Phường hội

hiệp hội các nghệ nhân hay thương nhân giám sát việc hành nghề của họ trong một địa bàn cụ thể

Phường hội là tổ chức của thợ thủ công cùng nghề hoặc của nhà buôn cùng buôn một thứ hàng trong xã hội phong kiến. Các dạng sớm nhất của phường hội được hình thành là các hiệp hội thương nhân.

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi

  • Agarwal, Ankit (2012). “Development of Economic Organizations and their Role in Human Empowerment during the Gupta Period”. History Today. New Delhi. 13. ISSN 2249-748X.
  • Medieval guilds
  • St. Eloy's Hospice The last Guild House in Utrecht, Hà Lan