Phạm tội là một hoặc nhiều các hành vi phạm tội và có tội phạm trong khoảng không gian và thời kỳ đặc định tổng hòa với nhau. Phạm tội phân liệt về một quá trình tội ác đã được đối chiếu trong luật pháp, tương phản với sự tái phát.

Liên tiếp ngoại bộSửa đổi