Phản hạt của một hạt sơ cấp là hạt có cùng khối lượng như hạt đã cho, song có một hoặc một số tính chất vật lý khác cùng độ lớn nhưng có chiều ngược lại.

Ví dụ, với electron và phản hạt của nó - positron thì có điện tích trái dấu, neutronphản neutronmômen từ.

Hầu hết các hạt cơ bản đều có phản hạt, riêng photon thì không - phản của photon cũng chính là photon.

Các cặp hạt - phản hạt sửa

 
e- và e+

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa