Họ phụ Chân xỉ (danh pháp khoa học: Pteridoideae) là một trong bốn họ phụ của họ Chân xỉ (Pteridaceae). Đây là họ phụ thực vật bao gồm khoảng 14 chi[1] với khoảng 400 loài.[2] Biểu đồ phát sinh bên dưới mô tả mối quan hệ giữa họ phụ Chân xỉ và các họ phụ khác cùng thuộc họ Chân xỉ.[3]

Họ phụ Chân xỉ
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
Ngành (divisio)Pteridophyta
Lớp (class)Polypodiopsida/Pteridopsida
Bộ (ordo)Polypodiales
Họ (familia)Pteridaceae
Các chi
Pteridaceae

Cryptogrammoideae

Ceratopteridoideae

Pteridoideae

Cheilanthoideae

Vittarioideae

Chú thích sửa

  1. ^ a b Christenhusz, Maarten J. M.; Zhang, Xian-Chun; Schneider, Harald (ngày 18 tháng 2 năm 2011). “A linear sequence of extant families and genera of lycophytes and ferns” (PDF). Phytotaxa. 19: 7–54. ISSN 1179-3163.
  2. ^ Schuettpelz et al. 2007 Eric Schuettpelz, Harald Schneider, Layne Huiet, Michael D. Windham, Kathleen M. Pryer: "A molecular phylogeny of the fern family Pteridaceae: Assessing overall relationships and the affinities of previously unsampled genera." Molecular Phylogenetics and Evolution 44 1172–1185 (2007)
  3. ^ Schuettpelz & Pryer, 2008 Eric Schuettpelz & Kathleen M. Pryer: "Ch. 15. Fern pylogeny" in Biology and Evolution of Ferns and Lycophytes], ed. Tom A. Ranker and Christopher H. Haufler. Cambridge University Press (2008)