Quan điểm phát triển khoa học

Quan điểm phát triển khoa học (科学发展观, phiên âm Hán Việt: Khoa học phát triển quan) là một học thuyết của Hồ Cẩm Đào, nối tiếp học Thuyết Ba Đại Diện của Giang Trạch Dân. Học thuyết được đưa ra vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc (11/2012). Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng "3 đại diện", trở thành tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.[1]

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
National Emblem of the People's Republic of China.svg

Chính trị và chính phủ
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Xem thêm
   Chính trị Hồng Kông
   Chính trị Ma Cao
   Chính trị Trung Hoa Dân Quốc

Các nước khác

Hoàn cảnh ra đờiSửa đổi

Tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc (11/2012), Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã trình bay bản báo cáo chính trị nhan đề "Kiên quyết tiến theo con đường Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phấn đấu hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả", trong đó khẳng định: "Hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là hệ thống lý luận khoa học, bao gồm Lý luận Đặng Tiểu Bình, Tư tưởng quan trọng "Ba đại diện", quan điểm phát triển khoa học là sự kiên trì và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lê và Tư tưởng Mao Trạch Đông".

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Full text of Hu Jintao's report at 18th Party Congress (2)”. Truy cập 17 tháng 6 năm 2014.

Liên kết ngoàiSửa đổi