Quách quý phi

trang định hướng Wikimedia

Quách quý phi có thể là một trong những nhân vật sau trong lịch sử Trung Quốc: