Phenol formaldehyde

Keo phenol formaldehyde (keo PF) là polyme tổng hợp từ phenol hoặc chất thay thế của phenol hóa hợp với formaldehyde.

Phenol formaldehyde
Structure of Bakelite
Nhận dạng
Số CAS9003-35-4
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Tham khảoSửa đổi