Pirlindole (Lifril, Pyrazidol) là một chất ức chế thuận nghịch của monoamin oxydase A (RIMA) được phát triển và được sử dụng ở Nga như một thuốc chống trầm cảm.[1] :337 Nó có liên quan về cấu trúcdược lý với metralindole.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Medvedev AE, et al. The influence of the antidepressant pirlindole and its dehydro-derivative on the activity of monoamine oxidase A and GABAA receptor binding. Chapter 36 in MAO - The Mother of all Amine Oxidases (Journal of Neural Transmission. Supplementa). Eds Finberg JPM, Youdim MBH, Riederer P, Tipton KF. Special edition of Journal of Neural Transmission, Suppl. 52 1st ed. 1998 ISBN 978-3211830376