Trường phái kiến trúc

(Đổi hướng từ Phong cách kiến trúc)

Trường phái kiến trúc được hình thành dựa trên sự phân loại về công trình kiến trúc bằng các đặc điểm hình thái họchình thức, kĩ thuật xây dựng, vật liệu sử dụng trong lịch sử kiến trúc.

Các trường phái hoặc khuynh hướng kiến trúc trong lịch sử sửa

Tham khảo sửa