Phạm Hồng Thái (định hướng)

Phạm Hồng Thái (1895/1896 – 1924) là một nhà cách mạng Việt Nam. Tên ông được đặt cho:

Địa danhSửa đổi

Trường họcSửa đổi

Xem thêmSửa đổi