Phong kiến là từ để gọi chung cho chế độ quân chủ kể cả tập quyền lẫn phong kiến.

Bài viết về phong kiến gồm: