Quân ủy Trung ương (Việt Nam)

cơ quan cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam về chính sách quân sự

Quân ủy Trung ương là cơ quan lãnh đạo mọi mặt trong Quân đội nhân dân Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam, có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam những vấn đề về đường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng; kế hoạch phòng thủ đất nước; phương hướng và biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cơ chế lãnh đạo của đảng với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân ủy Trung ương
Việt Nam


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Thành viên
Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Phó Bí thư Phan Văn Giang
Ủy viên Thường vụ (5) Võ Văn Thưởng
Phạm Minh Chính
Lương Cường
Nguyễn Tân Cương
Võ Minh Lương
Ủy viên (16) danh sách bên dưới
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Chức năng Cơ quan lãnh đạo mọi mặt trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Quy định-Luật tổ chức Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương
Cơ quan dưới quyền
Cơ quan giúp việc Văn phòng Quân ủy Trung ương-Văn phòng Bộ Quốc phòng
Cơ quan chính trị Tổng cục chính trị
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Bộ Quốc phòng
Lịch sử
Thành lập 1946
1946-1948 Trung ương Quân ủy
1952-1961 Tổng Quân ủy
1961-1982 Quân ủy Trung ương
1985-2011 Đảng ủy Quân sự Trung ương
2011-nay Quân ủy Trung ương

Quân ủy Trung ương có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn các cấp uỷ trực thuộc Trung ương thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự, quốc phòng. Quân uỷ Trung ương trực tiếp lãnh đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh. Thông qua các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, Quân uỷ Trung ương bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

Quân ủy Trung ương thực hiện chế độ quyết định tập thể đối với vấn đề lớn như chủ trương, chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các biện pháp xây dựng quân đội, quyết định các vấn đề về công tác cán bộ trong quân đội. Quân uỷ Trung ương chỉ đạo Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và thông qua Tổng cục Chính trị chỉ đạo các Đảng bộ và hệ thống chính uỷ, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị nhằm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.[1][2]

Lịch sửSửa đổi

Để lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt lực lượng vũ trang nhân dân, tháng 1 năm 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định thành lập Trung ương Quân ủy.[3]

Tên gọi qua các thời kỳ:

• Tháng 1 năm 1946, thành lập Trung ương Quân ủy.[3]

• Tháng 10 năm 1948, bãi bỏ Trung ương Quân ủy. Thành lập Tổng Chính ủy

• Tháng 5 năm 1952, thiết lập lại Tổng Quân ủy[4]

• Tháng 1 năm 1961 đổi tên thành Quân ủy Trung ương

• Ngày 15-12-1982, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 07/NQ-TW Về việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện chế độ một người chỉ huy trong quân đội, trong đó quy định: bỏ hệ thống cấp ủy đảng từ Quân ủy Trung ương đến cấp trên cơ sở; thành lập Hội đồng quân sự và Hội đồng chính trị

• Ngày 04-7-1985, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 27/NQ-TW Về việc khôi phục lại hệ thống tổ chức đảng trong toàn quân từ Đảng ủy Quân sự Trung ương[5] đến cơ sở

• Năm 2011, đổi tên thành Quân ủy Trung ương[6][7][8]

Tổ chứcSửa đổi

Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân ủy Trung ương do Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định, bao gồm một số ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam công tác trong quân đội và một số ủy viên trung ương Đảng công tác ngoài quân đội, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam [9][10][11]

Quân ủy Trung ương có các cơ quan trực thuộc sau:

 1. Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng
 2. Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Quân ủy Trung ương (2020-2025)Sửa đổi

Ngày 17/6/2021, tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, khóa XIII chỉ định các nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 người.[12] Tháng 7/2021, Thượng tướng Trần Quang Phương được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội[13]; Tháng 9/2021, Trung tướng Trần Hồng Minh được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng[14], cả 2 ông lần lượt thôi tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

TT Chân dung Thông tin Chức vụ
1
 
Tên Nguyễn Phú Trọng
Chức vụ Bí thư
Năm sinh 1944
Cấp bậc
2
 
Tên Phan Văn Giang
Chức vụ Phó Bí thư
Năm sinh 1960
Cấp bậc Đại tướng[16]
 
Tên Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Ủy viên Thường vụ

(đến tháng 1/2023)

Năm sinh 1954
Cấp bậc
3
 
Tên Võ Văn Thưởng
Chức vụ Ủy viên Thường vụ

(từ tháng 3/2023)

Năm sinh 1970
Cấp bậc
4
 
Tên Phạm Minh Chính
Chức vụ Ủy viên Thường vụ
Năm sinh 1958
Cấp bậc Trung tướng CAND
5
 
Tên Lương Cường
Chức vụ Ủy viên Thường vụ
Năm sinh 1957
Cấp bậc Đại tướng
6
 
Tên Nguyễn Tân Cương
Chức vụ Ủy viên Thường vụ
Năm sinh 1966
Cấp bậc Thượng tướng
7 Tên Võ Minh Lương
Chức vụ Ủy viên Thường vụ
Năm sinh 1963
Cấp bậc Thượng tướng
8   Tên Hoàng Xuân Chiến
Chức vụ Ủy viên
Năm sinh 1961
Cấp bậc Thượng tướng
9   Tên Vũ Hải Sản
Chức vụ Ủy viên
Năm sinh 1961
Cấp bậc Thượng tướng[16]
10   Tên Lê Huy Vịnh
Chức vụ Ủy viên
Năm sinh 1961
Cấp bậc Thượng tướng
11   Tên Phạm Hoài Nam
Chức vụ Ủy viên
Năm sinh 1967
Cấp bậc Thượng tướng[17]
12   Tên Trịnh Văn Quyết
Chức vụ Ủy viên
Năm sinh 1966
Cấp bậc Trung tướng
13 Tên Nguyễn Văn Gấu
Chức vụ Ủy viên
Năm sinh 1967
Cấp bậc Trung tướng
14   Tên Huỳnh Chiến Thắng
Chức vụ Ủy viên
Năm sinh 1965
Cấp bậc Thượng tướng
15 Tên Trần Việt Khoa
Chức vụ Ủy viên
Năm sinh 1965
Cấp bậc Thượng tướng[18]
16   Tên Trần Thanh Nghiêm
Chức vụ Ủy viên
Năm sinh 1970
Cấp bậc Chuẩn Đô đốc
17   Tên Nguyễn Văn Hiền
Chức vụ Ủy viên
Năm sinh 1967
Cấp bậc Thiếu tướng
18   Tên Lê Đức Thái
Chức vụ Ủy viên
Năm sinh 1967
Cấp bậc Trung tướng[19]
19 Tên Nguyễn Hồng Thái
Chức vụ Ủy viên
Năm sinh 1969
Cấp bậc Trung tướng
20 Tên Nguyễn Quang Ngọc
Chức vụ Ủy viên
Năm sinh 1968
Cấp bậc Trung tướng
21   Tên Nguyễn Doãn Anh
Chức vụ Ủy viên
Năm sinh 1967
Cấp bậc Trung tướng
22   Tên Thái Đại Ngọc
Chức vụ Ủy viên
Năm sinh 1966
Cấp bậc Trung tướng
23 Tên Nguyễn Trường Thắng
Chức vụ Ủy viên
Năm sinh 1970
Cấp bậc Thiếu tướng
 
Tên Trần Quang Phương
Chức vụ Ủy viên (đến 7/2021)
Năm sinh 1961
Cấp bậc Thượng tướng
Tên Trần Hồng Minh
Chức vụ Ủy viên (đến 9/2021)
Năm sinh 1967
Cấp bậc Trung tướng

Quân ủy Trung ương (2015-2020)Sửa đổi

Ngày 10/5/2016, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, đã diễn ra lễ công bố Quyết định số 186-QĐ/TW ngày 29/4/2016 của Bộ Chính trị chỉ định Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương và các chức danh Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo Quyết định này, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 23 thành viên; ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương.

TT Chức vụ Họ và tên Cấp bậc Chức vụ Đảng Chức vụ Chính quyền Ghi chú
1 Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Chủ tịch nước (từ 10/2018)
2 Phó Bí thư Ngô Xuân Lịch Đại tướng Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
3 Ủy viên

Thường vụ

Nguyễn Xuân Phúc Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Chính phủ
4 Lương Cường Đại tướng [20] Bí thư Trung ương Đảng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
5 Phan Văn Giang Thượng tướng[21] Ủy viên Trung ương Đảng Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
6 Nguyễn Chí Vịnh Thượng tướng Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
7 Trần Đơn Thượng tướng[22] Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
8 Ủy viên Bế Xuân Trường Thượng tướng Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
9 Lê Chiêm Thượng tướng[22] Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
10 Nguyễn Tân Cương Thượng tướng[23] Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (từ 12/2019)
Phó Tổng tham mưu trưởng (từ 10/2018)
Tư lệnh Quân khu 4
11 Phạm Hoài Nam Phó Đô đốc [24] Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (từ 7/2020)
Tư lệnh Quân chủng Hải quân
12 Hoàng Xuân Chiến Thượng tướng[25] Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (từ 7/2020)
Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
13 Vũ Hải Sản Trung tướng Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (từ 7/2020)
Tư lệnh Quân khu 3
14 Lê Huy Vịnh Thượng tướng[25] Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (từ 10/2020)
Phó Tổng tham mưu trưởng (từ 12/2019)
Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân
15 Võ Minh Lương Thượng tướng[23] Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (từ 10/2020)
Tư lệnh Quân khu 7
16 Nguyễn Phương Nam Thượng tướng[26] Ủy viên Trung ương Đảng Phó Tổng tham mưu trưởng
17 Nguyễn Trọng Nghĩa Thượng tướng[21] Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
18 Trần Việt Khoa Trung tướng[21] Ủy viên Trung ương Đảng Giám đốc Học viện Quốc phòng
19 Trần Quang Phương Thượng tướng[27] Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (từ 5/2019)
Chính ủy Quân khu 5
20 Huỳnh Chiến Thắng[28] Trung tướng Ủy viên Trung ương Đảng Phó Tổng tham mưu trưởng (từ 11/2020)
Chính ủy Quân khu 9
21 Ủy viên Thường vụ Trần Đại Quang Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước (đến 10/2018) Qua đời
22 Ủy viên Lê Xuân Duy Thiếu tướng Ủy viên Trung ương Đảng Tư lệnh Quân khu 2 (đến 8/2016)
23 Ủy viên Nguyễn Mạnh Hùng Thiếu tướng Ủy viên Trung ương Đảng Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel (đến 7/2018) Chuyển công tác

Quân ủy Trung ương (2010-2015)Sửa đổi

Danh sách cuối cùng trước khi hết nhiệm kỳ:

TT Chức vụ Họ và tên Cấp bậc Chức vụ Đảng Chức vụ Chính quyền Ghi chú
1 Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư
2 Phó Bí thư Phùng Quang Thanh Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
3 Ủy viên

Thường vụ

Trương Tấn Sang Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước
4 Nguyễn Tấn Dũng Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Chính phủ
5 Ngô Xuân Lịch Đại tướng Bí thư Trung ương Đảng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
6 Đỗ Bá Tỵ Đại tướng Ủy viên Trung ương Đảng Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
7 Nguyễn Thành Cung Thượng tướng Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
8 Ủy viên Trương Quang Khánh Thượng tướng Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
10 Nguyễn Chí Vịnh Thượng tướng Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
11 Lê Hữu Đức Thượng tướng Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
9 Nguyễn Văn Hiến Đô đốc Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân
12 Bế Xuân Trường Thượng tướng Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
13 Võ Trọng Việt Thượng tướng Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
14 Mai Quang Phấn Thượng tướng Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
15 Lương Cường Thượng tướng Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
16 Phạm Xuân Hùng Thượng tướng Ủy viên Trung ương Đảng Phó Tổng tham mưu trưởng
17 Võ Tiến Trung Thượng tướng Ủy viên Trung ương Đảng Giám đốc Học viện Quốc phòng
18 Phương Minh Hòa Trung tướng Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
19 Dương Đức Hòa Trung tướng Ủy viên Trung ương Đảng Tư lệnh Quân khu 2
20 Lê Chiêm Trung tướng Ủy viên Trung ương Đảng Tư lệnh Quân khu 5 (2010-2015)
21 Trần Đơn Trung tướng Ủy viên Trung ương Đảng Tư lệnh Quân khu 7 (2011-2015)
22 Nguyễn Phương Nam Trung tướng Ủy viên Trung ương Đảng Tư lệnh Quân khu 9 (2011-2015)
23 Nguyễn Tân Cương Thiếu tướng Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Tư lệnh Quân khu 4 (từ 10/2014) Từ 10/2014

Bí thư qua các thời kỳSửa đổi

Xem thêm: Bí thư Quân ủy Trung ương

Phó Bí thư qua các thời kỳSửa đổi

Xem thêm: Phó Bí thư Quân ủy Trung ương

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ “Quân ủy Trung ương”.
 2. ^ “Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân và nền quốc phòng”.
 3. ^ a b “Xây dựng tiềm lực và củng cố quốc phòng, chuẩn bị kháng chiến”.
 4. ^ “Về tổ chức Bộ Quốc phòng-Tổng tư lệnh”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 12 năm 2014. Truy cập ngày 8 tháng 12 năm 2014. Đã bỏ qua tham số không rõ |= (trợ giúp)
 5. ^ “Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương - Tạo thế chủ động trong mọi tình huống”.
 6. ^ “Quân ủy Trung ương tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị”.
 7. ^ “Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh chiến đấu”.
 8. ^ “Quân ủy Trung ương kiện toàn nhân sự”.
 9. ^ “Quân ủy Trung ương gặp mặt truyền thống 70 năm thành lập”.
 10. ^ “hương VI: Tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam”. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 8 tháng 12 năm 2014. Đã bỏ qua tham số không rõ |= (trợ giúp)
 11. ^ “Chương VI: Tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam”.
 12. ^ “3 lãnh đạo chủ chốt tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025”.
 13. ^ Hương Giang (20 tháng 7 năm 2021). “Thượng tướng Quân đội Trần Quang Phương được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội”. Thanh tra.
 14. ^ “Trung tướng Trần Hồng Minh giữ chức bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng”. Tuổi Trẻ. 16 tháng 9 năm 2021.
 15. ^ “3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương”.
 16. ^ a b 12/7/2021
 17. ^ 22/11/2021
 18. ^ 1/9/2021
 19. ^ 11/8/2021
 20. ^ 29/1/2019
 21. ^ a b c 1/9/2017
 22. ^ a b 30/12/2016
 23. ^ a b 22/1/2021
 24. ^ 6/2018
 25. ^ a b 16/10/2020
 26. ^ 30/12/2016
 27. ^ 26/10/2019
 28. ^ 2019