Quân ủy Trung ương Việt Nam

cơ quan cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam về chính sách quân sự

Quân ủy Trung ương Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Quân đội nhân dân Việt Nam, là cơ quan nghiên cứu đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam những vấn đề về đường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng; kế hoạch phòng thủ đất nước; phương hướng và biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cơ chế lãnh đạo của đảng với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân ủy Trung ương
Việt Nam

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Thành viên
Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Phó Bí thư Đại tướng Ngô Xuân Lịch
Ủy viên Thường vụ (6) Nguyễn Xuân Phúc
Đại tướng Lương Cường
Thượng tướng Phan Văn Giang
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh
Thượng tướng Trần Đơn
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng quân sự tối cao các lực lượng vũ trang
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Quy định-Luật tổ chức Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương
Cơ quan dưới quyền
Cơ quan giúp việc Văn phòng Quân ủy Trung ương-Văn phòng Bộ Quốc phòng
Cơ quan chính trị Tổng cục chính trị
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Bộ Quốc phòng
Lịch sử
Thành lập 1946
1946-1948 Trung ương Quân ủy
1952-1961 Tổng Quân ủy
1961-1982 Quân ủy Trung ương
1985-2011 Đảng ủy Quân sự Trung ương
2011-nay Quân ủy Trung ương

Quân uỷ Trung ương có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn các cấp uỷ trực thuộc Trung ương thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự, quốc phòng. Quân uỷ Trung ương trực tiếp lãnh đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh. Thông qua các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, Quân uỷ Trung ương bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

Quân uỷ Trung ương thực hiện chế độ quyết định tập thể đối với vấn đề lớn như chủ trương, chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các biện pháp xây dựng quân đội, quyết định các vấn đề về công tác cán bộ trong quân đội. Quân uỷ Trung ương chỉ đạo Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và thông qua Tổng cục chính trị chỉ đạo các Đảng bộ và hệ thống chính uỷ, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị nhằm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.[1][2]

Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân ủy Trung ương do Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định, bao gồm một số ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam công tác trong quân đội và một số ủy viên trung ương Đảng công tác ngoài quân đội, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.[3][4][5]

Lịch sửSửa đổi

Để đối phó với thù trong giặc ngoài, bảo vệ thành quả của cách mạng, ngay sau khi giành được chính quyền, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng và củng cố quốc phòng. Để lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt lực lượng vũ trang nhân dân, tháng 1 năm 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định thành lập Trung ương Quân ủy.[6]

Tên gọi qua các thời kỳSửa đổi

• Tháng 1 năm 1946, thành lập Trung ương Quân ủy.[6]

• Tháng 10 năm 1948, bãi bỏ Trung ương Quân ủy. Thành lập Tổng Chính ủy

• Tháng 5 năm 1952, thiết lập lại Tổng Quân ủy[7]

• Tháng 1 năm 1961 đổi tên thành Quân ủy Trung ương

• Ngày 15-12-1982, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 07/NQ-TW Về việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện chế độ một người chỉ huy trong quân đội, trong đó quy định: bỏ hệ thống cấp ủy đảng từ Quân ủy Trung ương đến cấp trên cơ sở; thành lập Hội đồng quân sự và Hội đồng chính trị.

• Ngày 04-7-1985, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 27/NQ-TW Về việc khôi phục lại hệ thống tổ chức đảng trong toàn quân từ Đảng ủy Quân sự Trung ương[8] đến cơ sở.

• Năm 2011, đổi tên thành Quân ủy Trung ương.[9][10][11]

Tổ chứcSửa đổi

Quân ủy Trung ương có các cơ quan giúp việc như sau:

  1. Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng
  2. Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Sơ đồ tổ chức từ năm 2020

Quân ủy Trung ương (2015-2020)Sửa đổi

Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 được kiện toàn ngày 29/4/2016. Hiện nay, danh sách thành viên Quân ủy Trung ương gồm 20 thành viên:

TT Chức vụ Họ và tên Chức vụ Đảng Chức vụ Chính quyền Ghi chú
1 Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
2 Phó Bí thư Đại tướng Ngô Xuân Lịch Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (2010 - 2015)
3 Ủy viên Thường vụ Nguyễn Xuân Phúc Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Chính phủ
4 Ủy viên Thường vụ Đại tướng Lương Cường Bí thư Trung ương Đảng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (2010 - 2015)
5 Ủy viên Thường vụ Thượng tướng Phan Văn Giang Ủy viên Trung ương Đảng Tổng tham mưu trưởng

Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng

Nguyên Tư lệnh Quân khu 1
6 Ủy viên Thường vụ Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục 2
7 Ủy viên Thường vụ Thượng tướng Trần Đơn Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyên Tư lệnh Quân khu 7.
8 Ủy viên Thượng tướng Lê Chiêm Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng. Nguyên Tư lệnh Quân khu 5.
9 Ủy viên Thượng tướng Bế Xuân Trường Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng. Nguyên Tư lệnh Quân khu 1.
10 Ủy viên Trung tướng Nguyễn Tân Cương Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyên Tư lệnh Quân khu 4.
11 Ủy viên Phó đô đốc Phạm Hoài Nam Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân.
12 Ủy viên Trung tướng Hoàng Xuân Chiến Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyên Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
13 Ủy viên Trung tướng Vũ Hải Sản Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyên Tư lệnh Quân khu 3.
14 Ủy viên Trung tướng Lê Huy Vịnh Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng, Nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.
15 Ủy viên Trung tướng Võ Minh Lương Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyên Tư lệnh Quân khu 7
16 Ủy viên Thượng tướng Nguyễn Phương Nam Ủy viên Trung ương Đảng Phó Tổng tham mưu trưởng Nguyên Tư lệnh Quân khu 9.
17 Ủy viên Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyên Chính ủy Quân đoàn 4.
18 Ủy viên Thượng tướng Trần Quang Phương Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyên Chính ủy Quân khu 5.
19 Ủy viên Trung tướng Trần Việt Khoa Ủy viên Trung ương Đảng Giám đốc Học viện Quốc phòng Nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng
20 Ủy viên Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng Ủy viên Trung ương Đảng Chính ủy Quân khu 9
21 Ủy viên Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (7/2018 - nay) Nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (2014-7/2018)

Quân ủy Trung ương (2010-2015)Sửa đổi

TT Chức vụ Họ và tên Chức vụ Đảng Chức vụ Chính quyền Ghi chú
1 Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư
2 Phó Bí thư Đại tướng Phùng Quang Thanh Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
3 Ủy viên Thường vụ Trương Tấn Sang Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước (từ 2012 - 2016)
4 Ủy viên Thường vụ Nguyễn Tấn Dũng Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Chính phủ (từ 2012 - 2016)
5 Ủy viên Thường vụ Đại tướng Ngô Xuân Lịch Bí thư Trung ương Đảng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

6 Ủy viên Thường vụ Đại tướng Đỗ Bá Tỵ Ủy viên Trung ương Đảng Tổng tham mưu trưởng

Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng.

7 Ủy viên Thường vụ Thượng tướng Nguyễn Thành Cung Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
8 Ủy viên Thượng tướng Trương Quang Khánh Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
9 Ủy viên Đô đốc Nguyễn Văn Hiến Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân.(2004-2015)
10 Ủy viên Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
11 Ủy viên Thượng tướng Lê Hữu Đức Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2010-2016) Nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân
12 Ủy viên Thượng tướng Bế Xuân Trường Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 1 (2010-2014)
13 Ủy viên Thượng tướng Võ Trọng Việt Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Hiện nay, ông là Chủ nhiệm Uỷ ban QP-AN của Quốc hội, nhiệm kỳ (2016 - 2021).

Tư lệnh BDBP (2012-2015)

14 Ủy viên Thượng tướng Mai Quang Phấn Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (2012-2016)

Chính ủy Quân khu 4 (2005-2012)

15 Ủy viên Thượng tướng Lương Cường Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
16 Ủy viên Thượng tướng Phạm Xuân Hùng Ủy viên Trung ương Đảng Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (2008-2016)
17 Ủy viên Thượng tướng Võ Tiến Trung Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng (2010-2016)
18 Ủy viên Trung tướng Phương Minh Hòa Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (2015-2016), Tư lệnh QC PK-KQ (2010-2015)
19 Ủy viên Trung tướng Dương Đức Hòa Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2
20 Ủy viên Trung tướng Lê Chiêm Ủy viên Trung ương Đảng Tư lệnh Quân khu 5 (2010-2015)
21 Ủy viên Trung tướng Trần Đơn Ủy viên Trung ương Đảng Tư lệnh Quân khu 7 (2011-2015)
22 Ủy viên Trung tướng Nguyễn Phương Nam Ủy viên Trung ương Đảng Tư lệnh Quân khu 9 (2011-2015)

Bí thư qua các thời kỳSửa đổi

Xem thêm: Bí thư Quân ủy Trung ương

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi