Phương thức thay đổi

Trong khoa học máy tính, phương thức thay đổi (tiếng Anh: mutator method) là một phương thức được dùng để kiểm soát sự thay đổi đối với một biến. Chúng còn được biết đến rộng rãi với tên gọi phương thức setter (setter method). Thông thường một setter đi kèm với một getter (còn được gọi là phương thức truy cập - accessor method), vốn trả về giá trị của thành viên biến riêng tư (private).

Phương thức thay đổi được dùng nhiều nhất trong lập trình hướng đối tượng, phù hợp với nguyên lý đóng gói. Theo nguyên lý đó, biến thành viên của một lớp là riêng tư để che giấu và bảo vệ chúng khỏi các mã khác, và chỉ có thể được sửa đổi bởi một hàm thành viên công cộng (phương thức thay đổi), bằng cách một giá trị mong muốn làm tham số đầu vào, có thể duyệt giá trị đó, và thay đổi giá trị biến thành viên riêng tư.

Ý nghĩaSửa đổi

Ví dụSửa đổi

Ví dụ hợp ngữSửa đổi

student          struct
  age     dd    ?
student          ends
  .code
student_get_age    proc   object:DWORD
           mov    ebx, object
           mov    eax, student.age[ebx]
           ret
student_get_age    endp

student_set_age    proc   object:DWORD, age:DWORD
           mov    ebx, object
           mov    eax, age
           mov    student.age[ebx], eax
           ret
student_set_age    endp

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi