Polypodiopsida có thể là:

  • Danh pháp khoa học của lớp Dương xỉ nghĩa cũ có định nghĩa và giới hạn hẹp. Các danh pháp đồng nghĩa: lớp Pteridopsida, lớp Filicopsida, phân lớp Polypodiidae. Lớp Dương xỉ nghĩa cũ chỉ bao gồm dương xỉ thật sự hay dương xỉ túi bào tử mỏng (Leptosporangiate ferns) trong lớp Dương xỉ nghĩa mới đề cập dưới đây.
  • Danh pháp khoa học của lớp Dương xỉ nghĩa mới có định nghĩa và giới hạn rộng. Các danh pháp đồng nghĩa: ngành Pteridophyta truyền thống, Filicophyta, Filices, Moniliformopses, Polypodiophytina. Lớp Dương xỉ nghĩa mới bao gồm toàn bộ dương xỉ túi bào tử mỏng (Leptosporangiate ferns) của lớp Dương xỉ nghĩa cũ đề cập trên đây cộng dương xỉ túi bào tử thật sự (Eusporangiate ferns) chứa các nhóm cỏ tháp bút (mộc tặc) + quyết lá thông + dương xỉ tòa sen.