Quân hàm quân đội Hoa Kỳ

cấp hiệu nhập ngũ hiện tại của Quân đội Hoa Kỳ

Quân hàm quân đội Hoa Kỳ là hệ thống cấp bậc đang được sử dụng cho sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ của quân chủng Lục quân, Hải quân, Không quân, Thủy quân lục chiếnTuần duyên trong quân đội Hoa Kỳ ngày này.

Hệ thống quân hàm trong quân chủng Lục quânSửa đổi

Hệ thống quân hàm sĩ quanSửa đổi

Bản mã US O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 O-7 O-8 O-9 O-10 Đặc biệt Đặc biệt
Cấp hiệu ve cổ                      
Cấp hiệu cầu vai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danh xưng Thiếu úy -

Second Lieutenant

Trung úy -

First Lieutenant

Đại úy - Captain Thiếu tá - Major Trung tá - Lieutenant Colonel Đại tá - Colonel Chuẩn tướng - Brigadier general Thiếu tướng - Major General Trung tướng - Lieutenant General Đại tướng - General Thống tướng - General of the Army Đại thống tướng
Viết tắt 2LT 1LT CPT MAJ LTC COL BG MG LTG GEN GA
Bản mã NATO OF-1 OF-2 OF-3 OF-4 OF-5 OF-6 OF-7 OF-8 OF-9 OF-10 Đặc biệt

Hệ thống quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩSửa đổi

Bảng mã NATO OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Hạ sĩ quan, Binh sĩ      
 
Thượng sĩ Cố vấn Đại đội - First Sergeant - E8
 
Thượng sĩ - Master Sergeant - E8
              Không có phù hiệu
Thượng sĩ nhất Cố vấn Lục quân - Sergeant Major of the Army - E9 Thượng sĩ nhất Cố vấn - Command Sergeant Major - E9 Thượng sĩ nhất - Sergeant Major - E9 Trung sĩ nhất - Sergeant First Class - E7 Trung sĩ tham mưu- Staff Sergeant - E6 Trung sĩ - Sergeant - E5 Hạ sĩ - Corporal - E4 Hạ sĩ nghiệp vụ - Specialist - E4 Binh nhất - Private first class - E3 Binh nhì - Private second class - E2 Tân binh - Private - E1

Hệ thống quân hàm trong quân chủng Không quânSửa đổi

Hệ thống quân hàm Sĩ quanSửa đổi

Bản mã US O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 O-7 O-8 O-9 O-10 Đặc biệt
Cấp hiệu ve cổ                      
Cấp hiệu cầu vai                      
Danh xưng Thiếu úy Trung úy Đại úy Thiếu tá Trung tá Đại tá Chuẩn tướng Thiếu tướng Trung tướng Đại tướng Thống tướng
Viết tắt 2d Lt 1st Lt Capt Maj Lt Col Col Brig Gen Maj Gen Lt Gen Gen GOAF
Bản mã nato OF-1 OF-1 OF-2 OF-3 OF-4 OF-5 OF-6 OF-7 OF-8 OF-9 OF-10

Hệ thống quân hàm Hạ sĩ quan, Binh sĩSửa đổi

Bậc lương E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9
Quân hàm Không có                          
Cấp bậc Tân binh Binh nhì Binh nhất Hạ sĩ Trung sĩ

tham mưu

Trung sĩ
kỹ thuật
Thượng sĩ¹ Thượng sĩ nhất Thượng sĩ nhất cấp cao Thượng sĩ nhất cấp cao Cố vấn Chỉ huy Thượng sĩ nhất cấp cao Cố vấn Chỉ huy Không quân
Tiếng Anh Airman
Basic
Airman Airman First
Class
Senior
Airman
Staff
Sergeant
Technical
Sergeant
Master
Sergeant¹
Senior Master
Sergeant¹
Chief Master
Sergeant¹
Command Chief
Master Sergeant
Chief Master Sergeant
of the Air Force
Viết tắt AB Amn A1C SrA SSgt TSgt MSgt SMSgt CMSgt CCM CMSAF
Mã số NATO OR-1 OR-2 OR-3 OR-4 OR-5 OR-6 OR-7 OR-8 OR-9 OR-9 OR-9

¹ Từ quân hàm thượng sĩ trở trở lên thì có chức vụ thượng sĩ cố vấn. Các thượng sĩ cố vấn này được phân biệt với thượng sĩ thường bằng hình thoi được gọi là "kim cương" ở trên phù hiệu quân hàm

Hệ thống quân hàm trong quân chủng hải QuânSửa đổi

Hệ thống quân hàm Sĩ quanSửa đổi

Bản mã US O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 O-7 O-8 O-9 O-10 Đặc biệt Đặc biệt
Bản mã Nato OF-1 OF-1 OF-2 OF-3 OF-4 OF-5 OF-6 OF-7 OF-8 OF-9 OF-10 Đặc biệt
Cấp hiệu1                        
Danh xưng Thiếu úyHải quân Trung úy Hải quân Đại úy Hải quân Phó chỉ huy Chỉ huy Hạm trưởng Chuẩn đô đốc(cấp thấp) Chuẩn đô đốc (cấp cao) [1][2] Phó đô đốc Đô đốc Thủy sư đô đốc Đô đốc Hải quân
Viết tắt ENS LTJG LT LCDR CDR CAPT RDML RADM VADM ADM FADM AN
1 Từ trên xuống, từ trái sang: Cấp hiệu ve cổ; Cấp hiệu tay áo; Cấp hiệu cầu vai.
Tập tin:Syquanhaiquan1.png
Quân phục của sĩ quan Hải quân với cấp hiệu cầu vai Trung tá.
Tập tin:Syquanhaiquan2.png
Quân phục của sĩ quan Hải quân với cấp hiệu Trung tá được thêu trên ve cổ.
Tập tin:Syquanhaiquan3.png
Lễ phục của sĩ quan Hải quân có cấp hiệu tay áo cấp Trung tá

Hệ thống quân hàm Quân nhân Chuyên nghiệp (Warrant Officer)Sửa đổi

Quân nhân Chuyên nghiệp là những quân nhân của một lĩnh vực nhất định đã được kiểm tra về kỹ năng, kinh nghiệm, được tuyển lựa, rồi được đào tạo nâng cao (Quân cụ, Quân nhu, Điều vận, Vũ khí, Phi công trực thăng,...).

Dịch Warrant Officer thành chuẩn úy là chưa chuẩn xác. WO1 và CWO2 cùng với Thiếu úy (O1), Trung úy (O2), Đại úy (O3) nằm trong nhóm sĩ quan cấp úy. CWO3 - CWO4 - CWO5 cùng với Thiếu tá (O4), Trung tá (O5), Đại tá (O6) nằm trong nhóm sĩ quan cấp tá.

Trừ WO1, những quân nhân Chuyên nghiệp từ CW2 trở lên cũng do Tổng thống chỉ định phục vụ liên bang bằng một sắc lệnh hành pháp y như các sĩ quan. Các gọi khá là đa dạng ở các quân chủng khác nhau. Ví dụ như một người có họ là Smith. Ở Lục quân sẽ được gọi là "Mr./Mrs. Smith", "Chief Smith", đơn giản hơn chỉ là Chief. Thủy quân gọi đầy đủ là "Warrant Officer Smith". Hải quân gọi là "Warrant Officer Smith", "Mr./Mrs. Officer Smith", không bao giờ gọi là Chief, vì Chief là dành cho các Trung sĩ nhất - Chief Petty Officer trở lên.


Trừ Không quân (Air Force), Lục quân (Army), Hải quân (Navy), Thủy quân lục chiến(Marine) và Tuần duyên (Coast Guard) đều có ngạch Quân nhân Chuyên nghiệp (Warrant Oficer).

Bản mã US W-1 W-2 W-3 W-4 W-5
Bản mã Nato WO-1 WO-2 WO-3 WO-4 WO-5
Cấp hiệu          
Danh xưng Quân nhân Chuyên nghiệp hạng 1 Quân nhân Chuyên nghiệp hạng 2 Quân nhân Chuyên nghiệp hạng 3 Quân nhân Chuyên nghiệp hạng 4 Quân nhân Chuyên nghiệp hạng 5
Viết tắt WO-1 CWO-2 CWO-3 CWO-4 CWO-5

Hệ thống quân hàm Hạ sĩ quan, Binh sĩSửa đổi

Hệ thống quân hàm trong quân chủng thủy quân lục chiếnSửa đổi

Hệ thống quân hàm Sĩ quanSửa đổi

Sĩ quan Cấp úy Cấp tá Cấp tướng
Danh xưng
(Viết tắt)
Thiếu úy
(2ndLt)
Trung úy
(1stLt)
Đại úy
(Capt)
Thiếu tá
(Maj)
Trung tá
(LtCol)
Đại tá
(Col)
Chuẩn tướng
(BGen)
Thiếu tướng
(MajGen)
Trung tướng
(LtGen)
Đại tướng
(Gen)
Bản mã US O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 O-7 O-8 O-9 O-10
Bản mã Nato OF-1 OF-2 OF-3 OF-4 OF-5 OF-6 OF-7 OF-8 OF-9
Cấp hiệu cổ áo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cấp hiệu cầu vai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hệ thống quân hàm Hạ sĩ quan, Binh sĩSửa đổi

Danh xưng
(Viết tắt)
Lính trơn
(Pvt)
Binh Nhì
(PFC)
Binh Nhất
(LCpl)
Hạ Sĩ
(Cpl)
Trung Sĩ
(Sgt)
Trung Sĩ Nhất
(SSgt)
Thượng Sĩ
(GySgt)
Thượng Sĩ Nhất
(MSgt)
Thượng Sĩ Nhất Thường Vụ Đại Đội
(1stSgt)
Thượng Sĩ Nhất Cao Cấp
(MGySgt)
Thượng Sĩ Nhất cao cấp Thường vụ cấp Tiểu Đoàn trở lên
(SgtMaj)
Thượng Sĩ Nhất cao cấp Thường vụ Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến
(SgtMajMarCor)
Bản mã US E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9
Bản mã Nato OR-1 OR-2 OR-3 OR-4 OR-5 OR-6 OR-7 OR-8 OR-9
Cấp hiệu tay áo Không có
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hệ thống quân hàm trong quân chủng tuần duyênSửa đổi

Hệ thống quân hàm Sĩ quanSửa đổi

Bản mã US O-10 O-9 O-8 O-7 O-6 O-5 O-4 O-3 O-2 O-1
Cấp hiệu                    
Tên gọi Đô đốc Phó đô đốc Chuẩn đô đốc (nửa trên) Chuẩn đô đốc (nửa dưới) Hạm trưởng Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy
Viết tắt ADM VADM RADM RDML CAPT CDR LCDR LT LTJG ENS
Bản mã Nato OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1

Hệ thống quân hàm sĩ quan chuyên viênSửa đổi

Danh xưng Sĩ quan chuyên viên 4 Sĩ quan chuyên viên 3 Sĩ quan chuyên viên 2
Viết tắt CWO4 CWO3 CWO2
Cấp hiệu
 
 
 

Hệ thống quân hàm Hạ sĩ quan, Binh sĩSửa đổi

Lịch sửSửa đổi

Hệ thống cấp bậc quân sự Hoa Kỳ có nguồn gốc từ truyền thống quân sự Anh, vì vậy có sự tương tự trong hệ thống cấp bậc và chức vụ. Vào thời điểm đầu năm 1776, các bộ quân phục vẫn chưa có các cấp hiệu và việc phân biệt cấp bậc trong hệ thống chỉ huy là cả một vấn đề. Để giải quyết vấn đề này, tướng George Washington đã viết:

"Khi đội quân lục địa không có đồng phục, và do đó nhiều bất tiện phải nảy sinh từ việc không thể phân biệt được các sĩ quan với các binh sĩ […], vì vậy, cần thiết rằng cần phải có ngay lập tức các cấp hiệu phân biệt, ví dụ như sĩ quan cấp tá có thể mang cockade (một loại nơ) màu đỏ hoặc màu hồng trên mũ của họ, các đại úy là màu vàng hoặc màu vàng sẫm, và sĩ quan cấp dưới thì mang màu xanh lá cây.

Năm 1780, các ngôi sao bạc được quy định sử dụng làm cấp hiệu các tướng lĩnh, được đeo trên cầu vai tua (epaulette).[3] Từ 1821 đến 1832, Lục quân sử dụng ký hiệu chữ V (chevron), mà ngày nay vẫn còn tồn tại trong hệ thống cấp hiệu cho các học viên sĩ quan tại Học viện Quân sự West Point.

Năm 1832, hệ thống cấp hiệu được áp dụng cho tất cả các sĩ quan, và các đại tá bắt đầu đeo cấp hiệu chim ưng quen thuộc với ngày nay. Các cấp hiệu của bộ binh được sử dụng bạc, trong khi tất cả các ngành quân sự khác quân chủng đều sử dụng vàng. Để cấp hiệu có thể phân biệt được rõ ràng, chúng được đặt trên nền khác màu; Nghĩa là, các đại tá bộ binh đeo cấp hiệu chim ưng vàng trên nền bạc và tất cả các đại tá khác là chim ưng bạc trên nền vàng. Bấy giờ chưa có các phân biệt rõ ràng giữa các cấp bậc trung tá và thiếu tá, đại úy và trung úy. Chúng chỉ hơi khác nhau về kích thước cấp hiệu.

Vào năm 1836, kiểu cấp hiệu đai vai được sử dụng để thay thế cho cấp hiệu cầu vai (với tua) trong các nhiệm vụ thực địa. Các đai vai sử dụng màu nền kết hợp với cấp hiệu để thể hiện cấp bậc quân hàm. Đó là nền vàng với cấp hiệu bạc cho tất cả các sĩ quan chuyên ngành, trừ các sĩ quan bộ binh có thêm nền bạc với cấp hiệu vàng. Cũng vào thời điểm đó, các cấp bậc trung úy và chuyên ngành đã được phép, cấp hiệu đại úy được quy định với hai thanh khối, và cấp hiệu trung úy giữ lại một khối.

Năm 1851, nó được quyết định chỉ sử dụng đại bàng bạc cho các đại tá, như là một vấn đề của nền kinh tế. Con đại bàng bạc được lựa chọn dựa trên thực tế là có nhiều đại tá với đại bàng bạc hơn những người có đại bàng vàng, chủ yếu là bộ binh và pháo binh, do đó rẻ khi thay thế vàng trong bộ binh. Vào thời điểm đó trên dây đai vai, các trung tá mặc một chiếc lá bạc thêu; Chuyên ngành có một chiếc lá thêu bằng vàng; Và các thuyền trưởng và các trung uý mặc những thanh vàng. Viên trung uý thứ hai không có dấu huy hiệu, nhưng sự hiện diện của một dây cao su hoặc dây đeo vai đã xác định anh ta như một sĩ quan được ủy nhiệm. Đối với các chuyên ngành, dây đeo vai có lá cây sồi, nhưng giống như trung uý, Không có huy hiệu cấp. Tuy nhiên, phần lớn vẫn còn có thể phân biệt được với viên trung uý thứ hai do các tấm áo choàng bằng vải Ê-căng-đan phức tạp hơn được mặc bởi các nhân viên cấp trường.

Năm 1872, các tấm tháp được tháo bỏ cho các sĩ quan và được thay thế bởi vai hải lý. Vì vậy vai không có rìa, nên cần phải thay đổi một số huy hiệu trên bộ đồng phục để phân biệt người lớn từ hơn kể từ cấp trung uý. Cùng năm đó, các thanh trên vai của các thuyền trưởng và các trung úy đầu tiên đã được đổi từ vàng sang bạc.

Vào năm 1917 và thời kỳ Thế chiến thứ nhất, bộ đồng phục phục vụ đồ oliu đã dần dần được sử dụng thường xuyên hơn và đồng phục màu xanh chỉ được mặc vào buổi tối và dịp trang phục. Kết quả là huy hiệu kim loại được cho phép mặc trên đồng phục phục vụ trên vòng đai vai và trên cổ áo của áo sơ mi khi mặc mà không cần áo khoác. Ngay sau khi Hoa Kỳ bước vào cuộc chiến tranh, chỉ có đồng phục lụa olive đã được mặc. Sự cần thiết cho một huy hiệu cho trung uý thứ hai trở nên khẩn cấp. Trong số các đề nghị này là một trong những ủy quyền cho rằng lớp một thanh đơn, trung đội trưởng hai thanh, và đội trưởng ba thanh. Tuy nhiên, chính sách tạo ra sự thay đổi nhỏ có thể đạt được, và một thanh vàng đã được thông qua năm 1917.

Bạc so với vàngSửa đổi

Về phương diện truyền thống, những thay đổi này tạo ra tình huống tò mò của vàng vượt trội bạc. Một lời giải thích từ một số sĩ quan cho thấy là vàng có thể uốn được nhiều hơn so với bạc, nên người mang đang "đúc" cho mình trách nhiệm - như một sĩ quan cấp cơ sở (trong khi là trung uý) hoặc một viên chức cấp cơ sở. Một lý do khác, có lẽ ban đầu được nghĩ ra như là một công cụ để tuyển dụng để phân loại sự nhầm lẫn, đề xuất rằng các biểu tượng được thể hiện theo thứ càng gần bầu trời. Vàng kim loại sâu trong mặt đất, hơn cả bạc, tiếp theo là những lá trên một cái cây, tiếp là những con đại bàng bay trên cây, và cuối cùng là các ngôi sao trong không gian. Trong thực tế, sự ưu tiên của vàng vượt trội bạc là kết quả của quyết định năm 1851 để chọn bạc hơn vàng như là một vấn đề của nền kinh tế.

Thống tướng/Đại Thống tướngSửa đổi

Mặc dù hiện nay không được sử dụng, cấp bậc đặc biệt đã được Quốc hội Hoa Kỳ phong cho mười một sĩ quan. Bảy tướng đã được thăng cấp Thống tướng Hoa Kỳ là William Tecumseh Sherman, Philip Sheridan, George Marshall, Douglas MacArthur, Dwight D. Eisenhower, Henry H. Arnold, Omar Bradley. Trong khi ba vị tướng được thăng cấp bậc Đại Thống tướng của Hoa Kỳ là John J. Pershing (phong năm 1919), George Washington (phong năm 1976) và Ulysses S. Grant (phong năm 2022). Ngoài ra còn có một vị được phong Đô đốc Hải quân (tương đương với Đại Thống tướng) là George Dewey (phong năm 1898).

Quốc hội tạo ra các cấp bậc đặc biệt cho Washington, mặc dù trong khi sống ông chưa bao giờ chính thức chấp nhận danh xưng. Pershing nhận được thăng cấp năm 1919 và được phép chọn huy hiệu riêng của mình; ông đã chọn sử dụng bốn ngôi sao vàng. Trong khi một thiết kế lập luận cho cấp bậc của quân đội đã được đề xuất sử dụng sáu ngôi sao bạc khi việc đề cử Douglas MacArthur lên vị trí này vào năm 1945, đến nay không có thiết kế nào được chính thức được cho phép. Mặc dù Pershing đã được phong năm 1919 và về mặt thực tế Pershing có ngày xếp hạng trước Washington, tuy nhiên luật mới này đã chỉ rõ rằng không sĩ quan nào của Quân đội Hoa Kỳ nên vượt lên Washington bao gồm Pershing. Do đó, Washington đã được vĩnh viễn vượt trội hơn tất cả các sĩ quan khác của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, trong quá khứ và hiện tại.[4] Khi Grant được truy phong Đại Thống tướng năm 2022, đạo luật của Quốc hội cũng chỉ rõ rằng cấp bậc của Grant chỉ ngang bằng với cấp bậc của Pershing, chứ không ngang hàng với cấp bậc của Washington.

Trong khi không có sĩ quan quân đội nào giữ được một trong hai cấp bậc này, ngày nay bậc Thống tướng Lục quân và huy hiệu năm sao được thiết kế năm 1944 vẫn được phép sử dụng trong chiến tranh. Quốc hội có thể thăng các vị tướng vào cấp bậc này cho các chiến dịch chiến tranh thành công, hoặc để cung cấp cho các viên chức quân sự cấp bậc cho các đối tác nước ngoài trong các liên minh chung.

Quân hàm Thống tướng/ Đại thống tướng qua các giai đoạnSửa đổi

Giai đoạn 1866–1872 1872–1888 1919–1939 1942–Nay 1956–Nay
         
Tên gọi Thống tướng Lục Quân1 Thống tướng Lục Quân2 Đại Thống tướng3 Thống tướng Lục Quân4 Đại Thống tướng5
1 Được dùng bởi Grant (từ 1866 đến 1872).

2 Được dùng bởi Sherman (từ 1872 đến 1888) và Sheridan (1888).
3 Pershing tự chọn cho mình (từ 1919 đến 1948).
4 Được dùng bởi Marshall (1944–1959), MacArthur (1944–1964), Eisenhower (1944–1969), Arnold (1944–1950), and Bradley (1950–1981).
5 Conjectural Design for General of the Armies authorized in 1956.

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ 10 USC 5501 Navy: grades above chief warrant officer, W–5
  2. ^ 37 USC 201 Pay grades: assignment to; general rules
  3. ^ Use of Silver and Gold Officer Insignia of Rank[liên kết hỏng] The Institute of Heraldry, Office of the Administrative Assistant to the Secretary of the Army.
  4. ^ Luật 94-479