Phạm Nhĩ là một người trên cõi Trời, chưa được Ngọc Hoàng Thượng đế phong cho một tước hiệu xứng đáng. Ông là người bị Ngọc Hoàng đày xuống cõi trần.

Đặc điểmSửa đổi

Điểm đặc biệt của Phạm Nhĩ là ông có hai vành tai dài và rách

Phép thuậtSửa đổi

Ông tài phép cao cường, tướng nhà Trời không có ai sánh kịp

Tiểu sửSửa đổi

Phạm Nhĩ tính kiêu căng, khi không được Ngọc Hoàng phong cho chức vụ gì, ông sai bộ hạ lẻn đến giành ngôi vua của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng sai 18 vị tướng. Phạm Nhĩ chỉ đánh 15 vị. Còn lại ba vị chạy về. Ngọc Hoàng lại sai 50 lực sĩ hầu cận nhưng họ bị Phạm Nhĩ cho no đòn.
Bao nhiêu viên cận thần được Ngọc Hoàng phái đến đều bị Phạm Nhĩ diệt sạch. Ngọc Hoàng sai người cầu cứu Phật tổ Như Lai. Nghe vậy Phật tổ sai Chuẩn Đề bắt Phạm Nhĩ. Phật tổ không ngờ Chuẩn Đề chết dưới tay Phạm Nhĩ. Phật tổ đi đến xa Thiên cung, Phạm Nhĩ sa vào túi thần và bị đày xuống trần gian hóa làm chúa sơn lâm.Rồi Ngọc Hoàng cắt đôi cánh để không bay về trời làm loạn nữa.

Ca daoSửa đổi

Nhân dân thường làm một câu ca dao:

để nhớ cuộc náo động Thiên cung của Phạm Nhĩ xưa kia.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi