Phi công nghiệp hóa hoặc giải trừ công nghiệp là một quá trình thay đổi về mặt xã hộikinh tế khi quá trình này loại bỏ năng suất lao động hoặc hoạt động công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp nặngcông nghiệp sản xuất. Quá trình này ngược với quá trình công nghiệp hóa.

Mô hình các khu vực kinh tế của Colin Clark đang trải qua sự chuyển dịch công nghệ.
Những nước tô màu xanh lá cây là những nước công nghiệp hóa đặc biệt là Trung QuốcẤn Độ.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa