Quốc tế Cộng sản

trang định hướng Wikimedia

Đệ Nhất Quốc tế sửa

Tức là Hội Quốc tế Công Nhân do MarxEngels lập ngày 28 tháng 9 năm 1864 tại London, Anh Quốc và giải tán năm 1876 tại Philadelphia, Hoa Kỳ.

Đệ Nhị Quốc tế sửa

Tức Liên minh Quốc tế các Đảng Xã hội thành lập tại Paris năm 1889.

Đệ Tam Quốc tế sửa

Tức là Comintern hay Quốc tế Cộng sản do Lenin lập năm 1919, tại Moskva và giải tán theo lệnh của Stalin năm 1943.

Đệ Tứ Quốc tế sửa

Do Trotsky lập năm 1938Pháp.