    • Tiểu đoàn đổ bộ đường không độc lập (không rõ phiên hiệu)
    • Khu vực tăng cường 151
   • Pháo binh:
    • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn cận vệ 39
    • Sư đoàn súng cối cận vệ độc lập 14, 48, 101
    • Trung đoàn pháo phòng không 574
    • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 14, 17, 30, 57, 364, 508
   • Cơ giới hóa:
    • Tiểu đoàn xe tăng độc lập 62
    • Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 8
   • Công binh:
    • Lữ đoàn xung kích 9
    • Lữ đoàn công binh đặc biệt 13
    • Trung đoàn công binh 38
    • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 15
    • Tiểu đoàn công binh cầu phà 19, 22, 96, 97, 98
    • Tiểu đoàn công binh độc lập 61, 75, 331

1 tháng 1 năm 1943Sửa đổi

 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh cận vệ 10:
    • Lữ đoàn bộ binh cận vệ 4, 5, 6
   • Sư đoàn bộ binh 236
   • Khu vực tăng cường 151
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 39
   • Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 350, 526, 1023, 1150
   • Trung đoàn pháo chống tăng 489, 490, 521, 530
   • Sư đoàn pháo phòng không 19:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1332, 1338, 1344, 1350
   • Sư đoàn pháo phòng không 20:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1333, 1339, 1345, 1351
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng 151
   • Tiểu đoàn xe tăng độc lập 238, 563, 564
   • Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 41, 65
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân ném bom 974
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn miền núi 1, 2, 3, 4, 5 (горная инженерно-минная бригада)
   • Lữ đoàn công binh xung kích 64, 65
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 16
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 21, 97
   • Tiểu đoàn xung kích độc lập 321, 337, 338
 • Cụm tác chiến phía Bắc:
  • Tập đoàn quân:
   • Tập đoàn quân 9, 37, 44, 58
   • Tập đoàn quân không quân 4
  • Các đơn vị phối hợp trực thuộc cụm quân:
   • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
    • Quân đoàn bộ binh 3:
     • Lữ đoàn bộ binh 9, 60, 155
    • Sư đoàn bộ binh 77, 151, 402
    • Lữ đoàn bộ binh 59, 164
    • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 4:
     • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 9, 10
     • Sư đoàn kỵ binh 30
     • Trung đoàn súng cối 149
     • Tiểu đoàn pháo binh cấp quân đoàn độc lập 2
     • Tiểu đoàn pháo chống tăng độc lập 4
    • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 5:
     • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 11, 12
     • Sư đoàn kỵ binh 63
     • Trung đoàn súng cối (không rõ phiên hiệu)
     • Tiểu đoàn pháo binh cấp quân đoàn độc lập 13
     • Tiểu đoàn pháo chống tăng độc lập 5
    • Sư đoàn kỵ binh 10
   • Pháo binh:
    • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn cận vệ 92
    • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 1014
    • Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 136, 1147
    • Trung đoàn pháo chống tăng 13, 14, 92, 98, 140, 233, 1255
    • Trung đoàn súng cối 132
    • Sư đoàn súng cối cận vệ độc lập 51
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 25, 44, 49, 50
    • Sư đoàn 59 (từ Trung đoàn súng cối cận vệ 8)
    • Sư đoàn súng cối cận vệ độc lập 259
    • Trung đoàn pháo phòng không 255, 416, 585, 591, 607, 740, 763
    • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 179, 504, 540
   • Cơ giới hóa:
    • Trung đoàn xe tăng độc lập 134, 221
    • Tiểu đoàn xe tăng độc lập 75, 266
    • Tiểu đoàn xe bọc thép độc lập 16, 36, 37, 42, 46
    • Tiểu đoàn mô-tô độc lập 62, 65, 66
    • Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 36
   • Công binh:
    • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 3
    • Tiểu đoàn công binh độc lập 9, 123
    • Tiểu đoàn công binh cầu phà 35, 37, 85
    • Tiểu đoàn xung kích độc lập 1344, 1661
    • Tiểu đoàn công binh xung kích cơ giới độc lập 97
 • Cụm tác chiến Biển Đen:
  • Tập đoàn quân:
   • Tập đoàn quân 18, 46, 47, 56
   • Tập đoàn quân không quân 5
  • Các đơn vị phối hợp trực thuộc cụm quân:
   • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
    • Sư đoàn bộ binh 328 (thiếu Trung đoàn bộ binh 889)
    • Lữ đoàn bộ binh 83, 165
   • Pháo binh:
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 8 (без 59-го дивизиона)
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 67, 305
    • 1-й отдельный гвардейский горно-вьючный минометный дивизион
    • 2-й отдельный гвардейский горно-вьючный минометный дивизион
    • 1-й отдельный гвардейский минометный дивизион на дрезинах
    • Sư đoàn súng cối cận vệ độc lập 48
    • Khẩu đội súng cối cận vệ độc lập 1, 2, 3, 4, 5, 6 (отдельная гвардейская минометная батарея)
    • Trung đoàn pháo phòng không 574
    • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 14, 17, 21, 30, 57, 364, 508
   • Cơ giới hóa:
    • Tiểu đoàn xe tăng độc lập 62
    • Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 12
    • Đơn vị xe lửa bọc thép độc lập 3
   • Công binh:
    • Lữ đoàn công binh đặc biệt 13
    • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 15
    • Tiểu đoàn công binh cầu phà 19, 54, 96, 98
    • Tiểu đoàn công binh độc lập 68, 132

1 tháng 4 năm 1943Sửa đổi

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 45
  • Các đơn vị đóng ở Iran
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 13:
    • Lữ đoàn bộ binh 402
   • Lữ đoàn bộ binh 94, 133
   • Sư đoàn kỵ binh 58
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 526, 1023, 1150
   • Lữ đoàn súng cối 2
   • Tiểu đoàn súng cối độc lập 19
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng 230
   • Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 11, 19, 36, 41, 42, 65
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân ném bom cận vệ 8
   • Trung đoàn không quân ném bom 242, 244, 453
   • Trung đoàn không quân tiêm kích cận vệ 57
   • Trung đoàn không quân tiêm kích 25, 66, 88, 246, 494, 743, 773, 805, 821, 862, 863, 926, 978
   • Đại đội không quân trinh sát 149, 335
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn miền núi 3, 4 (горная инженерно-минная бригада)
   • Lữ đoàn công binh xung kích 64
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 16
   • Tiểu đoàn xung kích độc lập 321, 337
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 21, 96, 98

1 tháng 7 năm 1943Sửa đổi

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 45
  • Các đơn vị đóng ở Iran
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 12:
    • Sư đoàn bộ binh 392, 406
   • Quân đoàn bộ binh 13:
    • Sư đoàn bộ binh 402
    • Lữ đoàn bộ binh 94, 133
   • Khu vực tăng cường 51, 151
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 1667
   • Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 526, 1023
   • Lữ đoàn súng cối 44
   • Trung đoàn pháo phòng không 1561, 1562, 1652, 1653
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 481
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng 230
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 271
   • Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 11, 15, 19, 36, 41, 42
   • Đơn vị xe lửa bọc thép độc lập 20
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân ném bom 453
   • Trung đoàn không quân tiêm kích 25, 66, 246, 494, 773, 805, 821, 863, 978
   • Đại đội không quân trinh sát 149, 335
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn miền núi 4 (горная инженерно-минная бригада)
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 16
   • Tiểu đoàn xung kích độc lập 321, 337
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 21, 96, 98

1 tháng 10 năm 1943Sửa đổi

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 45
  • Các đơn vị đóng ở Iran
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 12:
    • Sư đoàn bộ binh 392, 406
   • Quân đoàn bộ binh 13:
    • Sư đoàn bộ binh 296, 402
   • Lữ đoàn bộ binh 94, 133
   • Khu vực tăng cường 51, 151
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 1667
   • Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 126
   • Lữ đoàn súng cối 44
   • Tiểu đoàn súng cối độc lập 19
   • Trung đoàn pháo phòng không 1561, 1562, 1652
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng 230
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 263, 270, 271
   • Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 11, 15, 19, 36, 41, 42
   • Đơn vị xe lửa bọc thép độc lập 20
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân tiêm kích 25, 66, 246, 773, 978
   • Đại đội không quân trinh sát 149
   • Đại đội không quân trinh sát tầm xa 335
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn miền núi 4 (горная инженерно-минная бригада)
   • Tiểu đoàn xung kích độc lập 337
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 22

1 tháng 1 năm 1944Sửa đổi

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 45
  • Các đơn vị đóng ở Iran
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 12:
    • Sư đoàn bộ binh 392, 406
   • Quân đoàn bộ binh 13:
    • Sư đoàn bộ binh 296, 402
   • Lữ đoàn bộ binh 94, 133
   • Khu vực tăng cường 51, 151
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 1667
   • Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 126
   • Lữ đoàn súng cối 44
   • Trung đoàn pháo phòng không 862, 1562, 1652
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng 230
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 263, 270, 271
   • Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 11, 19, 36, 41, 42, 65
   • Đơn vị xe lửa bọc thép súng cối độc lập 48
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân tiêm kích 246, 773
  • Công binh:
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 337

1 tháng 4 năm 1944Sửa đổi

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 4, 45
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 12:
    • Sư đoàn bộ binh 296, 392, 406
   • Quân đoàn bộ binh 13:
    • Sư đoàn bộ binh 402
    • Lữ đoàn bộ binh 94, 133
   • Khu vực tăng cường 51, 151
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 1667
   • Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 126
   • Lữ đoàn súng cối 44
   • Trung đoàn pháo phòng không 1562, 1652
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng 230
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 263, 270, 271
   • Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 11, 19, 36, 41
   • Đơn vị xe lửa bọc thép độc lập 20
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cường kích 492
   • Trung đoàn không quân tiêm kích 25, 167, 246, 978
   • Đại đội không quân trinh sát 149
   • Đại đội không quân trinh sát tầm xa 335
  • Công binh:
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 337

1 tháng 7 năm 1944Sửa đổi

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 4, 45
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 12:
    • Sư đoàn bộ binh 296, 392, 406
   • Quân đoàn bộ binh 13:
    • Sư đoàn bộ binh 402
    • Lữ đoàn bộ binh 94, 133
   • Khu vực tăng cường 51, 151
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 1667
   • Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 126
   • Lữ đoàn súng cối 44
   • Trung đoàn pháo phòng không 1652
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng 230
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 263, 270, 271
   • Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 11, 19, 36, 41
   • Đơn vị xe lửa bọc thép độc lập 20
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cường kích 492
   • Trung đoàn không quân tiêm kích 25, 167, 978
   • Đại đội không quân trinh sát 149
   • Đại đội không quân trinh sát tầm xa 335
  • Công binh:
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 337

1 tháng 10 năm 1944Sửa đổi

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 4, 45
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 12:
    • Sư đoàn bộ binh 296, 406
   • Quân đoàn bộ binh 13:
    • Sư đoàn bộ binh 392
    • Lữ đoàn bộ binh 94
   • Sư đoàn bộ binh 402
   • Khu vực tăng cường 51, 151
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo phòng không 1652
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng 230
   • Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 11, 19, 36, 41
   • Đơn vị xe lửa bọc thép độc lập 20
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cường kích 492
   • Trung đoàn không quân tiêm kích 25, 167, 978
   • Đại đội không quân trinh sát 149
   • Đại đội không quân trinh sát tầm xa 335
  • Công binh:
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 337

1 tháng 1 năm 1945Sửa đổi

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 4, 45
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 12:
    • Sư đoàn bộ binh 296, 406
   • Quân đoàn bộ binh 13:
    • Sư đoàn bộ binh 392
    • Lữ đoàn bộ binh 94
   • Sư đoàn bộ binh 402
   • Khu vực tăng cường 51, 78, 151
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo phòng không 1652
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng 230
   • Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 11, 19, 36, 41
   • Đơn vị xe lửa bọc thép độc lập 20
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cường kích 492
   • Trung đoàn không quân tiêm kích 25, 51, 167
   • Đại đội không quân trinh sát 149
   • Đại đội không quân trinh sát tầm xa 335
  • Công binh:
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 337

1 tháng 4 năm 1945Sửa đổi

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 4, 45
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 12:
    • Sư đoàn bộ binh 296, 406
   • Quân đoàn bộ binh 13:
    • Sư đoàn bộ binh 392
    • Lữ đoàn bộ binh 94
   • Sư đoàn bộ binh 402
   • Khu vực tăng cường 51, 78, 151
  • Pháo binh:
   • Tiểu đoàn trinh sát pháo binh độc lập 727
   • Trung đoàn pháo phòng không 862, 1652
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng 230
   • Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 11, 19, 36, 41
   • Đơn vị xe lửa bọc thép độc lập hạng nặng 20
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cường kích 492
   • Trung đoàn không quân tiêm kích 25, 167
   • Đại đội không quân trinh sát 149
   • Đại đội không quân trinh sát tầm xa 335
  • Công binh:
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 337

Các chiến dịch lớn đã tham giaSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi