Phần mềm (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Phần mềm có thể được dùng với một trong các nghĩa sau: