Keo phenol formaldehyde (keo PF) là polyme tổng hợp từ phenol hoặc chất thay thế của phenol hóa hợp với formaldehyde.

Phenol formaldehyde
Structure of Bakelite
Nhận dạng
Số CAS9003-35-4
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Tham khảo

sửa