Quảng Đà là một tỉnh cũ ở ven biển Trung Trung Bộ Việt Nam.[1]

Hành chính sửa

Tỉnh Quảng Đà gồm có thị xã Hội An và 7 huyện: Hòa Vang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hiên, Giằng.

Lịch sử sửa

Ngày 31 tháng 7 năm 1962, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ra sắc lệnh 162-NV chia tỉnh Quảng Nam thành hai tỉnh là Quảng Nam và Quảng Tín. Ngay sau đó, Ủy ban Kháng chiến Quảng Nam chấp hành Nghị quyết của Khu ủy V chia tỉnh Quảng Nam thành hai đơn vị hành chính là tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Đà.

Tháng 11 năm 1967, Khu ủy V ra quyết định hợp nhất tỉnh Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng thành Đặc khu Quảng Đà.

Tháng 2 năm 1976, tỉnh Quảng Nam và Đặc khu Quảng Đà sáp nhập thành tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Tham khảo sửa

  1. ^ Ngày ấy mãi trong tôi, Quân đội Nhân dân.

Liên kết ngoài sửa