Phosphoryl hóa là việc bổ sung một nhóm phosphate vào bất kỳ phân tử nào khác. Vai trò chính của nó trong hóa sinh làm cho nó trở thành một đối tượng nghiên cứu quan trọng, đặc biệt là trong quá trình phosphoryl hóa protein và fructose. Đó là phản ứng ngược lại với quá trình phosphat hóa. Trong quá trình trao đổi chất, phosphoryl hóa là cơ chế vận chuyển năng lượng cơ bản từ những nơi được sản xuất đến những nơi cần thiết. Nó cũng là một trong những cơ chế điều hòa chính của hoạt động của protein nói chung và enzyme nói riêng.

Phosphoryl hóa đường thường là giai đoạn đầu tiên trong quá trình dị hóa của chúng. Phosphoryl hóa cho phép các tế bào tích lũy đường vì nhóm phốt phát ngăn các phân tử khuếch tán trở lại qua chất vận chuyển của chúng. Phosphoryl hóa glucose là một phản ứng quan trọng trong chuyển hóa đường vì nhiều loại đường đầu tiên được chuyển đổi thành glucose trước khi chúng được chuyển hóa thêm.

Phương trình hóa học để chuyển đổi D-glucose thành D-glucose-6-phosphate trong bước đầu tiên của quá trình đường phân được đưa ra

D-glucose + ATP → D-glucose-6-phosphate + ADP

Tham khảoSửa đổi