Phương pháp

trang định hướng Wikimedia

Phương pháp là quá trình để hoàn thành một nhiệm vụ, với tập hợp bao gồm các lý thuyết và các cách thức có tính hệ thống, được sử dụng để tiến hành một hoạt động cụ thể. Phương pháp thường được xác định sau chủ trương và đường lối, tức sự xác định mục tiêu và hướng đi chung cho hành động. Đường lối chọn lựa có thể cố định trong thời gian dài nhưng phương pháp thì linh hoạt, có thể thay đổi, có thể tùy chỉnh một cách sáng tạo để đạt được mục tiêu.[1] Từ phương pháp được chọn lựa, cơ sở thực thi hoạt động sẽ hệ thống tổ chức và cách thức làm việc.[2]

Các nội dung của phương pháp có thể đề cập đến:

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Sách

sửa
  • Hà Minh Đức (1997). Báo chí, những vấn đề lý luận và thực tiễn. NXB Đại học quốc gia Hà Nội.
  • Viện Hồ Chí Minh (1993). Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, Tập 1. Viện Hồ Chí Minh.