Phật mẫu hay Phật bà là một thuật ngữ trong tôn giáo để chỉ một vị nữ Phật được nhắc đến trong phật giáo. Ngoài ra danh xưng Phật mẫu cùng các vị nữ phật cũng được nhắc tới trong Cao Đài giáo. Thường có Phật Mẫu Chuẩn Đề, Phật Mẫu Man Nương, Phật Bà Quan Âm.

Phật bà Quan Âm
Danh hiệu trong tôn giáo
Phật & Phật Mẫu
& Như Lai
Bích-chi Phật & A-la-hán
& Thanh Văn
Đại bồ tát & Bồ tát nhỏ
& Bồ tát
Tiên / Tiên nữ
Thứ Tiên / Đại Tiên / Tiểu Tiên
Thánh & Thánh Mẫu & Thánh vương
Thánh nữ & Thánh Linh & Thánh cậu
Trung Thánh &
Đại thánh & Tiểu thánh
Chúa & Nữ Chúa
Chúa Con & Chúa Cha
Thần & Á thần
Mẫu thần & Nữ thần
Tiểu Thần & Trung Thần &
Đại Thần

Danh sách các vị Phật mẫuSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi