Quận Columbia

trang định hướng Wikimedia

Quận Columbia là tên của tám quận tại Hoa Kỳ. Tên này cũng được dùng trong tiếng Việt để chỉ District of Columbia, thủ đô của Hoa Kỳ.

Xem thêm sửa