Bản đồ hành chính cho biết địa giới các tỉnh Bình Dương, Phước LongBình Long của Việt Nam Cộng Hòa
Dân số tỉnh Phước Long 1967[1]
Quận Dân số
Bố Đức 9209
Đôn Luân 5846
Đức Phong 8146
Phước Bình 24.477
Tổng số 47.678

Phước Long là một tỉnh cũ ở miền Đông Nam Bộ Việt Nam.

Phước Long được thành lập theo Sắc lệnh số 143-NV ngày 22 tháng 10 năm 1956 do Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ký, chia Nam phần thành 22 tỉnh. Phước Long được tách ra từ một phần tỉnh Biên Hòa và một phần tỉnh Thủ Dầu Một. Tỉnh lị đặt tại Phước Bình, trước đây thuộc quận Bà Rá của tỉnh Biên Hòa.

Theo Nghị định 311/BNV/NC/ND ngày 10 tháng 10 năm 1957 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng Hòa thì tỉnh Phước Long bao gồm 3 quận, 17 tổng và 21 xã:

  • Quận Phước Bình có 10 tổng: Khun Narr, Khun Klenh, Xer Nuk, Bình Cách, Tân Thuận, Thuận Lợi, Bù Đăng, Dek Cuorr, Bù Nard, Bù R'Noun; quận lị đặt tại xã Sơn Giang, tổng Khun Narr.
  • Quận Bù Đốp có 4 tổng: Phước Lễ, Bù Yam Phút, Bù Yu, Dag Huyt; quận lị đặt tại xã Phước Lục, tổng Phước Lễ. Ngày 19/5/1958, quận Bù Đốp đổi tên thành quận Bố Đức
  • Quận Phước Hòa có 2 tổng: Bù Prang, Bù R'lâp; quận lị đặt tại Bù Prang.

Ngày 23/1/1959, một phần đất của tỉnh Phước Long được tách ra để lập tỉnh Phước Thành.

Theo Nghị định 172-NV ngày 19 tháng 5 năm 1959 của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa thì tỉnh Phước Long bao gồm 4 quận: Phước Bình, Bố Đức, Phước HòaĐức Phong.

Ngày 24/7/1961, giải thể quận Phước Hòa và thành lập quận mới Đôn Luân. Từ đó tổ chức hành chính của tỉnh Phước Long gồm 4 quận:

  • Bố Đức có 5 tổng, 5 xã, 22 ấp, quận lị đặt tại xã Phước Lục, tổng Phước Lễ. 5 tổng là (mỗi tổng có 1 xã): Phước Lễ (xã Phước Lục), Bù Yam Phút (xã Bù Ghirr), Bù Yu (xã Bù Quak), Bù Prang (xã Bù Ja Mập), Dag Huyt (xã Bù Tom Yun).
  • Phước Bình có 3 tổng, 4 xã, 18 ấp, quận lị đặt tại xã Sơn Giang, tổng Khun Narr. 3 tổng là: Khun Narr (2 xã Phước Quả, Sơn Giang), Khun Klenh (xã Bù Nho), Xer Nuk (xã Dakia),
  • Đức Phong có 2 tổng, 3 xã, 5 ấp, quận lị đặt tại xã Bù Đăng, tổng Bù Đăng. 2 tổng là: Bù Đăng (2 xã Bù Đăng, Vĩnh Thiện), Bù R'lâp (xã Bù Barr).
  • Đôn Luân có 4 tổng, 5 xã, 7 ấp, quận lị đặt tại Đồng Xoài, xã Phước Thiện. 4 tổng là: Tân Thuận (xã Tân Thuận), Thuận Lợi (2 xã Thuận Lợi, Phước Thiện), Bù Yum (xã Phú Riềng), N'dreng (xã N'dreng).

Sau năm 1975, 3 tỉnh Phước Long, Bình Long và Bình Dương hợp nhất thành tỉnh Sông Bé, đến cuối năm 1996, tỉnh Sông Bé lại tách ra làm 2 tỉnh Bình Phước và Bình Dương. Trong đó, tỉnh Bình Phước có địa giới bao gồm 2 tỉnh Bình Long và Phước Long cũ. Tỉnh lị tỉnh Bình Phước hiện nay là thành phố Đồng Xoài, vốn là quận lị quận Đôn Luân, tỉnh Phước Long trước đây.

Hiện nay, địa danh "Phước Long" chỉ còn được dùng để chỉ thị xã Phước Long, đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Bình Phước.

Địa bàn tỉnh Phước Long cũ nay là một phần của tỉnh Bình Phước (thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và các huyện Đồng Phú, Bù Đăng, Phú Riềng, Bù Gia Mập, Bù Đốp), một phần huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và phần lớn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Ảnh Phước Long trước năm 1975Sửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Việt Nam Cộng hòa bản đồ hành chánh. Đà Lạt: Phân cục Địa dư Quốc gia, 1967.

Xem thêmSửa đổi